Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Palkanmaksupäivän muuttaminen kuun ensimmäisen päivän osalta kuun 15. pv alkaen 1.7.2017

MliDno-2017-621

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on tällä hetkellä viisi palkanmaksupäivää kuun ensimmäinen, 7. päivä, 15. päivä, 20. pv ja kuun viimeinen päivä. Sosiaali- ja terveystoimen siirryttyä uuteen organisaatioon Essoteen, on palkanmaksussa olevan henkilöstön määrä vähentynyt kolmasosalla ja näin ollen voidaan palkanmaksupäiviä vähentää. Palkanmaksupäivien vähentäminen vaikuttaa Taitoan palkanlaskennan palvelusopimuksen hintaan alentavasti sekä mahdollistaa palkka-aineistopäivien myöhentämisen. Tällä on vaikutusta siihen, että palkkakauteen sattuvat palkanmaksuun liittyvät muutoksen voidaan huomioida ajoissa ja näin ollen voidaan olettaa, että palkan takaisinperinnät näissä tilanteissa vähentyvät.

Kuun ensimmäisen päivän palkanmaksupäivään kuuluvat tällä hetkellä seuraavat yksiköt: Hallintopalvelut, talouspalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, henkilöstöpalvelut, ympäristöpalvelut, päiväkodit, opettajat, sivistystoimen hallinto, teknisen toimen hallinto, maankäyttö, kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta ja Otavan Opisto. Henkilöstöstä suurin osa on tällä hetkellä kuun ensimmäisen päivän palkanmaksu aineistossa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 18 §:n mukaan ”viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu taikka toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. ”

Työsopimuslaki 320/1970 Maksuaika 22 § :n mukaan ”ei toisin ole sovittu, työpalkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Sivutoimessa samoin kuin muun palkan lisäksi suoritettavan voitto-osuus tai provisiopalkan osalta voidaan kuitenkin sopia kuukautta pitemmästä palkanmaksukaudesta. Jos palkka lasketaan päivältä tai sitä lyhyemmältä ajalta, se on maksettava ainakin kaksi kertaa kuukaudessa. Sama on voimassa urakkapalkasta, paitsi milloin sitä suoritetaan voitto-osuutena tai provisiona taikka päivää pitemmältä ajalta lasketun palkan lisänä. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi.”

Mikkelin kaupungin työsopimuksessa ei oteta kantaa palkanmaksupäivään vaan työsopimuksella sovitaan palkan maksamisesta kerran kuukaudessa, joka toinen viikko tai kaksi kertaa kuussa. Samoin viranhoitomääräyksessä on sovittu, että palkanmaksu kausi on kuukausi.

Asia on ollut yt –toimielimen kokouksessa käsiteltävänä työnantajan ilmoituksena kokouksessa 14.2.2017 § 4.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää palkanmaksupäivä muutoksen kuun ensimmäisestä päivästä kuun 15. päivään. Muutos toteutetaan alkaen 1.7.2017, jolloin heinäkuun palkka maksetaan tilille 14.7.2017 (15. päivä on lauantai). Henkilöstöpalvelut tiedottaa asiasta henkilöstölle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Käsitellyt asiat