Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttaminen

MliDno-2018-1127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee muutosta lukiokoulutuksen järjestämislupaan (diaarinro 145/530/2008).

Mikkelin kaupungin hallintosäännön (12.6.2017) 31§:n kohta 6 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lukiokoulutuksen järjestämislupien hakemisesta.

Mikkelin kaupunki hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutosta seuraavasti:

  1. Kunta, jossa opetusta järjestetään: Mikkeli.
  2. Opetuskieli: suomi.
  3. Koulutuksen järjestämismuoto:
    1. Koulutusta toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kaupungin liikelaitoksen toimesta.
    2. Otavan Opistossa annettava lukiokoulutus järjestetään sisäoppilaitosmuotoisesti (liikelaitoksen toimialue).
  4. Muut ehdot: Otavan Opistossa (liikelaitoksen toimialue) annettavan lukiokoulutuksen osalta noudatetaan aikuisille tarkoitettua opetussuunnitelmaa. Opiskelijamäärä on sisäoppilaitosmuotoisena järjestetyn koulutuksen osalta enintään 50 opiskelijaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki lukiokoulutuksen järjestäjänä hakee Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupaan muutosta yllä olevan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki lukiokoulutuksen järjestäjänä hakee Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupaan muutosta yllä olevan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö/ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat