Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Paikallinen sopimus Jukon luottamusmiesjärjestelyt 1.5.-31.7.2018 ja 1.8.2018-31.7.2020

MliDno-2018-1321

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n 1 mom. mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimismahdollisuutta. Paikallisten erityisolosuhteiden edellyttäessä luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä voidaan tehdä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VII luvun 13 §:n, 3 §:n 2 mom. sekä 8 §:n mukainen paikallinen sopimus kunnan ja kunnallisten pääsopijajärjestöjen tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten välillä.

Jukon paikallisten edustajien kanssa on neuvoteltu oheisen liitteen mukainen paikallinen sopimus luottamusmiessopimuksesta kaudelle 1.8.2018-31.7.2020. Luottamusmiessopimuksessa on sovittu luottamusmiesten lukumäärästä, ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä. KVTES:n VII luvun 8 §:n 5 mom. soveltamisohjeissa todetaan mm. että ’kiinteää vapautusaikaa arvioitaessa otetaan huomioon edustettavien lukumäärän lisäksi pääluottamusmiehen vastuualueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten lukumäärä, kunnan tai muun yksikön koko ja niissä harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus, edustettavien ammattiryhmien lukumäärä, käytössä olevat palkkaus- ja työ-aikajärjestelmät ja palvelussuhdelajit, työpisteiden lukumäärä ja sijainti, seudullinen yhteistyö sekä luottamusmiehen työolosuhteet.’ Paikallisen sopimuksen laadinnassa ja neuvotteluissa on otettu huomioon Mikkelin kaupungin erilaiset paikalliset olosuhteet, joista poikkeavina painotuksina huomioidaan  työ- ja virkaehtosopimusten määrät. Lisäksi on huomioitu KVTES 2018-2019 määräaikainen pöytäkirjamerkintä luottamusmiesten ajankäytöstä.

Samalla sopimuksella on sovittu voimassa olevan kauden luottamusmiesajan muutoksesta ajalle 1.5.2018-31.7.2018 jäsenmäärän sekä KVTES luottamuismiessopimuksen muutoksen johdosta.

Henkilöstöjärjestöjen ja henkilöstöpalvelujen välisissä neuvotteluissa 16.4.2018 ja 9.5.2018 on saavutettu yksimielisyys liitteenä olevasta paikallisesta sopimuksesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liittenä olevan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, Juko ry pääluottamusmiehet Mika Pirhonen ja Antero Cederström

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat