Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 523 Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa

MliDno-2019-140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimukseen on tehty muutamia sisällöllisiä muutoksia. Olennaisin muutos on, että kaupunki on ottanut omaksi toiminnaksi kaupunkikeskustan mainonnan, jonka vuoksi ko. osuus on poistettu sopimuksesta. Sopimuksen taloudellinen arvo on on 90.250 euroa vuonna 2019 (alv. 0 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa on ollut kumppanuussopimus vuosina 2018–2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 95 000 euroa (+ 24 % alv) vuonna 2018 ja 90.250 euroa (+ alv 24 %) vuonna 2019. Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.

Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa sopimussumma on 50.000 euroa (+ alv 24 %)/vuosi. Huomattavasta rahallisen panostuksen supistamisesta johtuen jatkossa yhdistyksen toiminta pohjautuu enemmän yhteistoimintaan eri tahojen kanssa (kaupunki, kivijalkayritykset, Miksei Oy ja Kalevankankaan alueen toimijat, Mikaeli Oy, Mikkelipuisto jne). Yhdistys pyrkii saamaan lisää tuottoja hankkeiden ja koulutusten kautta, joiden avulla toimintaa voidaan laajentaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat