Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 514 Menestyneiden urheilijoiden huomioiminen / liikunnan avustusohje

MliDno-2019-2186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaa on pyydetty valmistelemaan ohje kansainvälistä menestystä saavuttaneiden urheilijoiden huomioimisesta kaupunginhallitukselle päätettäväksi ja linjattavaksi.

Liikuntapalveluiden avustusohjeessa on aiemminkin ollut palkitsemissääntö menestyneille urheilijoille (avustusohjeen kohta 4. Tunnustuspalkinto).

Yleisissä sarjoissa ja juniorisarjoissa palkitsemisesityksen kriteereinä on ollut ”huomattava kansallinen kilpailumenestys tai edustus kansainvälisissä kilpailuissa/turnauksissa”. Liikuntapalvelut on painottanut menestystä yleisissä sarjoissa, mutta myös junioriurheilijoita on esitetty ja palkittu. Yleisten sarjojen palkinnot ovat 500 euron ja junioreiden 150 euron luokkaa, joskin summat ovat vaihdelleen palkittavien urheilijoiden määrän ja tason mukaan.

Kun mikkeliläinen urheilija saavuttaa kansainvälisissä arvokisoissa mitaleja, tämä liikuntapalvelujen tunnustuspalkintotaso ei ole riittävä. Tästä syystä Liikunnan avustusohjeeseen on lisätty kappale 5. Kansainvälisten arvokilpailuiden mitalistien palkitseminen.

5. Kansainvälisten arvokilpailuiden mitalistien palkitseminen

Palkitsemisessa huomioidaan kansainvälisissä arvokilpailuissa ansaitut mitalit kohdassa 6 olevan taulukon mukaisesti.

  1. Urheiluseura ilmoittaa kansainvälisen arvokisamitalin saaneet urheilijat tai valmentajat sähköisellä lomakkeella 15.11. mennessä.
  1. Palkittavan urheilulajin on oltava mukana Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestön säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa ja järjestöllä on oltava voimassa oleva antidoping-sopimus.
  1. Palkittavan urheilijan tai valmentajan tulee olla kilpailuhetkellä kirjoilla Mikkelissä.
  1. Kaikille palkittaville järjestetään yksi yhteinen palkitsemistilaisuus tammi-helmikuussa. Palkinto maksetaan urheilijan tilille. Palkitseminen rahoitetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.
  1. Urheilijan saavutettua kansainvälisen arvokisamitalin kaupunki huomioi urheilijaa kaupunginjohtajan onnittelukirjeellä tapahtuman jälkeen.
  1. Palkinnon suuruus määräytyy kilpailutapahtuman tason ja menestyksen mukaan. Jos sama urheilija saavuttaa samassa kilpailutapahtumassa useita mitaleita, huomioidaan niistä paras.

 

Urheilija on saavuttanut

 

yleiset sarjat

juniorisarjat

olympialaisissa tai paralympialaisissa

 

euroa

euroa

 

kultamitalin

5000

2500

 

hopeamitalin

4000

2000

 

pronssimitalin

3000

1500

maailmanmestaruuskilpailuissa

 

 

 

 

kultamitalin

3000

1500

 

hopeamitalin

2500

1250

 

pronssimitalin

2000

1000

Euroopan mestaruuskilpailuissa

 

 

 

 

kultamitalin

1500

750

 

hopeamitalin

1000

500

 

pronssimitalin

750

350

 

 

 

 

Valmentaja tai valmentajaryhmä, jonka urheilija tai joukkue on saavuttanut

 

 

olympiamitalin

500

 

MM- tai EM-mitalin

350

 

Taulukko 1: Palkintosummat

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä ohjeen kansainvälisissä arvokilpailuissa menestyneiden urheilijoiden huomioimisesta ja esittää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ohjeen kansainvälisissä kilpailuissa menestyneiden urheilijoiden huomioimisesta. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kohtaan 5 lisätään maininta joukkueurheilijoiden palkitsemisesta puolella summalla.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisopalvelut/Tarja Sinioja ja Tiina Juhola

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat