Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Tontin 491-4-18-5 myyminen / FH Invest Oy (lisäpykälä)

MliDno-2015-137

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2016 § 104 tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 myymistä koskevasta esisopimuksesta. FH Invest Oy:n ja kaupungin välinen esisopimus allekirjoitettiin 13.2.2017. Esisopimuksen mukaisesti FH Invest Oy:llä on oikeus ostaa korttelin 18 tontit 5 ja 4 siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-18-4 vuoden 2019 loppuun mennessä. FH Invest on nyt ilmaissut halukkuutensa ostaa tontti 5. Esisopimuksen mukaisesti tontin 5 luovutushinta saadaan kaavasta (kaupantekohetkellä voimassa oleva viimeisin elinkustannusindeksin pisteluku/1912) * 465.000 euroa. Esisopimuksen mukaisesti tontin 5 luovutuksen yhteydessä luovutetaan samalla kauppakirjalla myös yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistus (1/3).

Samassa yhteydessä esitetään otettavaksi käyttöön uusi käytäntö yrityksille luovutettaviin tontteihin liittyen. Tällä hetkellä on käytäntönä ollut, että tonttien osalta tehdään kauppakirja siinä vaiheessa, kun kaupungin tekemä luovutuspäätös on tullut lainvoimaiseksi. Kauppahinta tontista maksetaan tavanomaisesti kaupanteon yhteydessä ja tämän jälkeen tontin uusi omistaja hakee kohteelle rakennuslupaa. Jos rakennusluvasta kuitenkin valitetaan, tarkoittaa tämä pahimmillaan useamman vuoden viivästystä rakennusprojektin aloittamiseen. Kun kauppahinta on maksettu ennen rakennusluvan hakemista, tarkoittaa tämä samalla sitä, että yrittäjän tonttiin sijoittamat rahavarat ovat sidottuna koko valituslupaprosessin ajan. Pienempien yrittäjien kohdalla tämä johtaa pahimmillaan siihen, ettei yrittäjä pysty aloittamaan muitakaan projekteja. Esimerkiksi Helsingissä ongelma on ratkaistu siten, että kaupan kohteena olevasta tontista on mahdollista tehdä lyhytaikainen vuokrasopimus kaupungin kanssa sille ajalle, kun rakennuslupa saavuttaa lainvoiman.  Edellä kuvattu menettely pienentäisi tiettyjen kohteiden osalta varsinkin pienempien yrittäjien riskejä rakennusluvan valitusprosessiin liittyen ja kaupunki saisi vuokra-ajalta käyvän vuokratulon.  Edellä kuvattu käytäntö esitetään otettavaksi käyttöön yrityksille myytävien tonttien osalta (tapauskohtaisesti harkiten) Mikkelin kaupungissa yhtenä keinona lisätä kohteiden houkuttavuutta ja toisaalta yrittäjien riskien pienentämiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää luovuttaa tontin 491-4-18-5 FH Invest Oy:lle perustettavan/perustetun yhtiön lukuun. Tontin kauppahinta määrittyy kaupantekohetkellä ja se saadaan kaavasta (kaupantekohetkellä voimassa oleva viimeisin elinkustannusindeksin pisteluku/1912) * 465.000 euroa. Tontin 5 luovutuksen yhteydessä luovutetaan samalla kauppakirjalla myös yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistus (1/3). Kaupunginhallitus päättää samalla edellä mainitun kohteen vuokraamisesta ostajalle siihen saakka, kunnes ostaja on saanut kohteeseen lainvoimaisen rakennusluvan, kuitenkin enintään kolmen vuoden pituiseksi ajaksi. Vuokran suuruus määritetään tavanomaisen 5 %:n vuosivuokran mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan kauppakirjan ja vuokrasopimuksen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää samalla, että yrityksille luovutettavien tonttien osalta luovutuskäytäntöjä uudistetaan siten, että tarvittaessa kaupungin kanssa voidaan solmia lyhyt vuokrasopimus sille ajalle, kun rakennuslupa saavuttaa lainvoiman.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat