Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Talous- ja tulevaisuusohjelma

MliDno-2020-953

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) valmistelua talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiin ohjelmaluonnosta, joka on esityslistan liitteenä.

TATU -ohjelman käynnistämiseksi on nimettävä esityksen sivulla 2 esitettyihin ryhmiin luottamushenkilöt, valmistelijat ja asiantuntijat sekä sovittava kokouskäytännöt ja aikataulutettava ryhmien kokoontumiset.

Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Kaikkiin viiteen valmisteluryhmään (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO) nimetään luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat ja pyydetään asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmät työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. Myös alatyöryhmiin haetaan aihealueittain tarvittavaa asiantuntemusta ja osaamista kaupungin henkilöstöstä ja kaupungin sidosryhmistä.

TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen koordinoi TATU -ohjelman valmistelua kaupunginhallitukselle. Kaikkien viiden valmisteluryhmän osalta on perusteltua kokoontua viikolla 19 siten, että henkilöt TATU -ohjelman työryhmiin tulee nimetä kaupunginhallituksessa 4.5.2020.

Kaupunginhallitus on käsitellyt suunnittelukokouksessa 4.5.2020 TATU -ohjelman organisointia ja aikataulua. Kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman kokouksessaan 11.5.2020. Kaikkien viiden valmisteluryhmän osalta on perusteltua kokoontua viikolla 19, joten kaupunginhallituksen tulee jo nyt nimetä luottamusmieshenkilöt valmisteluryhmiin (elinvoima, henkilöstö, konsernipalvelut, sivistys- ja hyvinvointi sekä asuminen ja toimintaympäristö).

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöedustuksen viiteen valmisteluryhmään (elinvoima, henkilöstö, konsernipalvelut, sivistys- ja hyvinvointi sekä asuminen ja toimintaympäristö).  Edelleen kaupunginhallitus pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään yhden pääluottamusmiehen kuhunkin valmisteluryhmään. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus totesi, että päätös ohjelmatyön käynnistämisestä ja samalla kaupunginhallituksen jäsenet valitaan tarvittaviin työryhmiin 11.5.2020 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että Jukka Pöyry saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) valmistelua on jatkettu ja ohjelman tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla.

Kaupunginhallitus toimii ohjelman ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimivien valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma).

Työn valmistumisen aikataulu on seuraava:

KH 4.5.: valmistelun linjaaminen, esitys organisointimalliksi
Viikko 19: valmisteluryhmien ensimmäiset kokoukset (tehtävänanto, mahdolliset alatyöryhmät, kokousaikataulu)
KH 11.5.: luottamushenkilöiden nimeäminen valmisteluryhmiin
Viikot 20-21: valmisteluryhmien alustavat nostot & havainnot yms.
KH 25.5.: valmisteluryhmien tilannekatsaus ja ohjaus
Viikot 22-23: valmisteluryhmien tarkennukset ja ensimmäiset esitykset toimenpiteiksi
KH 8.6.: ensimmäisten esityksien käsittely ja ohjaus
Viikot 24-25: valmisteluryhmien tarkennukset ja esitykset KH:lle
KH 22.6.: päätöskokous
 

Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin siten, että elinvoima-, hyvä elämä – sekä kestävä kasvu -ryhmään nimetään 2 luottamushenkilöä kuhunkin ja lisäksi edunvalvonta-, konsernirakenne- sekä sote-ratkaisu -ryhmään 3 luottamushenkilöä kuhunkin. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaan Energiaselvitys-ryhmään on jo nimetty luottamushenkilöjäseniksi Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen ja Olli Miettinen.

Lisäksi henkilöstöryhmiä pyydetään nimeämään edustajansa hyvä elämä –, kestävä kasvu – sekä konsernipalvelut -ryhmään (kopa), yksi edustaja kuhunkin ryhmään. Henkilöstö-ryhmässä asiaa käsitellään YT-neuvottelukunnassa.

Kaaviokuva työn organisointimallista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talous ja tulevaisuusohjelman (Tatu) käynnistämisen ja sille esittelytekstissä määritellyn tavoitteen, organisaatiomallin sekä aikataulun.

Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin esittelytekstissä esitetyllä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää henkilöstöryhmiä nimeämään edustajansa esittelytekstissä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöjäsenet valmisteluryhmiin seuraavasti:

  • elinvoimaryhmä, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Soile Kuitunen
  • hyvän elämän -ryhmä, Jyrki Koivikko, Petri Pekonen
  • kestävän kasvun -ryhmä, Oskari Valtola, Jukka Pöyry
  • edunvalvonta-ryhmä, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Seija Kuikka
  • konsernirakenne-ryhmä, Jarno Strengell, Jyrki Koivikko
  • sote-ryhmä, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Satu Taavitsainen


Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeään edustajat hyvän elämän -ryhmään (kaksi henkilöä), kestävän kasvun -ryhmään (yksi jäsen) ja 1 konsernirakenne -ryhmään (yksi henkilö).

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat