Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 529 Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuussopimus Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä

MliDno-2019-2340

Valmistelija

  • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä on ollut työllisyydenhoidon kumppanuussopimus vuoden 2019 loppuun. Kehittämiskumppanuussopimuksella lisätään pitkäaikaistyöttömille tarjolla olevia työllistymismahdollisuuksia sekä turvataan samalla myös paikallisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä.Tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspuolella työntekijöitä  tarvitaan enemmän kuin niitä on tarjolla eli työllisyysnäkymät ovat hyvät. Kehittämiskumppanuuden tavoite on tarjota oppisopimus-, palkkatuki- tai velvoitetyöllistämispaikkoja Mikkelin kaupungin alueella sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. 

Voimassa olevalla sopimukaudella kumppanuutta on hyödynnetty oppisopimusten kautta kohdentuen erityisesti vanhustenhoitoon. Työllistyminen näiden osalta on ollut 100% eli jokainen on työllistynyt. Vuonna 2019 kaupungin osalta päättyneitä oppisopmuksia on kolme ja uusia aloittaneita kaksi. Tavoitteena on aloittaa kumppanuuden kautta vuosittain 2-3 oppisopimusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuussopimuksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa vuosille 2020-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat