Kaupunginhallitus, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Asemakaavanmuutos koskien Mikkelin 28. kaupunginosan (Visulahden) korttelin 59 osaa / VT5 Visulahden ETL

MliDno-2016-2155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 13. päivänä joulukuuta 2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Visulahti) korttelin osaa 59 ja maa- ja metsätalousalueita.

Kaavoitettava alue sijaitsee valtatien 5 uuden suunnitellun Visulahden eritasoliittymän tuntumassa. Matkaa keskustaan on n. 4 kilometriä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 7 724m². Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ko. korttelin osa - ja muiden alueiden rajaus ja käyttötarkoitus yleisen tien alueeksi (LT).

VT5 tiesuunnitelmaa on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan vuonna 2017. Tarkemmassa suunnittelussa on tehty joitakin pieniä tarkistuksia mm. ramppien linjauksiin yms. ja näiden tarkistusten johdosta Visulahden eritasoliittymän tilavarausta laajennetaan riittäväksi. Lain mukaan asemakaava ja tiesuunnitelma tulee aluerajauksiltaan vastata toisiaan; tästä johtuen Liikennevirasto laatii tiesuunnitelman muutossuunnitelman, ja kaupunki vastaa tarvittavista asemakaavojen päivityksistä.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan VT5 tiesuunnitelman ja siihen liittyvän Visulahden eritasoliittymän toteutus. Suunnittelualue on nykyisessä kaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KM), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueen lounaisosasta muutetaan tiealueeksi maa- metsätalousaluetta (MY), jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu 17.10.2016 kaupungin kotisivuilla, ja se on postitettu osallisille sekä viranomaistahoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.10 – 17.11.2016. Nähtävillä olon aikana on saatu kolme lausuntoa; Etelä-Savon Ely-keskukselta, Pohjois-Savon Ely-keskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Maakuntakaava:

Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010

Suunnittelualue on kaavassa osoitettu uuden eritasoliittymän alueeksi ja taajamatoimintojen alueeksi.

Yleiskaava

Alueella on voimassa Visulahden osayleiskaavan ja Mikkelin yleiskaavan osien muutos 6.10.2008 Suunnittelualue on kaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM).  Rakennusoikeutta korttelille 59 on osoitettu 25 000 k-m²

Ajantasa-asemakaava

Kaava-alueella on voimassa 17.11.2008 hyväksytty Itäportin asemakaava. Suunnittelualue on kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MY) sekä liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM.) Rakennusoikeutta korttelille 59 on osoitettu 25 000 k-m²

Kaavamuutoksen myötä liikerakennusten korttelialueen (KM) pinta-ala vähenee 7 366 m² ja maa- ja metsätalousalueen (MY) pinta-ala 358m².

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin 28. kaupunginosan (Visulahden) korttelin osaa 59 ja maa- ja metsätalousaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (VT5 Visulahden ETL), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Liikennevirastolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta sekä yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa tekniselle lautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin 28. kaupunginosan (Visulahden) korttelin osaa 59 ja maa- ja metsätalousaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (VT5 Visulahden ETL), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Liikennevirastolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta sekä yhdyskuntatekniikka ja ympäristö-yksiköltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.1. - 27.2.2017 välisen ajan, ja siitä pyydettiin kaupunginhallituksen päättämät lausunnot.

Ehdotuksesta saatiin lausunto Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Siinä pyydettiin korjaamaan merkintä Yleisen tien alue (LT) muotoon Maantien alue. Tämä on tarkistettu kaavaehdotukseen. Tarkistus on vähäinen.

Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 28. kaupunginosan (Visulahti) korttelin 59 osaa ja maa- ja metsätalousaluetta (Visulahden eritasoliittymä) koskevan asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Käsitellyt asiat