Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 508 Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2020 lukien

MliDno-2019-2334

Valmistelija

 • Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi
 • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom. todetaan: ”Työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.”

Verohallitus vahvistaa vuosittain ennakonpidätyksessä noudatettavat luontoisetujen raha-arvot.

Vuodelle 2020 verohallitus on vahvistanut ravintoedun arvoksi 6,80 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten määrä on vähintään 6,80 euroa ja enintään 10,70 euroa. Jos välittömien kustannusten määrä alittaa 6,80 euroa tai ylittää 10,70 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokai-lun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,10 euroa ateriaa kohden.
Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,08 euroa ateriaa kohden.

Henkilökunnan ateriahintoja on viimeksi tarkistettu 1.1.2019 alkaen.

Henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esitys vuoden 2020 Mikkelin kaupungin henkilöstön ateriahinnoiksi:

Varsinainen ateria 6,80 euroa (nykyisin 6,60 €); hinta sisältää alv:n

 • yksikössä ruokaileva kaupungin henkilökunnan jäsen, joka ei ole oikeutettu laitosateriaan
 • valmistaa/toimittaa Otavia, Anttolan keskuskeittiö ja Haukivuoren palvelukeskus Koti-kartano
 • ruokailupaikkoina ovat mm.: Otavia, Anttolan palvelukeskus ja Haukivuoren palvelu-keskus Kotikartano
   

Laitosateria, kouluateria tai siihen rinnastettava lasten ateria 5,10 euroa (nykyisin 4,95 €); hinta sisältää alv:n

 • valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, Otavia, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano sekä päiväkodit ja koulut


Henkilöstöravintola Lounashuoneen ateriat; hinta sisältää alv:n.

 • Lounas 6,80 eur
  • sisältää henkilöstöravintolassa tarjolla olevan varsinaisen aterian, keiton, salaattipöydän, tarjolla olevan energialisäkkeen, leivän, pöytärasvan, ruoka-juoman ja kahvin
    
 • Keittolounas 5,10 eur
  • sisältää päivän keiton, salaattipöydän, leivän, pöytärasvan, ruokajuoman ja kahvin
    

Vierasateria 8,80 euroa (nykyisin 8,50 €); hinta sisältää alv:n.

 • koskee kaikissa Mikkelin kaupungin ruokapalvelun toimipisteissä vierailevia, ei kau-pungin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä
   

Kahvi

 • pieni kahvi 1,20 euroa (nykyisin 1,20 €); hinta sisältää alv:n
 • iso kahvi 1,40 euroa (nykyisin 1,40 €); hinta sisältää alv:n
 • kahvileivät hinnoitellaan tuotekohtaisesti
   

Kokoustarjoilun hinnoittelu toteutetaan valikoimahinnoitteluna aiheuttamisperiaatteen mukaisek-si. Tällöin hinnoittelussa voidaan huomioida paremmin vuoden aikana tapahtuvat raaka-aineiden hintamuutokset sekä tilaisuuden aiheuttamat todelliset palkkakustannukset.

Kaupungin henkilöstömäärä Rantakylä-talolla on vähentynyt huomattavasti, joten henkilöstöpal-velut esittää Ravintola Kivijalan subventiosopimuksen irtisanottavaksi 1.1.2020 lukien.

Henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut esittää, että Mikkelin kaupungin henkilöstön lisäksi henkilökunta-ateriahintaiseen ruokailuun henkilöstöravintola Lounashuoneella ovat oikeu-tettuja vaalikauden ajan valtuuston, hallituksen ja lautakuntien jäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy uudet ateriahinnat tulemaan voimaan 1.1.2020 sekä päättää irtisanoa sopimuksen ravintola Kivijalan kanssa vuoden 2020 alusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, Ravintola Kivijalka

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat