Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Taidemuseon rakentamisen jatkoselvitykset sekä Siilotontin kehittäminen

MliDno-2016-744

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään taidemuseon hankesuunnittelu ja käydään asiasta keskustelu.

Suunnitelman esittelee rakennuttajainsinööri Jouko Jolkkonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittiin, että suunnitelman esitteli kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Merkittiin, että Nikke Isomöttönen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:04 ja Jarkko Hyttinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.20.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2015 ryhdyttiin selvittämään mahdollisuutta, että taidemuseolle rakennettaisiin uudet tilat Mannerheimintie 12:ssa sijaitsevaan vanhaan valssimylly/siilo-rakennukseen ja käynnistettiin hankesuunnitelman valmistelu.

Nykytilanne
Mikkelin taidemuseo toimii tällä hetkellä osoitteessa Ristimäenkatu 5, ns. Graniittitalossa. Graniittitalossa on ollut suuria ongelmia mm. kosteusongelmien, sisäilman ja vanhentuneen talotekniikan osalta ja siksi, että sokkeloiset ja epäkäytännölliset tilat ovat haitanneet suuresti museon toimintaa. On arvioitu, että peruskorjauskustannukset tulisivat niin suuriksi, että olisi järkevämpää rakentaa taidemuseolle kokonaan uudet tilat uuteen paikkaan.

Perusparannuksen tavoitteet
Uusien tilojen tavoitteena on museokäyttöön soveltuva terve ja turvallinen työympäristö, jossa huomioituna museokäyttöön hallitut olosuhteet, esteettömyys, nykyaikaisuus ja käyttömukavauus asiakkaille ja henkilökunnalle.

Hankesuunnitelman valmistelu
Pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouksen perusteella Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Suunnittelun edetessä valittiin LVISA-suunnittelijaksi tarjouksen perusteella Rejlers Oy. Hankesuunnittelun tueksi tilattiin pohjatutkimukset ja rakennetutkimukset haitta-aineselvityksineen tarjouksen perusteella Ramboll Finland Oy:ltä. Koko hankesuunnittelun ajan tehtiin myös kustannusseurantaa, joka tilattiin Suomen Controlteam Oy:ltä.

Rakennetutkimusten jälkeen tuli esille, että suunnittelulle aiheuttaa oman haasteensa se, että varsinkin suojellun valssimylly-rakennuksen kunto on niin huono, että vanhat rakenteet joudutaan pääosin purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

Kustannukset
Suunnittelun lähtökohdaksi museotoimi teki tilantarveselvityksen, minkä perusteella laadittujen ensimmäisten luonnosten kustannusarvio oli lähes 7 milj. euroa (alv 0 %). Tämän jälkeen suunnitelmia kehitettiin ja tiivistettiin. Lopputuloksena valmistui 11.3.2016 hankesuunnitelma, jonka kustannusarvio on 5,96 milj. euroa.

Suunnittelun edetessä on Mannerheimintien korttelikokonaisuuteen tullut mukaan eteläpuolelle Esper Care Oy:n palvelutalo ja pohjoispuolelle Raatihuoneenkadun varteen JL-Rakentajat Oy:n asuinkerrostalo. Palvelutalo, museo ja asuinkerrostalo muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden, jonka keskelle tulee yhteinen maanalainen pysäköintihalli. Museo sijoittuisi valssimylly-rakennukseen ja pysäköintihallin päälle rakennettavaan uudisosaan. Siiloihin ei rakennettaisi museon tiloja.

Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä 2016 – 2018 on 100 000 euroa vuodelle 2016, 3,0 milj. euroa vuodelle 2017 ja 1,9 milj. euroa vuodelle 2018, yhteensä 5 milj. euroa. Kustannusarvio on 5,96 milj. euroa, joten loppuosa rahoituksesta tarkistetaan seuraavan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Alustavan hankeaikataulun mukaan hanke etenisi seuraavasti:

- suunnittelu 2016
- rakentaminen 2017-2018

Hankesuunnitelman esittely on pidetty 23.3.2016/§ 18 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ja seuraavassa lautakunnan kokouksessa 27.4.2016 käsitellään hankesuunnitelman hyväksyminen.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden, joiden kustannusarvio on yli 3,0 milj. euroa hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta puoltaa Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0 %) hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rahoituksen loppuosa käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jari Roivas teki muutosesityksen Anne Korholan kannattamana ”Jotta tätä taidemuseo hanketta jonka kustannus on n. 6 milj.€ ei tarvitsisi laittaa koko summaa v. 2016 - 2018 budjetteihin teen muutosesityksen että kaupunki selvittää ja saa mustaavakoisella että
- graniittitalon myynnistä saadaan varmasti se 2 milj.€
- saadaan valtiontukea 20 % varmasti.

Näitten jälkeen jää vielä kaupungille maksetavaa 3 milj.€ joka on iso summa tänä aikana ja onko sekin vielä velkarahaa? Sitten tähän lopuksi sanon että ensinnäkin valssimylly on aivan rapakunnossa ja museoviraston kanssa suojelukohteen rakentaminen tai saneeraaminen ei tule pysymään budjetoidussa! Ja kyllä tämän tilan tuotto-odotuksetkin ovat aika lailla huonot!”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Jari Roivas on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosesityksen, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jari Roivaksen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista (11) kyllä"-ääntä (Marianne Huoponen, Jenni Kolmisoppi, Hannu Toivonen, Heikki Pyrhönen, Jari Sihvonen, Juha Kontinen, Kyösti Kiljunen, Liisa Pulliainen, Minna Pöntinen, Niina Särkkä ja Pirjo Siiskonen) ja kolme (3) "ei"-ääntä (Anne Korhola, Enrique Tessieri ja Jari Roivas).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on äänestetty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätökseksi.

Jari Roivas jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Jarkko Hyttinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:27.

Eriävä mielipide

Tiina Turunen
Jari Roivas jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2015 ryhdyttiin selvittämään mahdollisuutta, että taidemuseolle rakennettaisiin uudet tilat Mannerheimintie 12:ssa sijaitsevaan vanhaan valssimylly/siilo-rakennukseen ja käynnistettiin hankesuunnitelman valmistelu.

Nykytilanne
Mikkelin taidemuseo toimii tällä hetkellä osoitteessa Ristimäenkatu 5, ns. Graniittitalossa. Graniittitalossa on ollut suuria ongelmia mm. kosteusongelmien, sisäilman ja vanhentuneen talotekniikan osalta ja siksi, että sokkeloiset ja epäkäytännölliset tilat ovat haitanneet suuresti museon toimintaa. On arvioitu, että peruskorjauskustannukset tulisivat niin suuriksi, että olisi järkevämpää rakentaa taidemuseolle kokonaan uudet tilat uuteen paikkaan.

Perusparannuksen tavoitteet
Uusien tilojen tavoitteena on museokäyttöön soveltuva terve ja turvallinen työympäristö, jossa huomioituna museokäyttöön hallitut olosuhteet, esteettömyys, nykyaikaisuus ja käyttömukavauus asiakkaille ja henkilökunnalle.

Hankesuunnitelman valmistelu
Pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouksen perusteella Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Suunnittelun edetessä valittiin LVISA-suunnittelijaksi tarjouksen perusteella Rejlers Oy. Hankesuunnittelun tueksi tilattiin pohjatutkimukset ja rakennetutkimukset haitta-aineselvityksineen tarjouksen perusteella Ramboll Finland Oy:ltä. Koko hankesuunnittelun ajan tehtiin myös kustannusseurantaa, joka tilattiin Suomen Controlteam Oy:ltä.

Rakennetutkimusten jälkeen tuli esille, että suunnittelulle aiheuttaa oman haasteensa se, että varsinkin suojellun valssimylly-rakennuksen kunto on niin huono, että vanhat rakenteet joudutaan pääosin purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

Kustannukset
Suunnittelun lähtökohdaksi museotoimi teki tilantarveselvityksen, minkä perusteella laadittujen ensimmäisten luonnosten kustannusarvio oli lähes 7 milj. euroa (alv 0 %). Tämän jälkeen suunnitelmia kehitettiin ja tiivistettiin. Lopputuloksena valmistui 11.3.2016 hankesuunnitelma, jonka kustannusarvio on 5,96 milj. euroa.

Suunnittelun edetessä on Mannerheimintien korttelikokonaisuuteen tullut mukaan eteläpuolelle Esper Care Oy:n palvelutalo ja pohjoispuolelle Raatihuoneenkadun varteen JL-Rakentajat Oy:n asuinkerrostalo. Palvelutalo, museo ja asuinkerrostalo muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden, jonka keskelle tulee yhteinen maanalainen pysäköintihalli. Museo sijoittuisi valssimylly-rakennukseen ja pysäköintihallin päälle rakennettavaan uudisosaan. Siiloihin ei rakennettaisi museon tiloja.

Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä 2016 – 2018 on 100 000 euroa vuodelle 2016, 3,0 milj. euroa vuodelle 2017 ja 1,9 milj. euroa vuodelle 2018, yhteensä 5 milj. euroa. Kustannusarvio on 5,96 milj. euroa, joten loppuosa rahoituksesta tarkistetaan seuraavan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Alustavan hankeaikataulun mukaan hanke etenisi seuraavasti:

- suunnittelu 2016
- rakentaminen 2017-2018

Hankesuunnitelman esittely on pidetty 23.3.2016/§ 18 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ja seuraavassa lautakunnan kokouksessa 27.4.2016 käsitellään hankesuunnitelman hyväksyminen.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden, joiden kustannusarvio on yli 3,0 milj. euroa hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 milj.(alv 0 %) hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Rahoituksen loppuosa käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Hallitus hyväksyy Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0 %).

Rahoituksen loppuosa käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelma ja kustannusarvio kuuluvat kaupunginvaltuuston päätösvallan alle, joten  kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0 %).

Rahoitus käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0 %).

Rahoitus käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti valtuutettu Jari Roivaksen kannattamana asian palatuttamista uuteen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 Kyllä-ääntä, 7 Ei-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Yksi poissa. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2016 § 78 Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman ja sen kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0%). Samalla se päätti, että hankkeen rahoitus käsitellään vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 19.12.2016 § 155 vuoden 2017 talousarvion yhteydessä taidemuseon rakentamista ja hyväksyi seuraavan siilokorttelia ja taidemuseota koskevan kirjauksen:

”Ns. siilo- ja myllytontin rakentaminen (1 milj.euroa/2017) alkaa tontin kunnostuksella ja pysäköintiratkaisun rakentamisella osana laajempaa tontin rakentamista. Myös muut taidemuseon paikkavaihtoehdot selvitetään. Suunnitelma siilotontin kokonaisratkaisuksi tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Taidemuseon osalta omistusmalleja ja rahoitusjärjestelyjä selvitetään osana suunnittelua. Taidemuseohankeen kokonaiskustannus on noin 6 milj. euroa ja rakentaminen käyttöönottoineen kestää noin kolme vuotta.”

Jatkovalmistelussa on tarkasteltu mm. vaihtoehtoisia taidemuseon paikkoja, valmisteltu mahdollista graniittitalon myyntiä ja tähän liittyvää toimeksiantoa, selvitetty graniittitalon historiaa ja aikaisemmin museojohtajan (nyk. eläkkeellä) laatimaa museosuunnitelmaa, tutkittu viljasiilotontin rakentamisen ja pilaantuneiden maiden haittojen poistamista, tutkittu graniittitalon ja sen julkisivun teknistä kuntoa, tutkittu ns. 0+ vaihtoehtoa eli nykyisen rakennuksen peruskunnostamista ja mahdollista laajennusta taidemuseoksi, selvitetty vaihtoehtoista rahoitusjärjestelyn (ulkopuolinen investori) näkymää, haettu valtion tukea taidemuseohankkeelle, valmisteltu viljasiilontontin kaavamuutosta sekä tontin ja rakennusoikeuden myymisessä tarvittavia asiakirjoja (mm. kauppakirjoja, yhteisjärjestelysopimusta, hallinnanjakosopimusta ja puitesopimusta).

Viljasiilotontin ja taidemuseon rakentamista koskevia eri päätöspykäliä on valmistelussa vähintään seitsemän kappaletta.

Kaupunginvaltuuston joulukuisen päätöksen jälkeen valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kokoontuneet noin kuukauden välein seuraamaan ja varmistamaan päätöksenteon valmistelua. Läsnä ovat olleet myös kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Seuraava puheenjohtajakokous on maanantaina 13.3.2017, jossa tehty valmistelutyö käydään vielä lävitse, jonka pohjalta kaupunginjohtaja antaa päätösesityksensä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Tekninen johtaja ja museotoimenjohtaja antavat selvityksen tehdystä työstä tuloksineen kaupunginhallituksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Viitaten liitteenä olevaan valtuustoryhmien puheenjohtajien kannanottoon, josta ilmenee, että asia vaatii edelleen selvittämistä ja lisätietietojen hankkimista, kaupunginhallitus päättää, että viljasiilotontin ja taidemuseon rakentamista koskeva päätös siirretään toukokuun valtuustokokoukseen.

Hyväksyttiin.

Merkitään, että museotoimenjohtaja Matti Karttunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Käsitellyt asiat