Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Mikkelin kaupungin omistamien METSO -kohteiden suojelu, osittaiskorvaus ja kiinteistön myyminen luonnonsuojelutarkoituksiin

MliDno-2020-851

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

METSO on valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2008 aloitettu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja suojelukeinoista riippuen siitä on mahdollisuus saada korvausta.

Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten metsissä tehtiin maastoinventoinnit 2010 -2011 ja tämän aineiston pohjalta edelleen erillisenä hankkeena 27 kohteen yksityiskohtaisempi selvitys, jossa metsäkuvioita arvioitiin METSO -ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisesti.

Hyväksytyssä metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021 on esitetty, että kaupunki neuvottelee ELY -keskuksen kanssa valintakriteerit täyttävien 15 kohteen (n. 74 ha) suojelusta, suojeluehdoista ja korvauksista. Lisäksi kaupunginhallitus on 4.2.2019 hyväksynyt esityksen Ylä-Säynätjärven ranta-alueen (66 ha) tarjoamisesta METSO -suojeluohjelmaan.

Neuvottelut METSO- kohteiden suojelusta on käynnistetty ELY -keskuksen kanssa vuonna 2015 kaupungin aloitteesta. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut ELY -keskukselle tehtyjen suojeluesitysten runsaus, riittämättömät määrärahat ja suojelupäätösten painottuminen yksityisten metsänomistajien kohteisiin. Jatkoneuvottelussa 14.5.2019 ELY -keskus teki oman ehdotuksensa METSO -suojeluun liitettävistä kaupungin tarjoamista alueista yhteensä 158 hehtaaria ja lokakuussa 2019 esityksensä maksettavista osittaiskorvauksista ja maanvaihdosta. Neuvottelussa 19.12.2019 tarkasteltiin vielä hinnoittelua, suojelumääräyksiä ja maanvaihtoa. Tältä pohjalta ELY -keskus on tehnyt tarkistetun ehdotuksensa 6.3.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hyväksyy Etelä-Savon ELY -keskuksen 6.3.2020 tekemän esityksen mukaisesti neljän yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisen omistamilleen kiinteistöille yhteensä 158 hehtaaria, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksettavan osittaiskorvauksen 318 500 euroa sekä Sulama 491-473-5-7 kiinteistön (32 ha) myymisen luonnonsuojelutarkoituksiin 130 000 euron kauppahinnalla.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hyväksyy Etelä-Savon ELY -keskuksen 6.3.2020 tekemän esityksen mukaisesti neljän yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisen omistamilleen kiinteistöille yhteensä 128 hehtaaria, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksettavan osittaiskorvauksen 318 500 euroa sekä Sulama 491-473-5-7 kiinteistön (30 ha) myymisen luonnonsuojelutarkoituksiin 130 000 euron kauppahinnalla.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Savon ELY -keskuksen 6.3.2020 tekemän esityksen mukaisesti neljän yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisen omistamilleen kiinteistöille yhteensä 128 hehtaaria, käyttöoikeuden rajoitukset ja maksettavan osittaiskorvauksen 318 500 euroa sekä Sulama 491-473-5-7 kiinteistön (30 ha) myymisen luonnonsuojelutarkoituksiin 130 000 euron kauppahinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, metsätalousinsinööri Annamari Huttunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat