Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 505 Aiesopimus lukiotoiminnan ja Urpolan koulun väistötilojen sijoittumisesta Etelä -Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän kampusalueelle

MliDno-2019-1776

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Juha Härkönen, juha.harkonen@delta.fi

Kuvaus

Taustaa

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 71 hyväksynyt kaupunkirakenneselvityksen, jossa on esitetty, että perusopetuksen kouluverkko tiivistetään Kouluverkko 2023 -mallin pohjalta lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä. Toimenpiteenä on päädytty muun muassa siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille, osoitteeseen Rinnekatu 8, Mikkeli. Maaperätutkimusten perusteella on kokonaistaloudellisinta sijoittaa Eteläisen aluekoulun uudisrakennus nykyisen Urpolan koulun paikalle, jolloin perustamistapa sekä maanrakennus- ja aluetyöt voidaan toteuttaa edullisimpina ratkaisuina.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 145 päättänyt talousarvion 2020 investointiohjelmaa hyväksyessään määrärahasta, jolla uuden eteläisen alueen aluekoulun rakentaminen aloitetaan.

Nykyinen Urpolan koulu on sisäilmaongelmainen rakennus, joka vaatisi täydellisen rakenteellisen ja taloteknisen peruskorjauksen. Rakennuksessa on rakenneavauksin ja materiaalinäyttein todettu sellaisia rakentamisajalle tyypillisiä ja ajan kuluessa vaurioituneita rakenteita, jotka aiheuttavat oppilaissa ja henkilökunnassa oireilua. Terveysvalvonta on kehottanut omistajaa korjaustoimenpiteisiin tilojen suhteen tai siirtämään koulutoiminta nykyisistä tiloista väistötiloihin.

Kaupunki on ilmoittanut valmistelevansa toiminnan väistöä siten, että koulutoiminta voi alkaa korvaavissa tiloissa syksyllä 2020.

Tuleva uudisrakentaminen edellyttää osaltaan koulutoiminnan siirtoa väistötiloihin rakentamisen ajaksi.

Mikkelin kaupungin lukio toimii osoitteessa Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli. Lukiossa on n. 720 oppilasta. Rakennus on vuonna 1951 rakennettu 5 kerroksinen entinen kauppaoppilaitos, joka on muutettu lukion käyttöön osittain 2010 ja kokonaan 2011. Rakennuksen kerrosala on 7 457 m2.

Ennen lukion toiminnan aloittamista rakennuksessa on tehty laajahko pintarakenteiden ja osittainen talotekniikan uusiminen/korjaus. Sisäilmaoireilua on rakennuksessa esiintynyt vähäisessä määrin.

Lukiorakennuksen kunto on tällä hetkellä tyydyttävä, mutta kiinteistön elinkaareen perustuva laaja peruskorjaus (rakenteellinen ja talotekninen) on kohteessa ajankohtainen kymmenen vuoden kuluttua. Peruskorjauksen alustava kustannustaso tämän hetkisillä kustannustiedoilla tulee olemaan n. 11 M€. Rakennuksen tasearvo on n. 3,5 M€. Mahdollisen peruskorjauksen ajaksi (arvio 1,5-2 vuotta) tarvittaisiin koko lukiotoiminnalle erilliset väistötilat.

Vanha kasarmin alue

Etelä -Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Mikkelin kaupunki (72,3 %) ja Savonlinnan kaupunki (27,7 %). Kuntayhtymän tiloja sijaitsee Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelissä Kuntayhtymän pääsääntöinen rakennuskanta sijaitsee Vanhan Kasarmin alueella. Kampuskiinteistöt on saneerannut alueella tiloja koulutuksen ja yritystoiminnan käyttöön. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK) Oy:n on Kampuskiinteistöjen päävuokralainen.

Kampuskiinteistöjen toimesta on suunniteltu Urpolan alakoululle väistötilat, jotka sijoittuisivat Kampus-alueen N – rakennuksen B- ja C-osaan sekä ko. rakennuksen piha-alueelle sijoitettaviin siirtokelpoisiin väistötiloihin (5-6 opetustilaa) ja Tark’ampujankujan P-alueen viereen sijoitettuihin tekstiili- ja teknisentyön tiloihin. Oppilaille rakennettaisiin N – rakennuksen yhteyteen turvallinen välituntipiha, johon sijoitetaan erilaisia leikkivälineitä, telineitä ja pelialue. Väistötilojen luonnossuunnittelussa ovat olleet mukana Urpolan koulun vs. rehtori ja vararehtori sekä tilapalvelun edustaja. Väestötiloihin siirtyminen edellyttää koulun osittaisen irtaimiston uusimisen aikaistamista.

Lukiokokonaisuudelle on luonnosteltu tilat kampusalueen A – rakennukseen, josta ammattikorkeakoulun toiminnot siirtyvät kampusalueen muihin rakennuksiin ja pieneltä osin uusiin tiloihin.

Lukion rehtori ja vararehtori ovat suhtautuneet myönteisesti heille esiteltyyn alustavaan luonnokseen lukiotoiminnan siirtämiseksi kampusalueelle.  

Urpolan alakoulun väistötilat ja ammattikorkeakoulun toimintojen siirtyminen edellyttää kampuskiinteistöiltä tilaratkaisuja ja uudisosan rakentamista.

Vuokra-ajat

Urpolan alakoulun väistötilojen vuokra-aika olisi 3 vuotta (+ 1 optiovuosi) 1.8.2020 alkaen.

Lukion toiminta siirtyisi vuokratiloihin aikaisintaan 2023/2024, riippuen vuokratilojen muutos- / peruskorjaustöiden aikataulusta. Vuokra-aika olisi 20 vuotta.

Aiesopimus

Urpolan alakoulun väistö ja Lukion siirtyminen kampusalueelle edellyttää aiesopimuksen laatimista Etelä –Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin kaupungin välillä. Aiesopimuksessa määritellään tavoitetila, sijoittumisien periaateratkaisut, indikativiiset kustannukset ja vuokratasot yms. asiat. Tiloista laaditaan erilliset kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tulevat vuokrasopimukset.

Aiesopimus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä aiesopimuksen periaatteet, joilla Urpolan koulun väistö ja lukio siirtyvät vanhalle kasarmialueelle Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tiloihin. Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään aiesopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jyrki Koivikko ilmoitti olevansa esteellinen (Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupuginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat