Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Tontin 491-1-8-10 muodostusosan myyminen / Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkeli

MliDno-2018-1296

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Siilomyllykortteliin hahmoteltuun rakennuskokonaisuuteen kuuluu kolme eri yhtiötä: Jalon Rakentajat Oy (entinen JL-Rakentajat Oy), Saga Care Finland Oy sekä Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkeli. Kaikki yhtiöt rakentaisivat niille luovutettaville alueille asumiseen tarkoitettuja kerrostaloja. Siilomyllykorttelin alueen asemakaava mahdollistaa yhteensä 13.700 k-m2 suuruiset rakennusmassat sijoitettavaksi neljän eri rakennusalan alueille. Pysäköinti tulee sijoittaa kannen alle kellaritasoon eikä sitä sallita piha-alueilla.

Siilomyllykorttelin alueelle on suunnitelmien edettyä tehty tonttijakoluonnos, jonka mukaan alueelle muodostuisi viisi erillistä tonttia, joista kolme on tarkoitettu rakennusten rakentamiseen ja kaksi on tarkoitettu asumista palveleviksi yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi.

Siilomyllykorttelin tonttien luovutus perustuu kaupunginhallituksen 5.6.2017 § 236 edellyttämään neuvottelumenettelylliseen toimintamalliin. Siilomyllykorttelin rakennusoikeuden arvoa on selvitetty vuonna 2017 tehtyjen kiinteistöarvioiden avulla. Kiinteistöarvioiden perusteella rakennusoikeuden käypänä arvona voidaan pitää 280 euroa / k-m2. Tontin käypä kokonaishinta muodostuu rakennusoikeuden yksikköhinnasta, ottaen huomioon tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus. Jalon Rakentajat Oy:n ja Saga Care Finland Oy:n luovutuksissa kaupantekohetkellä maksettava kokonaishinta perustuu rakennussuunnitelmien mukaiseen kerrosneliömetrien määrään ja mahdollisesti myöhemmin käytettävästä tämän yli menevästä rakennusoikeudesta maksetaan sen toteuttamishetkellä erikseen. Luovutettaville AH-tonteille ei lasketa erillistä arvoa, sillä ne ovat käytännössä piha- yms. alueita ilman rakennusoikeutta.

Jalon Rakentajat Oy:n tontinluovutuksessa käytetään hiukan korkeampaa luovutushintaa 300 euroa / k-m2, joka perustuu 5.7.2018 käytyyn neuvotteluun.

Kiinteistö Oy Sammonkulman kanssa kaupunki on tehnyt maankäyttösopimuksen vuonna 2010, jolla sopijaosapuolien kanssa tavoiteltiin uudisrakentamiskelpoista rakennusoikeutta. Tunnetusti kaavan valmistelussa on ollut haasteita, ja sopimus ei niiltä osin johtanut sopimuksen tavoitteisin ja kauppoihin. Päätöstä voidaan pitää hallinnollisesti vanhentuneena. Nyt käsitelyssä olevan prosessin aikana Kiinteistö Oy Sammonkulman kanssa käytiin uusia neuvotteluja, jolloin Kiinteistö Oy Sammonkulma uudisti halunsa ostaa kaupungilta kaavassa olevaa rakennusoikeutta (tontin määräala) siten, että liitettynä se heidän omistamaansa tonttiin ja rakennusoikeuteen syntyy rakennuskelpoinen kerrostalomassa Raatihuoneenkadun varteen. Rakennusoikeuden hintana neuvottelussa pidettiin kohteessa tehtyjen arviokirjojen keskiarvoa.

Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkelille luovutetaan tontin 491-1-8-10 muodostusosa, joka on 257 m2 määräala tontista 491-1-8-1025. Luovutettavan muodostusosan rakennusoikeuden määrä on 257 m2 / 538 m2 * 2.750 k-m2 = 1.314 k-m2 ja sen luovutushinta on 1.314 k-m2 * 280 euroa / k-m2 = 367.920 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkelille tontin 491-1-8-10 muodostusosan, joka on 257 m2 määräala tontista 491-1-8-1025, 367.920 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle, pykälät 249, 250 ja 251 esiteltiin samalla kertaa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kiinteistöä koskevat 2 arviokirjaa ja Kuntaliiton lausunto 29.5.2017 liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Sammonkulma-Mikkeli, Mikkelin kaupunki/Hannu Peltomaa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat