Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Talousjohtajan viran täyttäminen (lisäpykälä)

MliDno-2015-1340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mauno Judström, vt. henkilöstöjohtaja, mauno.judstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen on irtisanoutunut virastaan 16.6.2015 siten, että viimeinen virassaolopäivä on 30.9.2015.

Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksina ovat:

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • hyvä taloushallinnon tuntemus.

Talousjohtaja vastaa konsernitalouden suunnittelusta ja rahoituksesta ja toimii talouspalvelut -yksikön esimiehenä.

Talouspalveluyksikön tehtävänä on:

 • talouden ohjaus
 • talousarvion- ja suunnitelman valmistelu
 • talouden seuranta ja raportointi
 • tilitoimistopalvelut
 • rahoituksen järjestäminen
 • vakuutuksien ja riskien hallinnan koordinointi
 • kaupungin hankintatoimi
 • tietohallintopalveluiden järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Viran tehtävissä halutaan uuden kuntalain mukaisesti korostaa kaupungin strategian ja talouden kytkemistä ohjauksessa tiukemmin toisiinsa. Tämän vuoksi talousjohtajan virka on perusteltua muuttaa strategia- ja talousjohtajan viraksi. Viran nimikemuutoksella ei ole vaikutusta kelpoisuusvaatimukseen.

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut -yksikön tehtäviin on aikaisemmin kuulunut kaupungin strategien ohjauksen ja kehittämisen koordinointi. Tämä tehtävä siirtyisi nyt talouspalveluihin strategia- ja talousjohtajan vastuulle.

Talousjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi on määritelty 5 183,54 euroa/kk.  Tehtävien vaativoitumisen vuoksi strategia- ja talousjohtajan tehtäväkohtaisen palkan tulisi olla 5.500 euroa/kk. Työaika 36,25 h/vko. Kelpoisuusvaatimus säilyy ennallaan.

Henkilöstöpalveluiden lausunto: Henkilöstöpalvelut pitää tehtyä esitystä perusteltuna ja puoltaa sitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että talousjohtajan virka (vakanssi 53) muutetaan 1.10.2015 alkaen strategia- ja talousjohtajan viraksi ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritetään 1.10.2015 alkaen 5.500 euroa/kk. Hinnoittelutunnus on 99TAE010. Työaika 36,25 h/vko. Kelpoisuusvaatimus säilyy ennallaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategia- ja talousjohtajan virka laitetaan avoimeen hakuun siten, että hakuaika päättyy 13.8.2015 klo 15.00.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että
- talousjohtajan virkanimikettä ei muuteta
- virka laitetaan avoimeen hakuun siten, että hakuaika päättyy 27.8.2015 klo 15.00
- tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritetään 1.10.2015 alkaen 5.183,54 euroa/kk. Hinnoittelutunnus on 99TAE010. Työaika 36,25 h/vko. Kelpoisuusvaatimus säilyy ennallaan.
- hakuilmoitukseen kirjoitetaan, että talousjohtaja osallistuu strategiatyöskentelyyn.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtajan virasta on ilmoitettu kaupunginhallituksen päättämällä tavalla siten, että hakuaika on päättynyt 25.8.2015. Määräaikaan mennessä saatiin viisitoista hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä.

Talousjohtajan valinnan valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä valmisteluryhmä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää valmisteluryhmän, joka valtuutetaan päättämään haastateltavista, suorittamaan haastattelut ja tekemään esityksen kaupunginhallitukselle virkaan valittavasta henkilöstä.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi valmisteluryhmään Vesa Himasen (varalla Veli Liikanen), Outi Kaurian (varalla Petri Pekonen), Olli Nepposen (varalla Armi Salo-Oksa), Arto Seppälän (varalla Markku Turkia), kaupunginjohtaja Timo Halosen ja hallintojohtaja Ari Liikasen.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Valmistelutyöryhmä on haastatellut hakijoista Jari Lehtimäen, Jari Jaakkolan ja Heikki Siiran. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä.

Valmisteluryhmä esittää, että huomioon ottaen hakuilmoituksessa esitetyt valintakriteerit, hakijoiden koulutus, työkokemus sekä haastattelut, virkaan sopivin ja kelpoisin hakija on KTM Heikki Siira Mikkelistä.

Kaupunginhallitus valitsee valmisteluryhmän esityksen mukaisesti talousjohtajan virkaan KTM Heikki Siiran Mikkelistä. Vaali on ehdollinen ja Siiran tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 4.11.2015 mennessä. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta alkavaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virkaa hakeneet, henkilöstöpalvelut