Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Tonttien 491-1-8-9 ja 491-1-8-12 myyminen / Jalon Rakentajat Oy

MliDno-2018-1295

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Siilomyllykortteliin hahmoteltuun rakennuskokonaisuuteen kuuluu kolme eri yhtiötä: Jalon Rakentajat Oy (entinen JL-Rakentajat Oy), Saga Care Finland Oy sekä Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkeli. Kaikki yhtiöt rakentaisivat niille luovutettaville alueille asumiseen tarkoitettuja kerrostaloja. Siilomyllykorttelin alueen asemakaava mahdollistaa yhteensä 13.700 k-m2 suuruiset rakennusmassat sijoitettavaksi neljän eri rakennusalan alueille. Pysäköinti tulee sijoittaa kannen alle kellaritasoon eikä sitä sallita piha-alueilla.

Siilomyllykorttelin alueelle on suunnitelmien edettyä tehty tonttijakoluonnos, jonka mukaan alueelle muodostuisi viisi erillistä tonttia, joista kolme on tarkoitettu rakennusten rakentamiseen ja kaksi on tarkoitettu asumista palveleviksi yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi.

Siilomyllykorttelin tonttien luovutus perustuu kaupunginhallituksen 5.6.2017 § 236 edellyttämään neuvottelumenettelylliseen toimintamalliin. Siilomyllykorttelin rakennusoikeuden arvoa on selvitetty vuonna 2017 tehtyjen kiinteistöarvioiden avulla. Kiinteistöarvioiden perusteella rakennusoikeuden käypänä arvona voidaan pitää 280 euroa / k-m2. Tontin käypä kokonaishinta muodostuu rakennusoikeuden yksikköhinnasta, ottaen huomioon tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus. Jalon Rakentajat Oy:n ja Saga Care Finland Oy:n luovutuksissa kaupantekohetkellä maksettava kokonaishinta perustuu rakennussuunnitelmien mukaiseen kerrosneliömetrien määrään ja mahdollisesti myöhemmin käytettävästä tämän yli menevästä rakennusoikeudesta maksetaan sen toteuttamishetkellä erikseen. Luovutettaville AH-tonteille ei lasketa erillistä arvoa, sillä ne ovat käytännössä piha- yms. alueita ilman rakennusoikeutta.

JL-Rakentajat (myöhemmin Jalon Rakentajat Oy) on antanut tarjouksen rakennusoikeuden ostamisesta kaupungilta kilpailutuksen yhteydessä syksyllä 2015. Rakennusoikeuden hinta (158 euroa / k-m2) merkitsi viljasiilon säilyttävää rakentamista. Tarjoutumisen jälkeen osana asemakaavaprosessin selvityksiä tuli tieto, että myllyrakennus ja viljasiilo on todennäköisesti mahdollista purkaa. JL-Rakentajat (myöhemmin Jalon Rakentajat Oy) ja kaupunki kävi 5.7.2017 (Heikki Toivakka, Timo Halonen ja Jouni Riihelä) rakennusoikeuden myyntiä koskevan neuvottelun, jonka aikana JL-Rakentajat (myöhemmin Jalon Rakentajat Oy) ilmoittivat olevansa valmiit hyödyntämään ja maksuperusteena pitämään kaavan koko rakennusoikeutta (4.500 k-m2 ). Neuvottelun yhteydessä JL-Rakentajat (myöhemmin Jalon Rakentajat Oy) ilmoitti, että jos kauppaan ei sisälly rakentamisen haittoja he ovat valmiit maksamaan puhtaasta rakennusoikeudesta 300 euroa / k-m2, joka on hiukan korkeampi hinta kuin arvonmäärittelyn keskiarvohinta olisi. Edellä kuvattu todettiin neuvottelun tulokseksi.  Kaupungin alkuperäinen ajatus oli siirtää viljasiilojen rakentamisesta syntyvä kustannusriski ostajalle. Syksyn 2017 aikana kaupunki päätyi esittämään sopimuksen pohjaksi mallia, jossa kaupunki poistaa kaikki kohteen rakentamisen haitat. Puhtaan rakennusoikeuden hintana käytettäisiin tällöin neuvottelussa esiin tullutta korkeampaa, puhtaan rakennusoikeuden hintaa.

 Jalon Rakentajat Oy:lle luovutetaan tontit 491-1-8-9 ja 491-1-8-12. Tontin 491-1-8-12 rakennusoikeuden määrä on 5.079 k-m2. Tonttien yhteinen luovutushinta on 4.500 k-m2 * 300 euroa / k-m2 = 1 350.000 euroa ja jos tämän yli menevää rakennusoikeutta 579 k-m2 myöhemmin käytetään, maksetaan sen käyttämisestä kaupungille eri korvauksena 280 euroa / k-m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Jalon Rakentajat Oy:lle tontit 491-1-8-9 ja 491-1-8-12, 1 350.000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle, pykälät 249, 250 ja 251 esiteltiin samalla kertaa.

Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistöä koskevat 2 arviokirjaa ja Kuntaliiton lausunto 29.5.2017 liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat