Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 525 Kumppanuussopimus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kanssa

MliDno-2019-2224

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.1979 § 433 antanut Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiölle (Elka) sitoumuksen niistä menoista, jotka ylittävät säätiön saaman valtionavun. Elkalla on vuosittain myönnetty avustusta. Avustuksen suuruus oli 160.000 euroa vuonna 2019. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.4.2019 § 142, että vuoden 2019 aikana avustus neuvotellaan kumppanuussopimukseksi. 

Säätiön kanssa on neuvoteltu sopimus vuosille 2020-2024, jossa sopimussumma on 152.000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimuksen on huomiotu Elkan rooli Memory Campus -kehitysalustan toiminnassa ja kehittämisessä sekä kaupungin näkyvyys sen oman markkinointinsa parantamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kanssa vuosille 2020-2024 ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen (Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat