Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 528 Kumppanuussopimus Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa

MliDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksissä 18.6.2018 § 75 ja 10.12.2018 § 153 on edellytetty työllisyyden hoitoon / työmarkkinatuen kuntaosuuteen 450.000 euron säästötavoite vuodelle 2019. Ulkopuolisen selvityksen mukaan kumppanuussopimus on tuottanut kaupungille säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen, ei ole tarkoituksenmukaista puuttua voimassa olevan sopimuksen sisältöön tai sopimussummaan. Sopimuksen taloudellinen arvo on on 1.500.000 euroa vuonna 2019 (alv. 0 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Toimintakeskus ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
 • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuoden 2019 loppuun saakka. Sopimuksen tavoitteena on lisätä pitkäaikaistyöttömille tarkoitettuja työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia ja tarjota heille työskentelymahdollisuuksia eri ammattialojen työtehtävissä ja niihin liittyviä valmennuksellisia palveluja, jotka edistävät työllistymistä avoimille työmarkkinoille, hakeutumista koulutukseen tai opintojen suorittamista työtehtävien ohella.

Kehittämiskumppanuuden tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen, kuntalaisten työllistymismahdollisuuksien edistäminen ja työelämään kuntoutumisen tukeminen.

Lisäksi kehittämiskumppanuuden tavoitteena on lisätä työllistymisestä ja työttömyyden ehkäisystä syntyvää elinvoimaa sekä myönteisiä kuntatalouden vaikutuksia sekä vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta Sopimuksen taloudellinen arvo on 1 500 000 euroa. Sopimuksen ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kumppanuussopimusluonnoksesta. Kumppanuussopimus on myös osa työllisyysohjelmaa ja strategiaa ja sillä on merkittävä rooli Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidossa. Kumppanuudella on myös vahva rooli tulevassa Työllisyyden kuntakokeilussa.

Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Oheismateriaalina löytyy vuoden 2019 toteumat 10/2019 saakka.

Merkittivimmät muutokset sopimukseen;

1) Täsmennetty palvelut, joilla palvelua tuotetaan;

 • Palkkatukityöllistämiseen liittyvä valmennuspalvelu
 • Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta
 • Toimintakykyä edistävä kuntouttava työtoiminta
   

2)  Lisätty seuraavat seurantamittarit;

 • Palvelujakson aikana suoritetut opinnot (osatutkinnot, korttikoulutukset/muut),
 • Työkykypistemäärät palvelujakson alussa ja lopussa (Toimia-tietokanta), vaikuttavuusmittari
 • Poissaolot sopimusmuodoittain / yksiköittäi sekä Yhteenveto asiakaspalautteesta 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa vuosille 2020-2021. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1323/Muu työllistäminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa (Mikkelin Toimintakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Mikkelin Toimintakeskus ry/Harri Lankinen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat