Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan muutos / Ecosairilan osayleiskaava

MliDno-2016-610

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 28. päivänä helmikuuta 2017 päivätyn osayleiskaavojen muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Osayleiskaavojen muutos koskee Mikkelin kaupungin Häyrylän kylän (415) tiloja 6:10, 2:7, 2:9, 2:10, 4:26, 4:32 sekä yleistä vesialuetta (876:2) sekä Sairilan kylän (419) tiloja 1:2, 1:133, 1:134, 1:142, 1:143, 1:344 sekä maantien ja vesialuetta (876:2). Kaava-alueen pinta-ala on n. 563 ha.

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaavalla teollisuus-, energiatuotanto-, bioenergiatuotanto-, kierrätys-, työpaikka-, ympäristö- ja virkistystoimintaan sopivia alueita, mahdollistaa maa-ainesten ottaminen ja edistää kaupungin elinkeinorakennetta. Kaavalla päivitetään kaupunginosanimistöä ja muita vastaavia kaavalla osoitettavia rajoja, nimistöä ja arvoja vastaamaan nykyisiä tavoitteita ja päätöksiä.

Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Kehittämisohjelman tarkoituksena on luoda Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kansallisesti ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö. Metsä-Sairilan jätekeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo, ja alueelle on suunnitteilla biokaasulaitos.

EcoSairilan kehittäminen on keskeinen osa Mikkelin kaupungin kehitysstrategiaa. Alueelle pyritään löytämään vahva veturiyritys sekä muita edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät synergiaeduista. Samalla EcoSairilaan kehitetään ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten innovaatiotoimintaa tukeva TKI-konsepti. Yritykset tuottaisivat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi tarjota toiselle yritykselle raaka-ainetta ja muuttua kustannuserästä arvokkaaksi tuotannontekijäksi.

Kaava-alueella sijaitsee Mikkelin seudun kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö – Metsäsairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hakekenttä, rakenteilla oleva jätevedenpuhdistamo sekä maa-ainesten ottoalueita. Kaava-alueella sijaitsee retkeilyaluetta sekä Tornimäen hiihtokeskus, jonka länsipuolella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue. Tornimäki on valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Kaava-alueen ulkopuolella hiihtokeskuksen pohjoispuolella sijaitsee Riuttalan leirikeskus. Kaava-alueen itäosissa ulkoilumetsää, joka rajautuu kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan Konijärven luonnonsuojelualueeseen ja voimajohtoaukeaan. Kantatien eteläpuolella on metsätalous- ja maa-ainesten ottoalueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnoissa otettiin esille mm. maakuntakaavan ohjausvaikutus, selvitysten riittävyys ja luonto, virkistys- sekä ympäristöarvot. Kaavaehdotusta ja asiakirjoja on päivitetty lausuntojen johdosta.

Kaavaa varten on laadittu luonto-, liikenne- ja Tornimäen kallioalueen selvitykset. Sen lisäksi tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan selvityksiin ja ohjausvaikutukseen.

Kaavaprosessin yhteydessä on tutkittu kahta eri maankäyttöluonnosta. Vaihtoehdossa A hyödynnetään olemassa olevaa Metsä-Sairilantien linjausta ja painotetaan teollisuusalueita, vaihtoehdossa B on osoitettu uusi katuyhteys nykyisen Metsä-Sairilantien eteläpuolelle, keskelle teollisuusalueita ja kantatien eteläpuolella painotetaan työpaikka-aluevarauksia. Alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kallioalue joka säilyy yhtenäisempänä vaihtoehdossa A.

Osayleiskaavaehdotus on yhdistelmä alustavista maankäytön luonnoksista.  EcoSairilan toiminnallinen kokonaisuus rakentuu Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympärille. Voimassa oleva Metsä-Sairilan osayleiskaava on sisällytetty kaava-alueeseen jätekeskuksen osalta ilman muutostarpeita. Teollisuus- ja varastorakennusten alueet sijoittuvat kantatien pohjoispuolella Metsä-Sairilantien eteläpuolelle. Niiden ja asutuksen väliin osoitetaan suojaviheralueita sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Kaavaehdotus selostuksineen on esityslistan liitteenä

Kaavassa osoitetaan teollisuus- ja varastoaluevarauksia 187 ha, erityisalueita 128 ha, maa- ja metsätalousalueita 168 ha ja virkistysalueita 65 ha sekä muita pienempiä alevarauksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskevan osayleiskaavan muutosehdotuksen (Ecosairilan osayleiskaava), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Sairilan asukasyhdistys, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Lemminkäinen Oy, Suomen turvallisuusverkko Oy (STUVE) ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskevan osayleiskaavan muutosehdotuksen (Ecosairilan osayleiskaava), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Sairilan asukasyhdistys, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Lemminkäinen Oy, Suomen turvallisuusverkko Oy (STUVE) ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Ilkka Tarkkanen ja Kirsi Avelin

Käsitellyt asiat