Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 469 HR-päällikön määrääminen vt. henkilöstöjohtajaksi 17.12.2018 lukien

MliDno-2018-2488

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Titta Saksa on irtisanoutunut henkilöstöjohtajan virasta 16.12.2018 alkaen. HR-päällikkö Sari Häkkinen on antanut suostumuksensa vt. henkilöstöjohtajan virkaan alkaen 17.12.2018 siihen saakka kunnes valittu henkilöstöjohtaja aloittaa virassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä vt. henkilöstöjohtajan virkaan (vakanssi nro 6505) suostumuksellaan HR-päällikkö Sari Häkkisen alkaen 17.12.2018 siihen saakka kunnes valittu henkilöstöjohtaja aloittaa virassa. Virkasuhteessa noudatetaan KVTES:siä. Hinnoittelukohta on 99TAE010 ja työaika on toimistotyöaika 36,25 tuntia/viikko. Tehtäväkohtainen palkka on 5947,46 euroa/kk. Lisäksi hänelle maksetaan puhelinetu 20 euroa/kk.

Palkkaus tehtävän osalta maksetaan kustannuspaikalta 140214141, henkilöstöpalvelut

Samalla Sari Häkkinen vapautetaan vastaavaksi ajaksi hänen HR-päällikön vakanssilta (vakanssi nro 9328).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sari Häkkinen, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat