Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Teknisen sopimuksen mukainen TS kehittämistyöryhmä ja TS palkkausjärjestelmän kehittäminen

MliDno-2018-853

Valmistelija

 • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi

Kuvaus

JUKO ry on lähettänyt Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle valvontapyynnön koskien lukuisia työnantajia.   Mikkelin kaupungin osalta valvontapyyntö koski seuraavia asioita:

 1. TS-kehittämistyöryhmä ei ole kokoontunut kolmeen vuoteen
 2. Teknisen sopimuksen mukainen tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmä ei ole ajan tasalla
 3. Tehtäväkuvaukset eivät ole ajan tasalla
 4. Henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä ei ole käytössä
 5. Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu muuhun kuin arviointijärjestelmää

Kunnallinen työmarkkinalaitos edellyttää JUKO ry:n valvontapyyntöön liittyen, että työnantaja tekee tarvittavat toimenpiteet ja noudattaa jatkossakin Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta sen soveltamisalalla. Kirje Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta on tullut Mikkelin kaupungille 8.3.2017.

TS:n soveltamisalalla on oltava TS-kehittämistyöryhmä. TS-kehittämistyöryhmä käsittelee TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat paikalliset arviointijärjestelmät ennen niiden vahvistamista kunnan tai kuntayhtymän päätöksentekoelimissä. TS-kehittämistyöryhmä seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia. Mikkelin kaupungin TS- kehittämistyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajien lisäksi TS sopimusalaa edustavat pääsopijajärjestöjen edustajat. TS- kehittämisryhmä on heti valvontapyynnön mukaisesti aloittanut työnsä keväällä 2017 ja on sen jälkeen kokoontunut säännöllisesti.

TS:n soveltamisalalla kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen sopimuksen II luvun mukainen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjes-telmien (paikallisten yleisten periaatteiden) vahvistamista. (TS-2018-2019 II 7 § 1 mom.).

TS:n palkkausjärjestelmää sovelletaan teknisten sopimuksen soveltamisalan piirissä olevaan henkilöstöön. Työnantaja ratkaisee, mitä sopimusta kuhunkin tehtävään sovelletaan TS II luku 9 § 1 mom). Ratkaisun tekee toimivaltainen työnantajan edustaja. Sovellettava sopimusala pitää olla tiedossa ennen rekrytointia. Palkkausjärjestelmää ei sovelleta palvelualueen tai hallintosäännössä rinnastettaviin palvelualuejohtajiin (TS II luku 17 §). Palkkausjärjestelmää ei sovelleta oppisopimussuhteisiin, harjoittelijoihin tai näihin rinnastettaviin palvelusuhteisiin.

Mikkelin kaupungin TS kehittämistyöryhmä on todennut tarpeelliseksi uudistaa vuonna 2001 ja myöhemmin 2003 hyväksyttyä paikallista palkkausjärjestelmää. Tarvitaan palkkausjärjestelmä, jonka sisältö ja soveltaminen voidaan kiinnittää organisaation strategisiin tavoitteisiin. Tavoitteeksi asetettiin tehtävien vaativuuden järjestelmä, joka perustuu teknisen sopimuksen pakkaryhmiin ja joka tukee johtamista ja esimiestyötä. Lisäksi tarvitaan palkkausjärjestelmä, joka sisältää arviointijärjestelmän tehtävän vaativuutta varten ja joka viestii vaativuuksien määrittelyillä työnantajan tavoitteista ajanmukaisella tavalla. Tavoitteena on järjestelmä, joka on selkeä, ymmärrettävä ja helppo käyttää.  Järjestelmä vastaa jatkossa työelämän ja organisaation muutoksiin ja tukee uudistumista tarjoamalla joustavan työkalun myös muuttuviin ja uusien tehtäviin liittyvien odotusten ja vaatimusten määrittämiseen sekä uusien henkilöiden palkkaukseen.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on aina tehtävän vaativuuden arviointi. Ensimmäisessä vaiheessa TS –kehittämistyöryhmä on uudistanut tehtäväkuvauslomakkeen sekä vaativuuden määrittelyyn tehtävän pisteytyslomakkeen. Palkanmäärittelyssä otetaan huomioon vaativuusluokan sisäisen järjestyksen lisäksi ammattiryhmän palkkataso koko kaupungilla ja toimialalla. TS- kehittämistyöryhmä on päätynyt uudistamaan palkkausjärjestelmää siten, että TS sopimuksen mukaisesti tehtävien vaativuus arvioidaan jokaisen palkkaryhmän sisällä.

Arviointityössä käytetään sopimuksen mukaisesti kahdeksaa vaativuustekijää. Vaativuustekijät ovat: tehtäviin kuuluva päätösvalta, ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset, harkintavallan laajuus ja itsenäisyys töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus, asema organisaatiossa, tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen, työnantajan edellyttämä koulutus, työnantajan edellyttämä kokemus, tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja työolosuhteet. Jokaisella kolmella palkkaryhmällä on oma painotettu pisteytys vaativuustekijöiden mukaan.

Uuden soveltamisohjeen mukaisesti tehtävät sijoitetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kolmeen palkkaryhmään ja näiden palkkaryhmien vähimmäispalkat muodostuvat em. sopimuksesta. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuuden mukaisesti TS:n palkkataulukosta. Palkkataulukko määrittää kullakin vaativuustasolla maksettavan tehtäväkohtaisen palkan. Palkkataulukko ja vaativuuden mukaan maksettava palkka ovat seuraavan vaiheen kehittämiskohde, joka tuodaan myöhemmin syksyllä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Vaativuusjärjestys määritellään painotetuilla pisteytyksillä jokaisen palkkaryhmän sisällä. 

Palkkaryhmät ovat:

 • Palkkaryhmä I: Ammattimies, joka toimii tavallisissa, vaativissa ja erittäin vaativissa ammattimiestehtävissä. Ammattitehtävät ovat TS sopimuksen soveltamisalalle sijoittuvia tehtäviä, joissa tuotetaan koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa ammattitaitoa edellyttäviä suorituksia, toteutuksia ja ratkaisuja. Ne ovat luonteeltaan ohjeistettuja, konkreettisia ja käytännönläheisiä tehtäviä, mutta edellyttävät tietojen, taitojen ja kykyjen itsenäistä hyödyntämistä tilanteisiin soveltuvalla tavalla.
 • Palkkaryhmä II:  Välitön ja välillinen esimies tai suunnittelu-, tarkastus- tai valvontatehtävissä toimiva. Asiantuntijatehtävissä tuotetaan ratkaisuja, jotka edellyttävät erityisalueen teoreettista ja kokemukseen perustuvaa hallintaa. Asiantuntijatyö on yleensä vähemmän ohjattua osaamisen soveltamista, tai ratkaisujen tuottaminen ohjeiden puitteissa vaatii itseohjautuvaa tiedon hankintaa, yhdistelyä ja analysointia.
 • Palkkaryhmä III:  Johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edellyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva.  Johtamistehtäviin liittyy selkeästi määritelty vastuu omaa toimintaa laajemman kokonaisuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Johtamiseen sisältyy yleensä esimiestyötä, mutta esimiestyön merkitys johtamistehtävän kokonaisuudessa vaihtelee. Johtamistehtävät edellyttävät johtamis- ja esimiesvalmiuksien lisäksi myös vastuualueeseen liittyvää ammatillista tai asiantuntijaosaamista, osaamisen syvyys / laaja-alaisuus tältä osin vaihtelee johtamistehtävän luonteesta riippuen.

Tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävä tehtävänkuvaus on liitteenä ja tehtävän vaativuudessa käytettävä pisteytyslomake on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön uuden palkkausjärjestelmän siten, että tässä vaiheessa hyväksytään uudistettu kaikille ryhmille yhteinen tehtäväkuvauslomake sekä tehtävien vaativuuden pisteytyslomake, johon on laadittu pisteet ja arviointi erikseen jokaiselle palkkaryhmälle. Samalla jatketaan  kokonaisuudistusta teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmän osalta siten, että syksyllä 2018 tuodaan kokonaisuudistus kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ts-kehittämisryhmä/ Jouni Riihelä, Seppo Lokka, Maria Närhinen, Sari Häkkinen ja pääsopijarjestöjen nimeämät edustajat JUKO/KTN Antero Cedersrtöm, SPAL Vesa Olkkionen, JHL Antti Saarinen ja Tommi Sariola, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat