Kaupunginhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 IT-infrapalveluiden järjestäminen 1.7.2019 alkaen

MliDno-2018-1272

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Tuomas Fjällström, tietohallintopäällikkö, tuomas.fjallstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on neuvotellut Saitan (Saimaan talous ja tieto Oy) kanssa palvelusopimusta koskien hallinnon työasemapalvelua, tietoliikennepalvelua ja sovellusten käyttöpalveluja. Neuvottelujen yhteydessä on käyty läpi Saitan IT-palvelujen sisältö, palveluprosessit ja vastuunjakotaulukot, jotka vielä tarkentuvat käyttöönottoprojektin yhteydessä. Palvelusopimuksen ensimmäinen kausi on määräaikainen ajalla 1.7.2019 - 31.12.2022, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Mikkelin kaupungille syntyy palvelusopimuksesta ja käyttöönottoprojektista seuraavat kustannukset:

Kustan
nusarvio/€
     2017     2018      2019      2020    2021     2022
Palvelu-
maksut
1 900 000 1 900 000 1 700 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Käyttöön-
otto-
projekti
              0      75 000    150 000               0               0              0
Vanhan palvelun alasajo               0               0      20 000               0               0              0
Yhteensä 1 900 000 1 975 000 1 870 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

 

Mikkelin kaupungin sopimuskokonaisuus sekä käyttöönottosuunnitelma ovat esityksen liitteenä. Sopimuksen liitteiden ja käyttöönottosuunnitelman salausperusteena ovat niiden sisältämät liikesalaisuudet.

Kaupungin nykyisessä tietojärjestelmäympäristössä ja -yhteistyössä mukana olevia konsernin yhtiöitä on informoitu asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Saitan ja Mikkelin kaupungin välisen IT-palvelusopimuksen liitteineen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että talousjohtajalla on oikeus allekirjoittaa Saitan kanssa tehtävä palvelusopimus ja oikeus tehdä teknisiä korjauksia ja merkitykseltään vähäisiä muutoksia sopimuksiin sekä tehdä Saitan palvelusopimukseen liittyen lisäpalveluiden hankintoja vuosittain enintään 50.000 eurolla. Palvelusopimuksen ja käytöönoton kustannukset huomioidaan vuoden 2019 talousarviossa. Vuonna 2018 syntyvät käyttöönottoprojektin kustannukset katetaan tietohallinnon määrärahoista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että päätösesitys hylättäisiin ja jätti seuraavan päätösehdotuksen: IT- infrapalvelut otetaan Mikkelin kaupungin noin 2000 työntekijän omaksi työksi 2019 – 2020 aikana. Tämä varmistaa IT- infrapalveluosaamisen-, työpaikkojen- ja päätöksenteon säilymisen Mikkelin ja etelä – savon alueella sekä nopean reagoinnin alueen tarpeiden ja palvelutason muutoksiin. Esitettyjen laskelmien mukaan, Mikkelin kaupungin omana työnä IT- infrapalvelut maksavat vuositasolla 300 000 euroa vähemmän, kuin nykyiset Tieran palvelut. 300 000 euroa on kolme kertaa enemmän, kuin kaupunkirakennetyöryhmän ICT- palveluihin esittämä 100 000 euron vuosisäästötarve. Jos Mikkelin kaupungin konserniyhtiöt noin 600 työntekijää saadaan Mikkelin kaupungin IT- infrapalvelujen oman työ piiriin, yhteissäästö on vuositasolla isompi, kuin 300 000 euroa.

Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, jonka hän ilmoitti olevan samansisältöinen kuin hänen päätösehdotuksensa.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Marskidata Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Armi Salo-Oksa

Tiedoksi

Saimaan talous ja tieto Oy, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat