Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 512 Palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2020

MliDno-2019-2329

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 304/200323 §:n perusteella toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Palotarkastaja Jari Iskaniukselle järjestettiin kuulemistilaisuus 1.12.2019. Kuulemisen tuloksena pelastusjohtaja Seppo Lokka totesi, että Mikkelin kaupunki/Etelä-Savon pelastuslaitoksella on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 §:n mukainen muu perusteltu syy muuttaa palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuutta.

Työnantajalla ja palotarkastaja Jari Iskaniuksella on yhteinen näkemys virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Jari Iskanius on ollut toistaiseksi voimassaolevassa palotarkastajan virkasuhteessa ja hän on toiminut jo aikaisemmin määräaikaisesti palomestarin virkasuhteessa. Jari Iskanius on vuoden 2019 aikana saanut valmiiksi omat opintonsa pelastusopistossa ja hän on suorittanut valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukaisen pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon. Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen mahdollistaa osaltaan myös sen, että pelastuslaitokselta on esitetty lakkautettavaksi kaksi päällystövirkaa talousarvion 2020 hyväksymisen yhteydessä. Toinen palomestarin virka on vapautunut eläköitymisen johdosta vuoden 2019 aikana ja toinen vapautuu vuoden 2020 aikana.

Näiden päällystövirkojen tehtäviä on siirretty muille viranhaltijoille.

Henkilöstörakenteen ja virkojen vähentäminen merkitsee samalla sitä, että Jari Iskaniuksen työpanos on tarkoituksenmukaista siirtää Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmän päivystävän palomestarin tehtäviin. Hänellä on siirtynyt myös pelastuslaitoksen tukipalveluista tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen kuuluvia tehtäviä.  Näiden seikkojen perusteella työnantaja on muuttanut palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuutta.

Palotarkastaja Jari Iskaniuksen virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että hän työskentelee jatkossa pääasiassa Mikkelin paloasemalla. Hänen tehtäviinsä kuuluisivat onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, pelastusviranomaisen pelastuslain mukaiseen valvontaan ja päivystävän palomestarin tehtäviin kuuluvia tehtäviä. Lisäksi hän tekisi tarvittaessa esimiehen määräämiä muita tehtäviä. Virantoimitusvelvollisuus on tarkoitus muuttaa 1.1.2020 alkaen. Työaika on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen TS  liitteen 2 mukainen keskimäärin 40 tuntia viikossa ja tehtäväkohtainen palkka on 2 897,58 euroa kuukaudessa hinnoittelutunnus 50102014.

Hallintosäänön luku 6 toimivalta henkilöstöasiossa § 52 viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen kuuluu kaupunginhallituksen päätäntävaltaan. Virkanimike muutetaan palotarkastajan (vakanssinumero 2748) palomestarin virkanimikkeeksi. Henkilöstöpalvelut puoltaa virkanimikkeen muutosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, Jari Iskanius, Päivi Närhi, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat