Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Lisämäärärahaesitys, kaupungintalon kirjavaraston muutostyö

MliDno-2020-857

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungintalon alakerrassa sijaitseva kirjavarasto muutetaan arkistokelpoiseksi tilaksi. Tilapalveluiden arvio korjauksen kustannuksesta on 15 000 euroa ja ilmanvaihtokoneen hankinta arkistotilaan noin 10 000 euroa. Muutostyön avulla kaupungin hajalleen sijoitettuja arkistotiloja saadaan keskitettyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 25 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 40 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että korjattiin kuvauksessa ollut lause "Tilapalveluiden arvio korjauksen kustannuksesta on 15 000 euroa ja ilmanvaihtokoneen hankinta arkistotilaan noin 10 000 euroa." kuulumaan seuraavasti: Tilapalveluiden arvio korjauksen kustannuksesta on 30 000 euroa ja ilmanvaihtokoneen hankinta arkistotilaan noin 10 000 euroa.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 40 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää kaupungintalon kirjavaraston korjaushankkeelle 40 000 euron lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat