Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset

MliDno-2016-136

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
 • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi
 • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosääntöön esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset. Tekstissä on ensin kirjoitettuna tällä hetkellä voimassa oleva hallintosäännön kohta ja sen jälkeen muutosehdotus. Muutettava kohta on merkitty kursiivilla:

 

2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia osa-aikaisena luottamushenkilönä.

Ehdotettu muutos:
Momentista poistetaan maininta kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuudesta.

Perustelu:
Kaupungin hallintosääntöön otettiin vuonna 2017 mahdollisuus kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuudesta, mutta käytännössä asiaa ei ole toteutettu. Kirjaus esitetään tässä vaiheessa poistettavan ja mahdollisia malleja selvitetään ennen seuraavia kuntavaaleja.

10 § Lautakunnat

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupa- ja valvontajaosto, johon kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja määrää jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotettu muutos:
Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupa- ja valvontajaosto, johon kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja määrää jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Yksityistielain mukaisissa toimituksissa käsiteltävissä asioissa kokoonpano on jaoston puheenjohtaja ja kaksi jaoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Perustelu:
Yksityistielain mukaiset toimitukset on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa pienemmällä kokoonpanolla.

28 § Konserni- ja elinvoimajaoston jaoston tehtävät ja toimivalta

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Konserni- ja elinvoimajaosto

4 valmistelee konserniohjeessa tarkoitetun ennakkohyväksynnän antamisesta tytäryhteisöille ja lausuu tarvittaessa tytäryhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista.

Ehdotettu muutos:
Konserni- ja elinvoimajaosto

4 lausuu tarvittaessa tytäryhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista.

Perustelu:
Muutos selkeyttää jaoston tehtäviä ja on yhdenmukainen konserniohjeen muutoksen kanssa.

29 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:

 • päättää palvelualueellaan muutoksen hakemisesta tuomioistuimen ja muiden viranomaisten päätöksiin ja käyttää palvelualueellaan kaupungin puhevaltaa,

Ehdotettu muutos:

 • käyttää tehtäväalueensa puhevaltaa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa sekä antaa tehtäväaluettaan koskevat muut lausunnot ja esitykset ulkopuolisille tahoille, ellei muuten ole säädetty tai määrätty eikä asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston päätöstä

Perustelu:
Kirjauksella tarkennetaan lautakuntien ja liikelaitosten puhevallan käyttämisen määrittelyä koskemaan myös lausuntoja ja niiden suhdetta kaupungin edunvalvontaa.

33 § Kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Lautakunta päättää:

3.  kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta

4.  omaisuuden myynti-, osto- tai lunastushinnan taikka vaihtoarvon ollessa enintään 250 000 euroa

..

6.   pidennyksen myöntämisestä lautakunnan luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä,

Kaupunkiympäristölautakunta toimii kaupungin jätehuoltoviranomaisena muiden kuin §:ssä 34 mainittujen asioiden osalta.

Ehdotettu muutos:
Lautakunta päättää:

3.   kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta  omaisuuden myynti-, osto- tai
      lunastushinnan taikka vaihtoarvon ollessa enintään 250 000 euroa sekä kaikkien aiemmin vuokrattuna olleiden tonttien ja muiden rakennuspaikkojen uudelleen vuokraamisesta ja myymisestä

4.   Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirron hyväksymisestä.

5.   pidennyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä ja sopimussakon käyttämisestä,

Kaupunkiympäristölautakunta toimii kaupungin jätehuoltoviranomaisena muiden kuin §:ssä 34 mainittujen asioiden osalta.

Perustelu:
Hallintosäännössä ollut kirjoitusvirhe korjataan (33 §:n 4. kohta on tarkoitettu 1. kohdan jatkoksi, ei omaksi kohdakseen). Samalla numerointi päivitetään vastaamaan kohtien yhdistämistä

kohta 3 : Päätöksenteon suoraviivaistaminen, päätöksiin ei liity enää harkintavaltaa sen osalta kenelle ja millä tavoin tontti luovutetaan.

kohta 4 (kokonaan uusi): Päätöksenteon suoraviivaistaminen. Päätöksenteko ko. asiassa liittyy tyypillisesti tilanteisiin, jossa rakentaja sopii tontin rakentamisesta ja luovuttaa tontin sille valmistuvine rakennuksineen ostajalle.

kohta 5: Päätöksenteon suoraviivaistaminen. Päätökseen liittyvä harkintavalta on vähäistä, koska kyseisistä ehdoista on sovittu aiemmin kauppakirjassa.

Käytännössä on katsottu olevan tarkoituksenmukaisempaa keskittää kaikki jätehuoltoviranomaisen tehtävät kaupunkiympäristölautakunnalle.

34 § Lupa- ja valvontajaoston erityinen toimivalta

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
“Lupa- ja valvontajaosto päättää:

13. jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista yksittäistapauksissa,

14. kaupungin jätteenkeräys- ja käsittelypaikoista ja jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista.

Lupa- ja valvontajaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä jätehuoltoviranomaisena hallintosäännön §:ssä 34 mainittujen asioiden osalta.

Ehdotettu muutos:
Kohdat 13. ja 14. poistetaan.

Lisäksi viimeinen momentti muutetaan muotoon:
Lupa- ja valvontajaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä jätehuoltoviranomaisena hallintosäännön §:ssä 34 mainittujen asioiden osalta.

Perustelu:
Käytännössä on katsottu olevan tarkoituksenmukaisempaa keskittää kaikki jätehuoltoviranomaisen tehtävät kaupunkiympäristölautakunnalle.

56 § Palvelussuhteeseen ottaminen

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Kaupunginhallitus valitsee palvelualuejohtajat, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, palvelujohtajan, konsernitarkastajan sekä liikelaitosten johtajat.

Palvelukseen ottava viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon ao. virka- ja työehtosopimuksen palkan määrittelyä koskevat määräykset, viran tai tehtävännimike, virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkahinnoittelukohta ja työn vaativuuden arvioinnin mukainen vaativuustaso.

Ehdotettu muutos:
Kaupunginhallitus valitsee palvelualuejohtajat, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, palvelujohtajan, konsernitarkastajan, tietosuojavastaavan sekä liikelaitosten johtajat.

Palvelukseen ottava viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta kuultuaan henkilöstöjohtajaa ja ottaen huomioon ao. virka- ja työehtosopimuksen palkan määrittelyä koskevat määräykset, viran tai tehtävännimike, virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkahinnoittelukohta ja työn vaativuuden arvioinnin mukainen vaativuustaso.

Perustelu:
Tietosuojavastaava on uuden tietosuojalain mukainen pakollinen uusi tehtävä. Tehtävä rinnastuu riippumattoman asemansa vuoksi konsernitarkastajaan, joten on loogista, että valinnan tekee kaupunginhallitus.

Palkkatasojen yhdenmukaisuuden kannalta henkilöstöjohtajan kuuleminen palkasta päätettäessä on tarpeellista.

68 § Palkan takaisinperiminen

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä luopumisesta päättää hallintojohtaja päätösvaltansa puitteissa.

Ehdotettu muutos:
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä luopumisesta päättää hallintojohtaja päätösvaltansa puitteissa 10.000 euron rajaan asti.

Perustelu:
On johdonmukaista, että päätöksen palkan takaisinperinnästä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Euromäärärajan määrittäminen selkeyttää hallintojohtajan toimivaltaa.

74 § Toiminnan ja talouden seuranta

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Ehdotettu muutos:
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kolme kertaa vuodessa.

Perustelu:
Muutoksen jälkeen määräys vastaa voimassa olevaa käytäntöä, jossa taloutta seurataan valtuustotasolla maaliskuun, heinäkuun ja lokakuun tilanteesta.

162 § Kokouspalkkiot

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaosto, 115  €
 2. Lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot sekä toimikunnat, 95 €
 3. Nuorisovaltuusto, oppilasjäsenet opetustoimen toimielimissä, 34 €
  Nuorisovaltuutetun tai oppilasjäsenen osallistuessa muiden toimielinten kokouksiin on palkkio, 34 €
 4. Muut toimielimet sekä työryhmät, 68 €

Ehdotettu muutos:
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaosto, 115  €
 2. Lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot sekä toimikunnat, 95 €
 3. Nuorisovaltuusto ja nuorisovaltuutetun osallistuessa muiden toimielinten kokouksiin, 68 €,
 4. Oppilasjäsenet opetustoimen toimielimissä ja oppilasjäsenen osallistuessa muiden toimielinten kokouksiin 34 €
 5. Muut toimielimet sekä työryhmät, 68 €

Perustelu:
Uuden kuntalain 26 § mukaan nuorisovaltuustolla on lakisääteinen asema kunnan hallinnossa. Nuorisovaltuuston palkkiota korotetaan vastaamaan muiden vastaavien toimielinten kokouspalkkioita.

165 § Vuosipalkkiot

Voimassa oleva hallintosäännön teksti:
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 3.375 €
 • kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 1.970 €
 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja 4.350 €
 • kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 2.025 €
 • kaupunginhallituksen jäsen 1.620 €
 • tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, liikelaitosten johtokuntien ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.350 €

Ehdotettu muutos:
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 3.375 €
 • kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 1.970 €
 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja 4.350 €
 • kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 2.025 €
 • kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Perustelu:
Konserni- ja elinvoimajaoston asema ja tehtävä on uudistunut ja tästä johtuen on perusteltua, että jaoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, mikä asia oli jäänyt huomioimatta edellisen kerran hallintosäännöstä päätettäessä.

Samassa yhteydessä esitetään tarkistettavaksi tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, liikelaitosten johtokuntien ja aluejohtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioita ja korotettavaksi ne samansuuruiseksi kuin kaupunginhallituksen jäsenien palkkiot, kuitenkin niin Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja korotetaan vastaamaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan palkkiota.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin hallintosääntöön tehtäväksi edellä kuvatut muutokset siten, että ne tulevat voimaan 1.7.2018 lukien sillä poikkeuksella, että konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 12.6.2017 lukien.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään siten, että hallintosäännön pykälään 4 tulee lisäykseksi: kaupunginhallituksen puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus konserni- ja elinvoimajaoston kokouksissa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Olli Marjalaakso ilmoitti olevansa esteellinen (konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

 

Esteellisyys

 • Olli Marjalaakso

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat