Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 519 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa

MliDno-2017-2573

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimuksen sisältöön ei ole kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia, koska tapahtuma on jo pidetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhdistyksen hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että tämän pykän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Jarno Strengell ja esittelijäksi Ari Liikanen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:llä ja kaupungilla on ollut kumppanuussopimus vuosilla 2018-2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 50 000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimussumman vastineeksi kaupunki on saanut näkyvyyttä oman markkinointinsa parantamiseksi. Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.

Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa sopimussumma on 45.000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimukseen ei ole tehty muita muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Kirsi Olkkonen (Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseniä) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat