Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Valtuustoaloite: Koirakerhoja lapsille ja nuorille

MliDno-2018-666

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Varavaltuutettu Ulla Leskinen ym. esittivät 19.3.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin uudessa kaupunki strategiassa halutaan lisätä yhteisöllisyyttä, edistää mielen hyvinvointia, vähentää päihdehaittoja, kiusaamista, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä.

Nuoria auttamassa ovat Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskeluhuolto, srk:n etsivätyö, erilaiset järjestöt, Esedu ja ”Tajua mut” toimintamalli.

Valtuuston iltakoulussa 12.3.2018, jossa käsiteltiin hyvää elämää, ryhmien tuotoksissa nousi esille, että ”höntsäharrastaminen” nousi kunniaan ja mahdollisuus harrastaa lasten kanssa koettiin myös tärkeäksi.

Olen itse toiminut aktiivisesti erilaisissa koirakerhoissa koko aikuisikäni ja tietysti ohjannut myös omat lapseni harrastuksen piiriin, mutta valitettavasti aikuisten koirakerhot eivät ole tarkoitettu lapsille. Yleensä ne ovat suhteellisen kalliita, suoritus paikat ovat kaukana ja lapset/nuoret eivät ole vielä kaikilta taidoiltaan sillä tasolla, että viihtyisivät ja onnistuisivat kilpailuihin tähtäävien aikuisten ryhmissä.
Nuoret tarvitsisivat oman koirakerhonsa, joka ei perustuisi kilpailuun tähtäävään toimintaan vaan joka mahdollistaisi erilaisten harrastusmuotojen kokeilun ja niiden ”höntsäharrastamisen” ja pääpaino olisi ryhmään kuuluminen ja oman tai perheen koiran kanssa yhdessä touhuaminen. Tähän kerhoon pääsisivät liittymään vain lapset ja nuoret ja ohjaajina toimisivat eläinavusteisen toiminnan periaatteisiin perehtyneet ohjaajat.

Asiaa on myös tutkittu ja on kiistatta osoitettu elämillä olevan oksitosiini-hormonin eritystä lisäävän vaikutuksen, jolla on tunnetusti positiivinen vaikutus mielialaan. Positiiviset vaikutukset psyykkeeseen selittynevät myös sillä, että lemmikki korvaa monia psyykkisiä tunnetarpeita, kuten läheisyyden ja koskettamisen tarvetta. Mikäli ihmisten väliset suhteet ovat jääneet puutteellisiksi, eläimen merkitys kasvaa entisestään. Eläimet ovat taitavia lohduttajia surussa tai pettymyksessä, huolimatta ihmisiin menetetystä luottamuksesta, moni uskoutuu eläimelle.

Esitämme, että Mikkelin kaupunki etsisi yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunniteltaisiin ja kartoitettaisiin mahdollisuuksia perustaa nuorille omia koirakerhoja, joihin olisi helppo liittyä ja jotka perustuisivat mahdollisuuteen harrastaa jotain mukavaa oman tai perheensä koiran kanssa. Toimintaa ei sidottaisi mihinkään tiettyyn koulutushalliin tai -kenttään, vaan se olisi matalankynnyksen toimintaa lähellä lapsia ja nuoria. Tärkeää on, että lapset ja nuoret saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön.
Yhteistyötahoina voisivat olla esimerkiksi Kennelliitto, kennelpiiri, rotujärjestöt paikalliset koirakerhot, XAMK, eläintarvikeliikkeet, eläinlääkärit ja -asemat, kasvattajat ja eläinhoitolat.

Mikkelissä 19.3.2018

Ulla Leskinen
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Tapani Korhonen, Marita Hokkanen, Jenni Tissari,
Hanne Vainio, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ulla Leskinen ja yhdeksän muuta valtuutettua on allekirjoittanut 19.3.2018 valtuustoaloitteen koirakerhoista lapsille ja nuorille. Aloitteessa ehdotettiin, että kaupunki suunnittelisi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa matalankynnyksen koirakerhoja.

Koiraharrastus – samoin kuin kaikki muutkin nuoria aktiivisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen ohjaavat harrastukset – ovat tärkeitä. Koirakerhotoiminnan, kuten muukin yksittäisen lajin tai harrastuksen järjestämisen, tulisi ensisijaisesti olla alan järjestöjen vastuulla. Kaupunki tukee nuorten harrastustoimintaa avustuksilla lautakunnassa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti sekä auttaa toiminnasta tiedottamisessa esimerkiksi julkaisemalla ilmoituksia Po1nt.fi-nuorisotiedotussivustolla ja nuorisotiloissa.

Kaupunki ei voi lähteä koordinoimaan yhden tietyn alan harrastuskerhon toteutumista ilman, että myös muita harrastusaloja tuetaan samalla tavalla. Kaupunki voi kuitenkin toimia koollekutsujana ja tarjota tilan eri toimijoiden väliseen kokoukseen, jossa mukaan mahdollisesti tulevat järjestöt sopivat toiminnan luonteesta ja aloittamisesta. Kaupungin rooli on olla mahdollistaja; järjestöt ovat aktiivisia toimijoita eri harrasteissa, sillä toimiakseen koirakerhotoiminta, kuten muutkin harrastukset, vaatii riittävän joukon asiaan perehtyneitä vapaaehtoisia vetäjiä. Mikkelissä toimii useita koiraharrastusjärjestöjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastineena koirakerhoja koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen Ulla Leskisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat