Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavan muutos / Ratinlampi

MliDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 28. päivänä helmikuuta 2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Ratinlammen asemakaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Paljon tilaa vievällä erikoistavaran kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jolle on ominaista suuret paljon tilaa vaativat tuotteet kuten autot, huonekalut ja rakennustarvikkeet. Mikkelin keskustassa Satamalahden alueen maankäyttö on tulevaisuudessa muuttumassa pääpainoltaan asumiseen, minkä vuoksi alueen nykyisille kaupan toiminnoille tutkitaan vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia Ratinlammen alueelta.

Ratinlampi on umpeen kasvanut lampi, joka on vähitellen muuttunut puustoiseksi suoalueeksi. Kohteesta on tehty luontoselvitys ja erillinen liito-oravaselvitys. Alueen kasvistoon tai linnustoon ei kuulu uhanalaisia lajeja. Alueella elää uhanalainen (vaarantunut) eläin, liito-orava. Alueella todettiin neljä liito-oravakeskittymää: Ratinlammen lehtorinne, Ratinlammen puronvarsilehto, Ratinlammen itäosan metsä sekä ”Motonetin” metsä.

Kohteen rakennettavuus on haastavaa. Rakentamisessa tulee varautua Saimaan tulvatasoon, joka tarkoittaa sitä, että suoalueella maanpintaa tulee nostaa n.1,5 m nykyisestä tasosta. Rakennettavuusselvityksessä on todettu, että suoalue ei sovellu rakentamiseen ilman erittäin huomattavia pohjarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia, mutta hyvällä yleissuunnittelulla ja rakennusten sijoittamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa kustannuksiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä.

Ratinlammen toteutuksen kannattavuutta ja houkuttelevuutta tulee tarkastella koko Mikkelin markkina-alueen vaatimusten kautta. Kaupallisissa selvityksissä on todettu, että kaupungin tulee kaavoittaa n. 260 000 k-m2 rakennusoikeutta vuoteen 2035 mennessä. Kaupungilla ei ole tarjota keskustan läheisyydestä muita vastaavia alueita valtatie 5 varrelta ja kohteen sijainti on optimaalinen niin kaupalliselta kuin logistiselta kannalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavojen muutosehdotuksen (Ratinlampi), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia, Suur-Savon Sähkö, teleoperaattorit, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, Miksei Oy, Lähemäki-Peitsari –seura ja Tuppurala-seura.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) ja 10. kaupunginosan (Tuppurala) asemakaavojen muutosehdotuksen (Ratinlampi), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia, Suur-Savon Sähkö, teleoperaattorit, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin Vesilaitos, rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, Miksei Oy, Lähemäki-Peitsari –seura ja Tuppurala-seura.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen esitti Raine Lehkosen kannattamana, että kaavaehdotus hylätään, koska Ratinlammen alueella on merkittäviä luonnonarvoja ja uhanalaisia luontotyyppejä, jotka häviäisivät tai kärsisivät tässä kaavassa. Lisäksi alueen heikko rakennettavuus nostaisi rakentamiskustannukset erittäin suuriksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä (Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Olli Nepponen, Juha Vuori, Jussi Marttinen, Jaana Vartiainen, Seija Kuikka, Petri Pekonen, Jaakko Väänänen, Vesa Himanen), 2 ei ääntä (Veli Liikanen, Raine Lehkonen) ja yksi tyhjä ääni (Outi Kauria).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Ilkka Tarkkanen ja Kirsi Avelin

Käsitellyt asiat