Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Kaupunkirakenneselvityksessä esitettyjen linjausten hyväksyminen

MliDno-2017-2305

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana käytyjen keskustelujen yhteydessä on päädytty siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Selvitystyön sisältö on seuraava:

1.       Palvelustrategian päivitys

a.      Palveluluokitus
b.      Laatukriteerit
c.      Palvelujen kehittämistarpeet

2.       Kaupunginosa-alueiden (aluekeskus) määrittely

3.       Aluekeskusten tunnusluvut

a.      Asukkaat
b.      Ikärakenne
c.      Palvelutarve

4.       Nykyiset palvelut
5.       Aiempien palveluverkkoselvitysten arviointi (opetus ja varhaiskasvatus,
          KUNULI)
6.       Valmistelu asukkaita ja toimijoita osallistaen
7.       Palveluverkkoesitykset
8.       Henkilöstöorganisaatio
9.       Taloudelliset vaikutukset

Selvitystyössä pitää huomioida ainakin seuraavat palvelut:

1.       Perusopetus
2.       Varhaiskasvatus
3.       Liikuntapaikat
4.       Kirjastot
5.       Kokoontumis- /harrastustilat
6.       Koulun tilat
7.       Hallintopalvelut
8.       Infrastruktuuripalvelut (mm. liikenneväylät ml. kevyenliikenteen väylät)
9.       Asuinalueiden viihtyisyys

Lisäksi työryhmän tehtävänä olisi saada yhtenevä käsitys vuoden 2018 talousarvion kipupisteistä ja niiden ratkaisemisesta mahdollisimman suuressa yhteisymmärryksessä.

Työryhmän jäseninä tulee olemaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajat. Työryhmän valmistelusta vastaa kaupunginjohtaja sekä palvelualuejohtajat. Työryhmän tulee raportoida selvitystyöstä säännöllisesti kaupunginhallitukselle sekä valtuustoryhmille valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa kaupunkirakenneselvitystyöryhmän ja nimeää siihen jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajat. Työryhmän sihteeriksi kaupunginhallitus nimeää strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kaurasen

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että työryhmän tulee tehdä esitykset kaupunginhallitukselle palvelurakenteesta ja talouden tasapainotuksesta 30.4.2018 mennessä. Työryhmän tulee raportoida selvitystyöstä säännöllisesti kaupunginhallitukselle sekä valtuustoryhmille valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisissa.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että työryhmän tulee tehdä kaupunginhallitukselle esitys vuoden 2018 talousarvion tasapainottamisesta 24.11.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmä päätti kokouksessaan 20.12.2017 esittää kaupunginhallitukselle, että se täydentäisi ko. työryhmää nimeämällä siihen kaksi henkilöstön edustajaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus pyytää pääsopijajärjestöjä nimeämään kaksi henkilöstön edustajaa kaupunkirakenneselvitystyöryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Merkitään, että Soile Kuitunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Olkkonen.

Merkitään, että Soile Kuitusen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jenni Tissari

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on käynyt keskustelun henkilöstön edustajien kanssa aiheesta 11.1.2018. Keskustelussa on päädytty ratkaisuun, ettei ko. työryhmää täydennetä henkilöstön edustajilla, mutta kaikki edustajat kutsutaan aina kaupunginhallituksen kokouksiin ja suunnittelukokouksiin läsnä- ja puheoikeudella, kun kaupunkirakenneselvitystyöryhmän työn etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen kannattamana, että kahdella Mikkelin kaupungin pääsopijajärjestön edustajalla on kaupunkirakennetyöryhmässä läsnä- ja puheoikeus sekä kaikki pääsopijajärjestöjen edustajat kutsutaan aina kaupunginhallituksen kokouksiin ja suunnittelukokouksiin läsnä- ja puheoikeudella, kun kaupunkirakenneselvitystyöryhmän työn etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä, ja ne jotka kannattavat Jarnon Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiiin 6  kyllä-ääntä (Liisa Ahonen, Petri Pekonen, Juha Vuori, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko), 4 ei ääntä (Kerttu Hakala, Markku Aholainen, Jarno Strengell, Soile Kuitunen) ja 1 poissa (Armi Salo-Oksa).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Lisäksi pöytäkirjaan merkitään tiedoksi YT:pöytäkirjasta asiaa koskeva kirjaus: "Yhteistoiminta kaupunkirakenneselvityksen aikana on sovittu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tapaamisen yhteydessä 18.1.2018 siten, että pääluottamusmiehet osallistuvat puheoikeudellaan kaupungihallituksen kokoukseen samanaikaisesti kun kaupunginhallituksen jäsenille annetaan valmisteluvaiheen selvitys. Merkittiin tiedoksi."

Merkitään, että Armi Salo-Oksa oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmä on kokoontunut sen asettamisen jälkeen 15 kertaa. Työryhmän tukena on ollut konsulttityön toimittaja Perlacon Oy. Selvityksen etenemistä on käsitelty yhteistoimintaelimessä 24.1.2018, 15.2.2018, 16.3.2018 ja 18.4.2018. Lisäksi selvityksestä on annettu tilannekatsaus kaupunginvaltuustolle seminaarissa 12.2.2018 sekä kaupunginhallitukselle suunnittelukokouksessa 9.4.2018.

Työryhmän esitys luovutetaan kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Työryhmän esitystä esitellään 7.5.2018 valtuutetuille, lautakuntien jäsenille, henkilöstölle sekä tiedotusvälineille.

Esityksen julkistamisen jälkeen järjestetään sidosryhmien kuulemiset toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi netissä järjestetään kuntalaiskysely.

Tavoitteena on, että esityksen mukaiset linjaukset hyväksytään kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Sitä ennen esitystä käsitellään 17.5.2018 ja 30.5.2018 yhteistoimintaelimessä sekä kaupunginhallituksen kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vastaanottaa työryhmän esityksen ja merkitsee sen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi jatkoaikataulun.

Päätös

Kaupunginhallitus vastaanotti kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksen.

Merkitään, että toimitusjohtaja Eero Laesterän ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkirakenneselvitystä on esitelty 7.5.2018 valtuutetuille, lautakuntien jäsenille, henkilöstölle sekä tiedotusvälineille. YT-neuvottelukunnassa esitystä on käsitelty 17.5.2018 ja 30.5.2018.

Lisäksi on järjestetty työryhmän esitystä avaavia avoimia infotilaisuuksia seuraavasti: 14.5. Suomenniemi, 15.5. Lähemäki, 16.5. Urpola, 17.5. Kalevankangas, 22.5. Sairila, 23.5. Rantakylä, 24.5. pääkirjasto ja 24.5. Anttola. Valmistelussa olleiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden lisäksi tilaisuuksiin osallistui 2-23 henkilöä. Lisäksi työryhmän esityksestä on pyydetty lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä sekä lautakunnilta. Infotilaisuuksien keskustelumuistiot nettikyselyn yhteenveto ovat oheismateriaalina. Saadut lausunnot ovat liitteenä.

Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi selvityksen mukaisilla linjauksilla tulee olemaan vaikutuksia perusopetuksen oppilasalueisiin (lähikoulualueet), joista hallintosäännön 31 §:n mukaan päättää kasvatus- ja opetuslautakunta.

Ennen lopullisia päätöksiä tulee huolehtia, että valmistelu sisältää:

  • henkilökunnan YT-menettelyn
  • kuntalaisten kuulemisen (mm. koulujen neuvottelukunnat, aluejohtokunnat, palvelujen käyttäjät jne.)
  • muut selvitykset kuten yritys-, maaseutu- ja lapsivaikutusten arvioinnin

Yksittäisistä kaupunkirakenneselvityksen perusopetuksen kouluverkkoa koskevista linjauksista ja toimenpiteistä päätetään seuraavan alustavan suunnitelman mukaisesti:

Toimenpide Valmistelu Päätös

Ihastjärven koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun 1.8.2019 alkaen

syksy 2018  TA 2019

Rahulan koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Sairilan kouluun 1.8.2019 alkaen

syksy 2018 TA 2019

Suomenniemen koulun 4.-6. luokkalaisten siirto Ristiinan yhtenäiskouluun 1.8.2020 alkaen

syksy 2019 TA 2020

Rouhialan koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Päämajakouluun 1.8.2021  

syksy 2020 TA 2021

Moision koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Urpolan aluekouluun 1.8.2021 alkaen

syksy 2020 TA 2021

Urheilupuiston yläkoulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Urpolan kouluun 1.8.2021 alkaen

syksy 2020 TA 2021

Olkkolan koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Urpolan aluekouluun 1.8.2023 alkaen

syksy 2022 TA 2023

Rämälän koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Lähemäen aluekouluun 1.8.2023

syksy 2022 TA 2023

Peitsarin koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Lähemäen aluekouluun 1.8.2023

syksy 2022 TA 2023

Launialan koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Lähemäen aluekouluun 1.8.2023

syksy 2022 TA 2023

Vanhalan koulun lakkauttaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun 1.8.2023 alkaen

syksy 2022 TA 2023

 

Kaupunkirakenneselvityksen jättämisen jälkeen valmistui Suksimäen päiväkodin sisäilmaraportti. Raportin perusteella Suksimäen päiväkodissa on rakenteellisia puutteita, jotka tulee saattaa kuntoon. Rakennus vaatii joko peruskorjauksen tai tilojen korvaamisen uudisrakennuksella. Jos alueelle rakennetaan uusi päiväkoti, yhdistetään siihen Suksimäen päiväkoti ja Piilopirtti-ryhmis sekä mahdollisesti avoimen varhaiskasvatuksen yksikkö Punapirtti. Tämä tarkoittaa noin 100 lapsen päiväkotia sekä tiloja avoimelle varhaiskasvatukselle. Uuden päiväkodin kustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että terve ja turvallinen päiväkoti on valmis vuoden 2020 aikana. Tätä investointia ei oltu vielä huomioitu kaupunkirakenneselvityksen laskelmissa. Nyt päivitetyissä laskelmissa ko. investointi talousvaikutuksineen on mukana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle työryhmän esityksessä olevien 1 ja 2 korien mukaisten linjausten hyväksymistä. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että korissa 3 esitetyt toimenpiteet huomioidaan vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään seuraavien kohtien osalta:

"Lentokentän toiminnan tarkastelu" muutetaan toteutettavaksi siten, että v 2019 leikkaus 150.000 e siirretään vuoteen 2020, jolloin ko leikkaus on 300.000 e. Lentokentän toiminnan tasoa tarkastellaan vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä ottaen huomioon lentokentän toiminnan kehittyminen kehittämishankkeiden avulla.

"Tietoimen määrärahojen muutos", yhteensä 300 000 e toteutetaan kokonaisuudessaan v. 2019 sen sijaan, että leikkaus jakautuisi kahdelle vuodelle 150.000 e 2019 ja 150.000 e vuodelle 2020.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi sivistysjohtaja Virpi Siekkisen esittämät tekniset korjaukset. Yksimielisesti hyväksytyt muutosehdotukset ja tekniset korjaukset päivitettiin pöytäkirjan liitteeseen.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.30-16.40.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat