Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Konsernitilisopimuksen tililuottojen vahvistaminen

MliDno-2017-360

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalvelut kilpailutti sopimuskauden päättyessä konsernitilipalvelut sekä tililuoton ajalle 1.1.2017- 31.12.2018. Kilpailutuksen perusteella kaupunginhallitus päätti 13.2.2017 § 65 palvelun hankinnasta OP Yrityspankki Oyj:ltä.

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2011 § 22 päättänyt kaupungin myöntämien tililuottojen korkoperusteista konsernitiliratkaisun käyttöönoton yhteydessä. Konsernitilipalveluun on ollut liitettynä 25 milj. euron tililuottolimiitti. Kaupungin myöntämien tililuottojen määrät ja korkoehdot on perusteltua tarkistaa sopimuskauden ja -ehtojen muuttuessa. OP Yrityspankki Oyj:n tarjouksen mukaiset, Mikkelin kaupungin (emo) korkoehdot ovat seuraavat:

 • tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 %
 • tilillä olevalle pääomalle ei makseta korkoa, negatiivista viitekorkoa ei peritä asiakkaalta

Kaupunki vastaa konsernitilipalvelun kilpailuttamisesta ja ylläpidosta volyymiin perustuvien toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä konserniyhteisöjen lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. On perusteltua, että Mikkelin kaupunki (emo) veloittaa konserniyhteisöiltä korkoa tililuoton käytöstä. Tililuottojen korkoperusteet konserniyhteisöjen osalta ovat:

Mikkelin kaupungin taseyksikkö ja liikelaitokset

 • tililuottoprovisio on 0,08 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,1 % = euribor 3 kk + 0,40 %

Mikkelin kaupungin konserniyhteisöt/yhtiöt

 • tililuottoprovisio on 0,08 % + 0,10 % = 0,18 % tililuoton kokonaismäärästä
 • käytettävän tililuoton korko on euribor 3kk + 0,30 % + 0,30 % = euribor 3 kk + 0,60 %

Kaupunginvaltuusto on viimeksi vahvistanut 9.11.2015 § 101 konsernisopimukseen liitetyt tililuotot. Uutena konserniyhteisönä konsernitilipalveluun liitetään Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy. Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt on esittänyt konsernitilipalveluun liittymistä ja tililuoton myöntämistä yhtiön maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Vahvistettavat konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • liittää konsernitilipalveluun 25 milj. euron tililuottolimiitin,
 • avata Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin,
 • myöntää konserniyhteisöille tililuottoa liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat