Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 476 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 28 ja katualueilla / Runeberginaukio

MliDno-2017-2426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä huhtikuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä korttelissa 28 siten, että Urheilutalo ja sen viereinen puurakennus puretaan ja asuinrakentamisen sekä virkistys- ja oleskelualueiden määrää lisätään ja pysäköinti sijoitetaan maan alle. Päämajakujan katuosuus muutetaan osaksi korttelialuetta. Muutosten seurauksena kortteliin voidaan rakentaa kaksi uutta kerrostaloa, pysäköintialueet vapautuvat muuhun käyttöön ja lukion piha-aluetta voidaan laajentaa.  

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 2 250 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 16 500 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=1,50. Kahden kerrostalon yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4 400 k-m². Alueella sijaitsevan urheilutalon arvioitu purkukustannus on noin 250 000 euroa ja arvioidut tontinmyyntitulot ovat noin 1 000 000 euroa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.11–22.12.2017,  ja siitä saatiin kolme lausuntoa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavasta. Telia Oy toi tiedoksi alueella kulkevat kaapelit ja Etelä-Savon Energia ESE:n lausunnon perusteella kaavaan merkittiin muuntamon rakentamisen mahdollisuus korttelialueelle.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että samalla selvitetään lukion liikuntatilojen kehittäminen ja kuntalaisten kuuleminen. Marita Hokkanen kannatti Strandmanin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Strandmanin vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 ei-ääntä eikä yhtään jaa-ääntä.

Puheenjohtaja totesi Jaana Strandmanin esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 11. päivänä joulukuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Liikuntapalvelut on selvittänyt keskusta-alueen sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksia ja miten tulevat investoinnit vaikuttavat kokonaiskuvaan. Muutosten seurauksena keskustan liikuntaharrastusmahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat niin liikuntapaikkojen kuin ajanmukaisten tilojen osalta. 

Mikkelin lukion opettajakunnan kanssa on järjestetty kuulemis- ja keskustelutilaisuus 13.9.2018.

Liitteenä on asemakaavan muutos selostuksineen sekä selvitys keskusta-alueen liikuntapaikkatilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut yksiköiltä.

Päätös

Keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että realistisesti huomioidaan lukion sisäliikuntatilojen tarve ja kokoontumistilojen tarve ja pyydetään asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto.
Jaana Strandman kannatti Hokkasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Marita Hokkasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen, Marja Kauppi ja Mali Soininen) ja 8 ei ääntä (Marita Hokkanen, Jaana Strandman, Veli Liikanen, Vesa Himanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Pekka Heikkilä).
Puheenjohtaja totesi Marita Hokkasen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Kuvaus

Kaupunginjohtaja on päättänyt käyttää otto-oikeutta 13.12.2018 tarkastetusta kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus  hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/ Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat