Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Oikaisuvaatimus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätöksestä 25.4.2018 § 35 - Amatsoni tilateos

MliDno-2017-1979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aikaisemmin käsiteltyä Ristiinan Yrittäjien avustusanomusta on käsitelty kaupungin eri tahojen kanssa 16.3.2018 ja hakemusta on täydennetty seuraavilla lisätiedoilla:

Teoksen omistaa Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaosto, joka huolehtii ylläpitokustannuksista vähintään viisi vuotta ja sitoutuu hankkimaan ylläpitokustannukset esimerkiksi myymällä teoksen pienoismalleja ja joukkorahoituksella. Kaupunki ei sitoudu jatkossakaan teoksen ylläpitoon.

Teoksen sijoituspaikaksi on muutettu Rantatori, jolloin kustannukset maapohjanvuokrakustannukset ovat edullisemmat ja lupaprosessi kevyempi.

UPM on luvannut avustaa hanketta lahjoittamalla koivuvanerit teosta varten.

UPM:n lahjoituksen ja kaupungin avustuksen lisäksi tarvittava rahoitusosuus jää Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaoston omarahoitusosuudeksi.

Lautakunnan avustusperiaatteet on uusittu avustushakemuksen jättämisen jälkeen, mutta tähän avustukseen sovelletaan aikaisempia periaatteita, jotka olivat voimassa silloin, kun hakemuksen käsittely aloitettiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaostolle 10 000 euron avustuksen Amatsoni-tilateosta varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140255001, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 §35 jätettiin määräajassa yksi oikaisvaatimus. Lautakunnan päätös koskee Amatsoni tilateokselle myönnettyä avustusta. Oikaisuvaatimuksessa on vedottu mm. siihen, että avustuspäätös olisi tullut käsitellä uusien avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustushakemus on kuitenkin jätetty 26.9.2017 ja uudet toimintaohjeet ovat tulleet sovellettavaksi vasta vuoden 2018 alusta jätettyihin hakemuksiin. Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös vedonnut siihen, ettei avustuksen hakijalta ole vaadittu mm. tilinpäätöstietoja. Vanhat avustusperiaatteet ovat melko lyhyesti määritellyt, eikä niissä edellytetä, että hakijan olisi esitettävä edellisen vuoden tilinpäätöstä tai toimintakertomusta. Vaikka mainittuja selvityksiä ei avustusperiaatteissa ole vaadittu, on viimeisimmät taloustiedot kuitenkin aina avustuksen saajilta edellytetty ennen kuin avustusta koskeva sopimus on allekirjoitettu. Näin tullaan menettelemään tässäkin tapauksessa. Samoin on erilaisten vaadittavien viranomaislupien osalta. Niitä ei edellytetä avustusperiaatteissa esitettäväksi, mutta käytännössä ne vaaditaan ennen kuin avustettavan tahon kanssa allekirjoitetaan avustukseen liittyvä sopimus. Sinänsä hanke täyttää myös uusien avustusperiaatteiden ehdot. Kyseessä on vahvasti alueen elinvoimaisuuteen liittyvä hanke ja se siis kohdistuu siten mikkeliläisiin. Tilateoksen hankkiminen taiteilijalta ja ylläpitokustannusten kattaminen esitetyllä tavalla ei tarkoita sitä, että hanke olisi suoraan sidoksissa liiketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa ei käy ilmi mitään muutakaan sellaista, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätös olisi aiheellista kumota.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hylkää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 § 35 tehdyn oikaisuvaatimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitusaika 30 päivää

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat