Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Tonttien 491-1-8-6 ja 491-1-8-11 myyminen / Saga Care Finland Oy

MliDno-2018-1294

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Siilomyllykortteliin hahmoteltuun rakennuskokonaisuuteen kuuluu kolme eri yhtiötä: Jalon Rakentajat Oy (entinen JL-Rakentajat Oy), Saga Care Finland Oy sekä Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkeli. Kaikki yhtiöt rakentaisivat niille luovutettaville alueille asumiseen tarkoitettuja kerrostaloja. Siilomyllykorttelin alueen asemakaava mahdollistaa yhteensä 13.700 k-m2 suuruiset rakennusmassat sijoitettavaksi neljän eri rakennusalan alueille. Pysäköinti tulee sijoittaa kannen alle kellaritasoon eikä sitä sallita piha-alueilla.

Siilomyllykorttelin alueelle on suunnitelmien edettyä tehty tonttijakoluonnos, jonka mukaan alueelle muodostuisi viisi erillistä tonttia, joista kolme on tarkoitettu rakennusten rakentamiseen ja kaksi on tarkoitettu asumista palveleviksi yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi.

Siilomyllykorttelin tonttien luovutus perustuu kaupunginhallituksen 5.6.2017 § 236 edellyttämään neuvottelumenettelylliseen toimintamalliin. Siilomyllykorttelin rakennusoikeuden arvoa on selvitetty vuonna 2017 tehtyjen kiinteistöarvioiden avulla. Kiinteistöarvioiden perusteella rakennusoikeuden käypänä arvona voidaan pitää 280 euroa / k-m2. Tontin käypä kokonaishinta muodostuu rakennusoikeuden yksikköhinnasta, ottaen huomioon tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus. Jalon Rakentajat Oy:n ja Saga Care Finland Oy:n luovutuksissa kaupantekohetkellä maksettava kokonaishinta perustuu rakennussuunnitelmien mukaiseen kerrosneliömetrien määrään ja mahdollisesti myöhemmin käytettävästä tämän yli menevästä rakennusoikeudesta maksetaan sen toteuttamishetkellä erikseen. Luovutettaville AH-tonteille ei lasketa erillistä arvoa, sillä ne ovat käytännössä piha- yms. alueita ilman rakennusoikeutta.

Jalon Rakentajat Oy:n tontinluovutuksessa käytetään hiukan korkeampaa luovutushintaa 300 euroa / k-m2, joka perustuu 5.7.2017 käytyyn neuvotteluun.

Kaupunginvaltuusto päätti luopua taidemuseohankkeesta ns. viljasiilotontille  22.5.2017, jonka jälkeen käynnistettiin neuvottelut Saga Care Finland Oy:n kanssa mahdollisuudesta hyödyntää tätä rakennusoikeutta osana palvelutaloinvestointia. Saga Care Finland Oy ja kaupunki kävi 5.7.2017 (Tomi Rosqvist ja Jouni Riihelä) rakennusoikeuden myyntihintaa koskevan neuvonpidon, jonka aikana Saga Care Finland Oy ilmoitti olevansa valmis maksamaan ns puhtaasta rakennusoikeudesta 280 euroa / k-m2, joka todettiin perustuvan arviokirjojen keskiarvoon.  Syksyn 2017 aikana Saga Care Finland Oy:n hanke kasvoi alkuperäisestä hyödyntämään taidemuseohankkeesta vapautunutta rakennusoikeutta.

Saga Care Finland Oy:lle luovutetaan tontit 491-1-8-6 ja 491-1-8-11. Tontin 491-1-8-11 rakennusoikeuden määrä on 5.871 k-m2. Tonttien yhteinen luovutushinta on 5.292 k-m2 * 280 euroa / k-m2 = 1 481.760 euroa ja jos tämän yli menevää rakennusoikeutta 579 k-m2 myöhemmin käytetään, maksetaan sen käyttämisestä kaupungille eri korvauksena 280 euroa / k-m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Saga Care Finland Oy:lle tontit 491-1-8-6 ja 491-1-8-11, 1 481.760 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle, pykälät 249, 250 ja 251 esiteltiin samalla kertaa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kiinteistöä koskevat 2 arviokirjaa ja Kuntaliiton lausunto 29.5.2017 liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat