Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 509 Kansalliskirjaston, ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n hankkeiden kuntarahoitukset

MliDno-2019-1099

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien osoittama kehittämisrahoitus on osa julkisen sektorin lukuisiin alueen kehittämishankkeisiin kanavoimaa kehittämispanostusta. Hankkeilla edistetään Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti uusien työpaikkojen syntymistä, työvoiman osaamisen kehittämistä, elinkeinojen kasvua, asukkaiden hyvinvointia sekä tätä kautta kaupungin veto- ja elinvoimaa. Merkittävin osuus hankerahoituksesta tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmien kautta. Kuntien rahoitusosuus EU-hankkeissa vaihtelee 5 %:n ja 50 %:n välillä hankkeiden kokonaiskustannuksista. Mikkelissä mm. merkittävä osa korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusrakenteista ylläpidetään hankevaroin. Lisäksi kuntien kehittämisrahoituksilla tuetaan mm. kuntien omaa palvelutuotantoa tukevaa ja kehittävää toimintaa ja hankkeita.

Mikkelin kaupunkiseudulla kuntien hankerahoitus tulee pääosin Mikkelin kaupungin varaamasta kehittämismäärärahasta, joka vuonna 2019 on 826.700 euroa sekä Mikkelin seudun kuntien sekä Juvan kunnan yhdessä kartuttamasta seudun kehityshankerahastosta, johon vuosittain kerätään noin 800.000 euroa. Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun kehittämispanostusten suuntausta tarkastellaan kokonaisuutena. Kehittämishankkeiden rahoitusta on pyritty jakamaan kaupungin ja seudun kesken alueellisen vaikuttavuuden ja erikoistumisalojen mukaan. Näin esimerkiksi aluekehitystoiminnan sekä maaseudun kehittämiseen ja talousalueen yritystoiminnan kehittämiseen laajasti vaikuttavien hankkeiden kuntarahoitusta on painotettu seudun vastuulle. Lisäksi seudun kehittämisrahoitusta on tarpeen mukaan suunnattu myös kuntien palvelurakenteen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Osassa hankkeita on rahoitusvastuuta tapauskohtaisesti jaettu molemmille. Seudun kehityshankerahaston käytöstä päättää seudun kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seutuvaliokunta ja rahoituspäätökset tehdään koskemaan koko hankekautta.  Kaupungin osalta kehittämishankkeisiin osallistumisesta ja osoitettavan rahoituksen suuruudesta päättää vuosittain hankekohtaisesti kaupunginhallitus.

Kehittämishankkeet -määräraha on tarkoitettu merkittäviin elinvoimaa ja kilpailukykyä edistäviin kehittämishankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea ja toteuttaa kaupungin voimassa olevaa strategiaa.  Tämä strategiakytkös varmistetaan hankerahoitusta hakevien yhteisöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa osana elinvoimaohjelman toteuttamista. Keskeisten toimijoiden kanssa kaupunki on solminut kumppanuussopimukset, joissa määritellään yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet sekä sovitaan vuosittain toteutettavissa yhteistyöneuvotteluissa kunkin vuoden toiminnan painopisteistä sekä toteutettavista kehittämishankkeista.

Liitteeseen on koottu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Kansalliskirjaston, LUT-yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n, Mikkelin kehitysyhtiön Miksei Oy:n, Karjala-tietokantasäätiön, ProAgria Etelä-Savon sekä Mikkelin kaupungin kehittämishankkeet, joiden rahoittamiseen käytetään Mikkelin kaupungin kehittämismäärärahaa ja/tai Mikkelin seudun kehityshankerahaston varoja. Hankkeet toteuttavat Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 sekä Mikkelin seudun kehittämisen linjauksia.

Päätettävien kuntarahoitusten yhteissumma on 439.273 € ja yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2019 koskettavien rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta on päätöksentekohetkellä vuodelle 2019 sidottu yhteensä 592.140 €.

Mikkelin seudun seutuvaliokunta on tehnyt seudun kehitysrahastoa koskettavat hankerahoituspäätökset 7.5.2019 kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2019 vastuuyksiköltä 1412, tili 4470

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeet

 • Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 2017-2022 –hanke / Paikallinen muutosjoustavuus (resilienssi) ja digitaalinen transformaatio –teema, enintään 25.000 €


Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet

 • ”Digitalia II”, enintään 14.500 €


Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeet

 • Perinteisestä jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta, enintään 30.000 €
 • Puhdistamolietteet hyötykäyttöön, enintään 20.800 €
 • Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn, enintään 8.700 €
 • Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon materiaalitehokkuuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin parantamisessa, enintään 4.200 €


Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeet

 • Asiantuntijapalvelu Kalevankankaan kehittämisalustan kehittämisedellytysten kartoittamisesta ja kehittämistoimenpiteistä 2019, enintään 100.000 €


Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeet

 • Visit Saimaa - Lakeland Finland 2017-2019, enintään 12.000 €
 • Professuurihanke (LUT), enintään 75.000 €
 • Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke, enintään 11.067 €
 • FeelSafe -asiakaspalveluturvallisuuden kehittämishanke, enintään 20.882 €
 • EcoSairilan ympäristötietoalusta – innovaatiokumppanin valinta , enintään 31.126 €
 • Uutta digivirtaa Etelä-Savoon, enintään 5.998 €
 • VisitSaimaa2 - Lakeland Finland 2019-2021, enintään 40.000 €


Karjala-tietokantasäätiön hankkeet

 • Karjala-tietokannan tallennustyön loppuunsaattaminen, enintään 40.000 €


Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostia asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungille on loppuvuodesta 2019 tehty esityksiä eri hankkeiden kuntarahoituksesta. Edellisen kerran kehittämishankkeiden kuntarahoituksia on käsitelty kaupunginhallituksessa 27.5.2019 § 227, jolloin päätettiin kootusti 15 eri hankkeen kuntarahoituksesta. Tilanteesta riippuen ja tarpeen niin vaatiessa voidaan kootun valmistelun lisäksi tehdä erillisiä kuntarahoituspäätöksiä.

Loppuvuoden 2019 osalta hankkeiden haku- ja päätösaikataulusta johtuen on kaupunginhallituksen 16.12.2019 kokouksessa tarkoituksenmukaista tehdä kuntarahoituspäätökset seuraavista hankkeista: DAM – digitaalinen avoin muisti sekä OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –hanke.


DAM – digitaalinen avoin muisti –hankkeen tiivistelmä

DAM-hanke vastaa tarpeeseen kehittää digitaalisten aineistojen laajempaa saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Aineistot tarvitsevat käyttäjiä ja käyttäjät aineistoja. Tekninen kehitys ja käyttäjälähtöisyys nivotaan yhteen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöksi.

Hankkeen toteuttaa Xamkin ja Kansalliskirjaston yhteinen Digitaliana tunnettu tutkimus- ja kehittämiskeskus, jolla on sillanrakentajarooli Mikkelin alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimintamalli on hyväksi havaittu, ja aiemmin on luotu kumppanuuksia ja verkostoja, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. Digitalian uusina yhteistyökumppaneina ovat Memory Campus ja Miksei, jotka liittävät hankkeen Mikkelin kaupungin kehitysalustan toimintaan ja yritysrajapintaan. Yksittäisten yhteistyökumppanien tarpeiden sijaan kaikissa toimenpiteissä pyritään tiedon laajempaan käytettävyyteen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää aineistoja niiden laadusta tai formaatista riippumatta. Tavoitteena on myös toimia perinteiset rajat ylittävänä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisönä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Xamk edistää automaation soveltamista ja tehokkuuden lisäämistä erityyppisten digitaalisten aineistojen käsittelyssä, konvertoinnissa ja analysoinnissa. Ratkaisut tulevat laajasti käyttöön ja soveltuvin osin ne integroidaan osaksi Kansallisarkiston massadigitointikeskusta, mikäli se toteutuu suunnitellun mukaisesti. Kansalliskirjasto yhdistää muistiorganisaation digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot ja parantaa aineistojen käyttömahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteet on organisoitu kolmeksi työpaketiksi:
- WP1: Käyttäjälähtöinen tieto
- WP2: Tiedon visualisointi
- WP3: Sosiaalisen median arkistointi

Työpaketissa 1 tuotetaan selvitys library labin eli digitaalisten aineistojen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön luomisesta. Selvityksen pohjalta valitaan tähän liittyvät toimenpiteet hankkeeseen. Hankkeeseen valitaan myös kirjasto- ja arkistoaineistolähteitä hyödyntävä pilottikäyttäjäryhmä, johon kohdistetaan käyttäjätutkimusta tiedon käyttötapojen ja -tarpeiden selvittämiseksi. Näin luodaan malli käyttäjäryhmien analysoinnille, vuorovaikutukselle ja yhteistyön kehittämiselle. Mahdollista massadigitointikeskusintegrointia varten työpaketissa 1 tutkitaan ja sovelletaan erilaisia klusterointiratkaisuja ja algoritmien optimointia. Työn tuloksena aineistojen jälkikäsittely tehostuu merkittävästi. Asiakirjojen sisältöanalyysiä ja kuvasisällön analysointia kehitetään, ja asiakirjaformaattien skaalaa laajennetaan.

Työpaketissa 2 tuloksena on historiallisten aineistojen 3D-visualisoinnin pilotti, jossa tietyn aihealueen teksti-, kuva-, video, tai 3D-muotoinen materiaali tuodaan uusinta virtuaalitodellisuustekniikkaa hyödyntävään ympäristöön. Kehitettyjä visualisointiratkaisuja testataan oppilaitoksissa ja kerätään käyttäjäpalautetta. Hankkeen sidosryhmät voivat toteuttaa virtuaalinäyttelyitä Digitalian tuottamaan ratkaisuun nojaten.

Työpaketissa 3 tuloksena on aineistojen jatkokäytön mahdollistava automatisoitu työnkulku sosiaalisen median sisällön talteenottamiseen, analysointiin ja konvertointiin arkistointikelpoiseen muotoon. Lisäksi hankkeessa tuotettavat digitaalisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin avoimet opas- ja ohjemateriaalit lisäävät kohderyhmien ymmärrystä tarjolla olevista ratkaisuista, tukevat niiden käyttöönottoa ja viime kädessä edistävät digitaalisen tiedon säilymistä ja hyödyntämistä pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti muistiorganisaatiot, tiedonhallinnan alalla toimivat yritykset, tutkijat, opettajat, opiskelijat ja kansalaiset. Eri lähteistä saatavilla olevien tietojen yhdistely rikastettujen metatietojen avulla helpottuu, kirjastoaineistojen kuvien käyttäminen helpottuu ja luokittelu paranee. Käytettävissä olevien aineistojen määrä, aineistoryhmien määrä ja käyttäjämäärä kasvavat. Library labin mallin avulla voidaan ideoida, arvioida ja kehittää käyttäjien palveluista ja toiminnoista sekä digitaalisista aineistovarannoista yhtenäisempää toimivaa kokonaisuutta. Tuloksena on dynaaminen muistamisen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö, elävä ja liikkuva library lab.

Hankkeen hakija ja hallinnoija on Kaakkois-Suomen  ammattikorkeakoulu – Xamk ja Kansalliskirjasto on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeelle haettava kuntarahoitus kohdentuu Kansalliskirjaston osahankkeelle. Hanke on jo saanut päärahoittajan (Etelä-Savon maakuntaliitto) myönteisen rahoituspäätöksen ja se on käynnistynyt 1.10.2019.

Hankkeen kokonaiskustannus 694.873 €
Hankkeen kesto 1.10.2019 – 31.9.2021 (24 kk)
Kuntarahoituksen tarve hankekaudelle 2019-2021 yhteensä 30.000 €
Kuntarahoituksen tarve vuodelle 2019 yhteensä 3.750 €

Esitys kaupunginhallitukselle. Kuntarahaa vuodelle 2019 enintään 3.750 €.
 

OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –hankkeen tiivistelmä

Hankkeella vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllistä hyvinvointia ja lisätään heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia päästä osaksi mielekästä tekemistä, työelämää ja yhteiskunnallisia vaikutuskanavia.

Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä, jotka edistävät osallistumista kodin ulkopuoliseen toimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Hankkeen aikana järjestöjen toimintoja viedään eri puolille Mikkeliä lähiöihin ja kyliin. Hanke kokoaa ihmisiä yhteisten suunnittelutyöpajojen ääreen, joissa ideoidaan yhdessä toimintoja ja käynnistetään kokeiluja.

Hankkeessa rakennetaan väyliä vapaaehtoistyöhön ja sujuvaan työllistymiseen. Tavoitteena on löytää toiminnallisia ratkaisuja siihen, miten kodin ulkopuoliseen toimintaan satunnaisesti mukaan tulevat henkilöt kiinnittyisivät järjestöjen vapaaehtoistyöhön tai työllistyisivät järjestöjen tarjoamiin tuettuihin työsuhteisiin.

Hankkeessa kartoitetaan yhdistyksissä olevia työtehtäviä ja muotoillaan niistä työpaikkoja, jotka sisällöiltään ja vaativuudeltaan soveltuvat osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Toimenpiteisiin sisältyy järjestötyöhön työllistyvien asiakkaiden yksilöllistä ohjausta, työkyvyn tukemista ja palvelukoordinaatiota. Järjestötoimijoille tarjotaan tukea ja koulutuksia, joilla lisätään asiantuntemusta työkyvyn tukemisessa ja tunnistamisessa.

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan ja tuetun työn lisäksi myös muita yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja luodaan väyliä kansalaisosallistumiselle ja vaikuttamistyölle. Tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, miten kokemustoimijoiden asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen saadaan vakiinnutetuksi ja systemaattiseksi käytännöksi ja osaksi kaupungin osallisuustyötä.

Hankkeen tuloksena syntyy pysyviä käytäntöjä, jotka edistävät ihmisten osallistumista yhdistysten järjestämään toimintaan. Yksittäisten kuntalaisten aktiivisuus kasvaa, kun he innostuvat tulemaan mukaan järjestöjen toimintaan. Pitkällä aikavälillä tämä lisää kuntalaisten hyvinvointia vähentäen yksinäisyyttä, sairastumista, syrjäytymistä ja osattomuutta.

Hankkeen tuloksena kohderyhmälle tarjolla olevien työpaikkojen määrä kasvaa ja työtehtävien kirjo monipuolistuu. Järjestöjen osaaminen osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja työssä jatkamisen tukemisessa lisääntyy.

Kaupungin ja järjestöjen yhteistoiminnan tuloksena syntyy pysyvä yhteistyö, aito kumppanuus, joka tukee ja edesauttaa kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallistumista kaupungin palveluiden kehittämiseen.

Hankkeen hakija ja hallinnoija on ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry ja hankkeen osatoteuttajana toimii Mikkelin Toimintakeskus ry. Hanke on ollut maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä 5.12.2019 ja yhteistyöryhmä puoltaa haetun rahoituksen myöntämistä ko. hankkeelle. Hankkeen päärahoittaja on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen kokonaiskustannus 281.056 €
Hankkeen kesto 1.1.2020 – 31.12.2021 (24 kk)
Kuntarahoituksen tarve hankekaudelle 2020 - 2021 yhteensä 49.184 €
Hankkeen hakijan ja hallinnoijan (ESTERY) kuntarahoituksen tarve vuodelle 2020 yhteensä 13.665 €
Hankkeen osatoteuttajan (Mikkelin Toimintakeskus ry) kuntarahoituksen tarve vuodelle 2020 yhteensä 10.927 €.

Esitys kaupunginhallitukselle. Kuntarahaa vuodelle 2020 yhteensä 24.592 €, josta hankkeen hallinnoijalle  ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:lle  yhteensä 13.655 € ja hankkeen osatoteuttajalle Mikkelin Toimintakeskus ry:lle yhteensä 10.927 €.


Vuoden 2019 budjetissa kaupunginhallituksen alaisen kehittämismäärärahan suuruus on yhteensä 826.700 €. Yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2019 koskettavien rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta on päätöksentekohetkellä vuodelle 2019 sidottu yhteensä 610.890 €.

Vuoden 2020 budjetissa kaupunginhallituksen alaisen kehittämismäärärahan suuruus on yhteensä 726.700 €. Vuoden 2020 kaupunginhallituksen alaisesta kehittämisrahasta on päätöksentekohetkellä sidottu yhteensä 24.592 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2019 vastuuyksiköltä 1412, tili 4470:

Kansalliskirjaston / Digitointi- ja konservointikeskuksen hankkeet

 • DAM – digitaalinen avoin muisti, enintään 3.750 €
   

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2020 vastuuyksiköltä 1412, tili 4340 (asiantuntijapalvelut):

ESTERY-Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n hankkeet

 • OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –hanke, enintään 13.655 €


Mikkelin Toimintakeskus ry:n hankkeet

 • OLET MUKANA! - osallistumisen, hyvinvoinnin edistämisen ja työllistymisen tuen –hanke, enintään 10.927 €

Päätös

Esittelijä teki seuraavan tarkennuksen listatekstiin. "Lisäksi jo käynnissä olevista hankkeista vuodelle 2020 kohdentuvia varauksia on yhteensä 323 132"

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (Estery ry:n toiminnanjohtaja) ja Armi Salo-Oksa (Mikkelin Toimintakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kansalliskirjasto/Minna Kaukonen, ESTERY/Satu Taavitsainen, Mikkelin Toimintakeskus Ry/Harri Lankinen, Mikkelin kaupunki/Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat