Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Rantaosayleiskaavan muutos Korpijärvi ym. / tila Lahtela 491-417-23-1

MliDno-2019-2282

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020 päivätyn osayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin keskustasta noin 16 km luoteeseen Hirvijärven ranta-alueella. Yleiskaavan muutos käsittää tilan Lahtela 491–417-23-1 alueen kokonaisuudessaan ja se on tullut vireille 4.12.2019.

Lahtelan tilalla on talouskeskus rakennuksineen noin 150 metrin etäisyydellä rannasta. Tilalla on lomarakennus tilan eteläosassa Parkkisenniemessä kaavan mukaisella RA- rakennuspaikalla. Kaavan tavoitteena on siirtää hyvin alavaan luhtarantaan merkitty Lahtelan tilan rantasaunan rakennusala noin 130 metriä koilliseen rannaltaan kovapohjaiseen niemeen. Kaikki muut kaavamerkinnät tilalla säilytetään ennallaan. 

Kaavassa oleva saunan rakennuspaikka on ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen (luo)” eteläpuolella ja kaavamuutoksella se siirretään luo- alueen pohjoispuolelle olevaan kovapohjaiseen niemeen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.12.2019-10.1.2020, siitä saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista. Etelä-Savon maakuntaliitto totesi, ettei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Naapureilla ei ollut huomauttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti tilan 491–417-23-1 / Lahtela rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos ja rakennusvalvonta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Sovittiin, että tauko kestää 5 minuuttia ja kokous jatkuu klo 18.36.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti tilan 491–417-23-1 / Lahtela rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos ja rakennusvalvonta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat