Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 507 Ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisselvitys

MliDno-2018-1284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton kunnallisasiaintyöryhmä käsitteli kokouksessaan 28.3.2019 kuntien ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisen selvitystyön jatkamista maakuntauudistuksen kaaduttua. Kunnallisasiaintyöryhmän esitys oli, että Mikkelin kaupunki toimisi jatkossa selvitystyön vastuutahona. Edellä mainitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliitto on esittänyt, että Mikkelin kaupunki ryhtyy yhtiöittämisen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin.

Maakuntaliiton tekemässä selvityksessä on ollut tarkoitus kartoittaa Etelä-Savon maakunnan ruoka-ja puhtauspalvelujen järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtoihin liittyviä juridisia, verotuksellisia ja toiminnallisia reunaehtoja sekä välittömiä vaikutuksia maakunnalle ja sen kunnille. Selvitys on liitteenä.

Toteuttamisvaihtoehtoina on selvitetty seuraavia mm. toimintamalleja:

A.Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan omistamassa yhtiössä (in-house-yhtiö)

B.Tukipalvelujen tuottaminen maakunnan ja kuntien yhteisesti omistamassa yhtiössä (in-house-yhtiö).

C. Toiminnan jatkaminen entisellään.

Lisäksi Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ovat vuonna 2014 selvittäneet millä tavoin molempien organisaatioiden ruoka- ja puhtauspalveluiden voitaisiin järjestää uudella yhteisellä tavalla. Selvitys on liitteenä.

Koska maakuntauudistus on kaatunut, selvitystyötä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa maakuntaliiton kanssa vaan kaupungille luonteva selvityskumppani olisi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä. Nyt tehtävässä jatkoselvityksessä tulee hyödyntää molempia liitteenä olevia selvityksiä.

Asiaa on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 14.5.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ryhtyy yhtiöittämisen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle, että jatkoselvitys tehdään yhteistyössä kuntayhtymän kanssa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Jenni Tissarin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen, Liisa Ahonen, Jyrki Koivikko, Juha Vuori) ja 3 ei ääntä (Jatta Juhola, Jenni Tissari, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi, että asian käsittelyä jatketaan.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti valmisteluohjeeksi seuraavaa:

 1. Kunta-alan työehtosopimusten piiristä siirtyvien työntekijöiden näkökulmasta AVAINTA ry:n työehtosopimus vastaa parhaiten kunta-alan työehtosopimusten sisältöjä. Yhtiössä on siten noudatettava AVAINTA ry:n työehtosopimusta.
 2. Osakeyhtiöön siirtymisen yhteydessä työntekijöiden lisäeläketurva on varmistettava. Kuntien (lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa myös maakuntien) omistamilla osakeyhtiöillä on mahdollisuus liittyä Kevan jäsenyhteisöksi. Liittymällä Kevan jäsenyhteisöksi suunniteltu osakeyhtiö turvaa siirtyvien työntekijöiden eläketurvan omistajille helpoimmalla ja halvimmalla tavalla.
 3. Paikallisesti työnantajan/ työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välillä on neuvoteltava ja sovittava siirtymäsopimuksesta, jossa tarkemmin sovitaan työnantajavaihdoksen periaatteista ja palvelussuhteisiin kuuluvista yksityiskohdista.
 4. Oy:n laadittavaan yhtiöjärjestykseen on otettava kirjaus siitä, että yhtiön osakkeita ei voida myydä ulkopuolisille jos yksikin osakkeenomistajista tätä vastustaa.


Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen yllä olevin perusteluin.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asian selvittämistä on jatkettu työryhmässä, jossa on ollut edustettuina kaupunki, ml. liikelaitos Otavia, Etelä-Savon sosiaali- ​ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Esedu Oy sekä kaikkien tahojen pääluottamusmiesedustus. Työryhmä on kokoontunut selvittelyn aikana kolme kertaa. Selvitystyön aikana Esedun edustajat totesivat, ettei mahdollisesta yhtiöittämisestä ole heille saavutettavissa taloudellisia ja/tai toiminnallisia hyötyjä ja se jättäytyi pois. Selvitystyön etenemistä on esitelty yt-neuvottelukunnassa 19.9.2019.

Työryhmä tilasi konsulttityönä kevennetyn liiketoimintasuunnitelman. Raportista ei ilmene yksiselitteisesti onko yhtiöittämisestä saavutettavissa taloudellisia ja/tai toiminnallisia hyötyjä molemmille osapuolille tai onko tarkoituksenmukaisempaa jatkaa omana toimintana. Raportista kuitenkin ilmenee yhdistämiselle sellaisia toiminnallisia hyötyjä, jonka vuoksi selvittämistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa, yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali-​ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa. Jatkotyössä tulee selvittää/tuottaa ainakin liiketoimintasuunnitelma (sis. SWOT, veroselvitys, henkilöstösuunnitelma), yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnos sekä yritysvaikutusten arviointi.

Raportti on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää,​ että Mikkelin kaupunki jatkaa yhtiöittämisselvitystä edellyttäen, että Etelä-​Savon sosiaali-​ja terveyspalveluiden kuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti valmisteluohjeeksi, jokainen esitys on omana esityksenä, seuraavaa:

 1. Kunta-​alan työehtosopimusten piiristä siirtyvien työntekijöiden näkökulmasta AVAINTA ry:n työehtosopimus vastaa parhaiten kunta-​alan työehtosopimusten sisältöjä. Yhtiössä on siten noudatettava AVAINTA ry:n työehtosopimusta.
   
 2. Osakeyhtiöön siirtymisen yhteydessä työntekijöiden lisäeläketurva on varmistettava. Kuntien (lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa myös maakuntien) omistamilla osakeyhtiöillä on mahdollisuus liittyä Kevan jäsenyhteisöksi. Liittymällä Kevan jäsenyhteisöksi suunniteltu osakeyhtiö turvaa siirtyvien työntekijöiden eläketurvan omistajille helpoimmalla ja halvimmalla tavalla.
   
 3. Paikallisesti työnantajan/ työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välillä on neuvoteltava ja sovittava siirtymäsopimuksesta,​ jossa tarkemmin sovitaan työnantajavaihdoksen periaatteista ja palvelussuhteisiin kuuluvista yksityiskohdista.
   
 4. Oy:n laadittavaan yhtiöjärjestykseen on otettava kirjaus siitä,​ että yhtiön osakkeita ei voida myydä ulkopuolisille jos yksikin osakkeenomistajista tätä vastustaa.

Arto Seppälä kannatti Jarno Strengellin kolmea ensimmäistä muutosesitystä. Koska kukaan ei kannattanut Strengellin neljättä muutosesitystä, se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänetävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin kannatettuja esityksiä äänestävät ei. Puheenjohtaja esitti, että kaikki esitykset äänestetään samalla kertaa. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Petri Pekonen, Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen), 2 ei ääntä (Jarno Strengell, Arto Seppälä) ja 2 tyhjää ääntä (Jukka Pöyry, Minna Pöntinen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strentell jätti päätökseen eriävän mielipiteen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat