Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 511 Palotarkastaja Hanne Haapiaisen virkanimikkeen muuttaminen paloinsinööriksi 1.1.2020 lukien

MliDno-2019-2329

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 6 luvun toimivalta henkilöstöasioissa § 52 mukaan viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen kuuluu kaupunginhallituksen päätösvaltaan.

Palotarkastaja (vakanssinumero 2745) Hanne Haapiaisen tehtäviin on kuulunut pelastuslaitoksen vastuulle kuuluvan valvontasuunnitelman tekeminen. Valvontasuunnitelma tehdään yhteistyössä pelastuslaitoksen muiden viranhaltijoiden kanssa, mutta Hanne Haapiaiselle on kokonaisvastuu ko. suunnitelman tekemisestä ja kokoamisesta. Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen laatimassa valvontasuunnitelmassa. Pelastuslain 379/2011 mukaisesti onnettomuuksien ehkäisyssä on siirrytty riskien arviointiin perustuvaan valvontaan. Tavoitteena on kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta alueen riskejä ja muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Lisäksi erityisten riskikohteiden osalta säädökset velvoittavat muita viranomaisia ja muita tahoja nykyistä voimakkaammin yhteistyöhön onnettomuusriskien vähentämiseksi, joten viranomaisyhteistyön tulee olla jatkuvaa ja laajalaista. Palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa myös muita tarkoituksenmukaisia valvontatoimenpiteitä.

Hanne Haapiaisen tehtäviin on tarkoitus siirtää jatkossa lisää vastuuta pelastuslaitoksen turvallisuuspalveluiden pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen, valvonnan, turvallisuusviestinnän ja neuvonnan sekä onnettomuuksien ehkäisemisen yhteistyön kokonaisuudesta. Vastuu turvallisuuspalveluiden tehtäväkokonaisuudesta on jatkossa tarkoitus jakaa paloinsinööri Juha Paunosen kanssa.

Paloinsinöörin virkanimike kuvaa paremmin Hanne Haapiaisen tehtäväkenttää nyt ja tulevaisuudessa.

Henkilöstöpalvelut puoltaa estitettyä nimikemuutosta. Nimkemuutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että palotarkastaja (vakanssinumero 2745) Hanne Haapiaisen virkanimike muutetaan 1.1.2020 lukien paloinsinööriksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, Hanne Haapiainen, Päivi Närhi,henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat