Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnokseen yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

MliDno-2017-255

Kuvaus

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

"Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka antaisi hyvät edellytykset yksityistieverkoston kehittämiselle ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon. Samalla turvattaisiin elinkeinoelämän kuljetusten ja yksityisteiden varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen varmistamalla tienpidon tarpeeksi korkea taso. Uusi yksityistielaki korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä (358/1962).

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää arvioimaan erityisesti esitettyjen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä lausumaan hallituksen esityksestä ja sääntelytarpeesta ottaen huomioon hallitusohjelman tavoite normien purkamisesta ja sääntelyn sujuvoittamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) viimeistään 21.3.2017. Lausunto pyydetään toimittamaan myös sähköisenä Word-tiedostona osoitteisiin eeva.ovaska@lvm.fi ja kaisa.kuukasjarvi@lvm.fi.

Mikael Nyberg
Osastopäällikkö, ylijohtaja"

Maaseutu- ja tielautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 9.3.2017. Lautakunnan esityslistalla todetaan seuraavaa:

"Suomessa on yksityisteitä yhteensä noin 360 000 km. Pysyvän asutuksen pääsytietä on noin 90 000 km ja vapaa-ajan asutusta palvelevia yksityisteitä runsaat  110 000 km.

Mikkelin kaupungin alueella on noin 1 400 yksityistietä, joista 829 kpl on oikeutettu kaupungin myöntämiin, järjestäytyneille yksityisteille tarkoitettuihin kunnossapitoavustuksiin. Pysyvää asutusta palvelevaa yksityistietä on kuntamme alueella 1.408,8 km. Näiden teiden varrella asuu yhteensä noin 9.000 mikkeliläistä (3.632 taloutta).  Vapaa-ajan asutusta palvelevaa avustettavaa yksityistietä on vastaavasti 662,3 km. Kunnossapitoavustuksia yksityisteille on myönnetty vuosittain noin 800.000 euroa. Lisäksi Mikkelin kaupunki on strategiaansa toteuttaakseen avustanut yksityisteiden peruskorjauksia keskimäärin noin 400.000 eurolla vuosittain.

Maamme hallitus on antanut esityksen eduskunnalle yksityistielain kokonaisuudistukseksi 25.1.2017. Esitys on lausuntokierroksella useilla tahoilla ja lisäksi on erikseen pyydetty lausunto 17 Suomen  kaupungilta ja neljältä kunnalta. Myös Mikkelin kaupungilta on pyydetty lausunto lakiesityksestä 21.3.2017 mennessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Nykyinen yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.1963 ja siihen on tehty lukuisia muutoksia ja lisäyksiä vuosikymmenten mittaan. Vanha laki on laadittu silloista agraarivetoista maaseutua silmälläpitäen ja lain sisältö on jäänyt osittain yhteiskunnan kehityksestä jälkeen. Lisäksi nykyinen laki on kirjoitettu sekavasti, eikä lain tarvitsija välttämättä ymmärrä etsiä asiaankuuluvaa tekstiä oikeasta paikasta.

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi perusteluineen on liitteenä.

Lain keskeiset asiat kuten tieoikeus, maksuvelvollisuudet, hallintomallit  sekä valtion- ja kunnanavustusmahdollisuudet  säilyvät sellaisenaan, ne vain kirjoitetaan auki paremmin jäsenneltyinä ja modernisoituina. Merkittäviä muutoksiakin on, joista mainittakoon kunnan kannalta tärkeimpinä.

 • Valtio, kunta tai maakunta voidaan ottaa/määrätä tieosakkaaksi, esim. jos yksityistielle ohjataan kevyttä tai muuta liikennettä.
   
 • Kunnan on otettava hoitoonsa kaava-alueella sijaitseva tai kaava-alueelle johtava yksityistie, jos yksityistien liikenne huomattavasti lisääntyy asemakaavan toteuttamisen seurauksena.
   
 • Kuntien tielautakunnat poistuvat. Niiden tekemät tielautakunnan toimitukselliset tehtävät  (valituksien käsittelyä  lukuun ottamatta) siirtyvät maanmittauslaitokselle yksityistietoimituksina pidettäviksi. Viimeiset kaksi valtuustokautta kunnan tielautakuntana on toiminut maaseutu- ja tielautakunnan keskuudestaan valitsema kuusijäseninen toimitusjaosto. Vuosittain on pidetty keskimäärin 25 toimitusta, joista muutama on koskenut valituksia tiekuntien tekemistä päätöksistä. Mikkelin kaupungille syntyy tielautakuntien lakkauttamisesta vuositasolla noin 40.000 euron säästöt kokouspalkkioista ja toimitusten valmistelutöistä. Kaupungin on kuitenkin mahdollista tehdä kaava-alueella tai sen ulkopuolellakin yksityistietoimituksia kiinteistönmuodostamisviranomaisen toimituksina. Säädöksellä pyritään välttämään monopoliaseman syntyminen Maanmittauslaitokselle valtion viranomaisena. Valitukset tiekunnan kokousten päätöksistä käsiteltäisiin käräjäoikeuksissa tielautakuntien sijaan. Edellä mainitut säädökset nostavat toimitusten ja valitusten toimituskulut tiekunnille moninkertaisiksi nykykäytäntöön verrattuna.
   
 • osa viranomaistehtävistä siirtyy 1.1.2019 alkaen toimintansa aloittavien uusien maakuntien hoidettavaksi.  Maakuntaan  tai kuntaan  voidaan perustaa yksityistieasioiden neuvottelu- ja valvontaelin, joka mm. sovittelisi tiekunnissa syntyviä erimielisyyksiä neuvonnan avulla, jotta kaikkia tapauksia ei tarvitsisi viedä kustannuksiltaan ennalta arvaamattoman kalliin (1.000-15.000 €) maaoikeuden ratkottaviksi. Lisäksi maakunnat vastaisivat jatkossa yksityisteille myönnettävien valtionavustusten jakamisesta. Maakunta käsittelisi myöskin poikkeusluvat rakentaa rakennusta, aitaa tmv. rakennelmaa 12 metriä lähemmäksi yksityisen tien keskiviivaa (yksityistielaki 19 §).

Siirtymäajan (v. 2018) uusille maakunnille yksityistielailla määrättävät tehtävät hoidetaan niiden viranomaisten toimesta, jotka niitä nytkin hoitavat.  Myös kunnan tielautakunta toimii vielä vuoden 2018 ja käsittelee sille 31.12.2017 mennessä jätetyt  toimitushakemukset ja valitukset. Lienee luontevinta, että Mikkelin kaupungissa nykyisen ja uuden yksityistielain määräämät kunnan tielautakunnan tehtävät hoitaisi kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa toimiva valvonta- ja lupajaosto. Siirtymäajan päättyessä myös Mikkelin kaupungin maaseututoimen henkilöstö siirtyy  tuolloin aloittavan maakunnan henkilöstöön, joten virka-  tmv. vastaaviin järjestelyihin ei sitä ennen liene tarvetta. Tietoimi ei siirry maakuntaan, vaan jää osaksi kaupunkiympäristön toimialuetta.

Kunnat voivat edelleen avustaa alueellaan sijaitsevia yksityisteitä. Yksityisteitä avustamalla Mikkelin kaupunki voi parhaiten taata tiestön säilymisen elinkeinoelämän ja asutuksen tarpeita vastaavassa kunnossa. Kaupunginvaltuusto päättää yksityistiemäärärahasta vuosittain. Uuden lautakuntamallin mukaan yksityisteiden avustukset on luontevinta siirtää kaupunkiympäristölautakunnalle. Lautakunta päättäisi niistä perusteista, joiden mukaan kunnossapito- ja parantamisavustukset myönnetään. Lautakunnan alainen viranhaltija päättäisi avustuksen määrästä ja ehdoista lautakunnan päättämien perusteiden mukaan. Viranhaltijan tehtäviin kuuluisi päätösten käsittelyn lisäksi avustusten käytön valvonta ja tiekuntien neuvonta. Tiekuntia opastamalla ja neuvomalla on vältettävissä suurin osa tiekunnissa syntyvistä erimielisyyksistä.

Tiekunnan kannalta merkittävimmät muutokset nykykäytäntöön ovat:

 • toimitukselliset asiat tulevat uudella käytännöllä huomattavan paljon kalliimmiksi kun ne siirretään tielautakunnalta joko maanmittauslaitokselle yksityistietoimituksina pidettäviksi tai valitusten osalta maaoikeuksiin, tiekunnat voivat tosin tietyin edellytyksin pitää toimitukset keskuudessaan , eli perustaa tiekunnan, kun kaikki osakkaat ovat perustavassa kokouksessa läsnä tai esim. liittää tiekuntia toisiinsa jne.
   
 • tieosakas on esteellinen päättämään asiaa, jossa hänen oma etunsa saattaa olla ristiriidassa tiekunnan edun kanssa.
   
 • tiekuntien on ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle (MML) tiekunnan toimihenkilöt ja muutokset niihin. Velvollisuuden laiminlyönti johtaa pahimmillaan avustusten epäämiseen.
   
 • tien käyttäminen säännöllisiin tai tilapäisiin kuljetuksiin tai kulkemiseen tai muuhun toimintaan  on luvanvaraista ulkopuolisille poislukien jalan kulkeminen tai sellainen satunnainen toiminta, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia.
   
 • tiekunta voi päättää sähkö- ym. johtojen sijoittamisesta tiealueelle (nykyisin tarvitaan lupa myös maanomistajalta)
 • äänileikkuri: kenelläkään ei saa äänestyksessä olla enempää kuin 30 % kokouksessa läsnä olevista äänistä. Valtakirjoillakaan ei yhdellä osakkaalla saa olla enempää kuin 45 % äänistä käytössään.

Kaiken kaikkiaan tiekuntien hallintoa selkeytetään ja nykyaikaistetaan; sähköinen asiointi ja kokoustaminen mahdollistetaan, tiekuntia kannustetaan ammattilaisten käyttöön ja tiekunnat voivat päättää säännöistään."

Lautakunta esittää kaupungin lausunnoksi seuraavaa: "Mikkelin kaupungilla ei ole lakiesitykseen muuta lausuttavaa kuin, että yksityistieasioiden tulevan hoitamisen kannalta pidetään ensiarvoisen tärkeänä, että joko maakuntatasolle ja/tai kuntiin perustetaan neuvonta- ja sovitteluelimiä, jotka pyrkivät ratkomaan yksityisteiden ongelmia asianosaisten kesken jo ennen niiden käräjäoikeuteen joutumista.".

Koska maaseutu- ja tielautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan vasta kaupunginhallituksen esityslistan lähettämisen jälkeen, tullaan päätösehdotusta tarvittaessa tarkentamaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

"Mikkelin kaupungilla ei ole lakiesitykseen muuta lausuttavaa kuin, että yksityistieasioiden tulevan hoitamisen kannalta pidetään ensiarvoisen tärkeänä, että joko maakuntatasolle ja/tai kuntiin perustetaan neuvonta- ja sovitteluelimiä, jotka pyrkivät ratkomaan yksityisteiden ongelmia asianosaisten kesken jo ennen niiden käräjäoikeuteen joutumista."

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään lautakunnan esittämällä tavalla eli

"Mikkelin kaupunki esittää, että yksityistieasioiden tulevan hoitamisen kannalta pidetään ensiarvoisen tärkeänä perustaa maakuntatasolle elin, joka ratkaisee yksityisteiden ongelmia ensimmäisen asteen oikeusviranomaisena."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö/kirjaamo, Eeva Ovaska ja Kaisa Kuukasjärvi, tekninen toimi/Markku Suomela ja Jorma Piispanen

Käsitellyt asiat