Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Kaupunginjohtajan työn arviointi

MliDno-2017-258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu arviointikysely. Erityisesti arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, palvelukykyisyyttä ja kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä on jakanut arviointikyselyn kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2020. Vuoden 2020 tavoitteet laaditaan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja tuodaan erikseen tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2020.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset,​ jonka jälkeen kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,​ vuoden 2020 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2020 erityispainopisteet liittyen kaupunginjohtajasopimukseen 30.3.2020 pidettävässä kokouksessa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämän pykälän aikana esittelijänä ja sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ovat käyneet kehityskeskustelun 28.4.2020. Keskusteluissa on vuoden 2020 tavoitteiksi sovittu:

  • talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU) valmistelu ja täytäntöönpano
  • konserniselvityksen läpivienti ja kaupungin omistajapolitiikan terävöittäminen
  • elinvoimaohjelman nopeutettu täytäntöönpano
  • kaupungin korkeakoulupoliittisten linjausten selkiyttäminen ja toteuttaminen
  • kaupunginjohtajan julkisuuskuvan vahvistaminen
    • edunvalvonta ja verkostoituminen.


Keskustelussa on kiinnittetty huomiota kaupunginjohtaja Halosen palkkaukseen. Tällä hetkellä kokonaispalkka sisältäen autoedun palkaksi muunneltuna on 12.019 €/kk. Kaupunginjohtaja Halonen on pyytänyt, että johtajasopimuksesta poistetaan autoetu, jolloin nykyinen kokonaispalkka todetaan olevan käytännössä 12.019 €/kk.

Palkkaa tarkistettu elokuussa 2018. Muilta osin palkkaa tarkastellaan johtajasopimuksen mukaisesti kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna 2021.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Lisäksi kaupunginhallitus asettaa vuoden 2020 edellä mainitut erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen. Edelleen kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan Halosen esityksen autoedun poistamisesta ja sen huomioimisesta johtajasopimuksessa siten, että kokonaispalkka on 12.019 €/kk.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Halonen, talouspalvelut, Meita Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat