Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 526 Kumppanuussopimus Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa

MliDno-2018-242

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläinsuojelulaki (4.4.1996 / 247) 15 §:

"Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan."

Mikkelin kaupunki ja Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry ovat allekirjoittaneet 2.5.2007 sopimuksen talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä eläinsuojelulain 15 § mukaisella tavalla (kaupunginhallitus 23.4.2007 § 219). Sopimusta ei ole tarkistettu sen allekirjoittamisen jälkeen.

Sopimustarkistukset on neuvoteltu yhdistyksen kanssa ja neuvoteltu sopimus on liitteenä. Sopimuksen olennaisin muutos on sopimushinnan tarkistaminen ja sen muuttaminen kiinteäksi kuukausiperusteiseksi maksuksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarkistetun sopimuksen talteenotettujen seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2018-2019 on hyväksytty 29.1.2018 § 38. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 20.400 euroa (alv 0 %). Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.

Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa sopimussumma on 19.400 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimusta on tarkistettu myös siltä osin, että sopimukseen ei enää sisälly yhdistyksen velvollisuutta huolehtia eläinsuojelulain 44 §:n mukaisista eläinsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Edelleen sopimukseen on lisätty maininta, että yhdistys edistää työllisyyttä tarjoamalla paikkoja mm. kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, työelämään tutustumiseen sekä harjoitteluun. Muita muutoksia ei ole tehty sopimukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat