Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Johtamisjärjestelmän uudistaminen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla

MliDno-2020-802

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 hyväksynyt joulukuussa 2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen. Tavoiteorganisaation valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi esille tarve uudistaa palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen ja toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon moniportaisuutta.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.

Sivistysjohtaja esittelee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatioluonnoksen, joka on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 14.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Laura Hämäläinen esitti Heino Lipsasen, Jari Sihvosen ja Liisa Pulliaisen kannattamana lautakunnan lausunnoksi "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset (nyk. aluejohtokunnat) on turvattava ja aluejohtokunnat on palautettava kaupunginhallituksen alaisuuteen. Aluejohtokuntien toiveet huomioitava mallin uudistamisessa." Puheenjohtaja Hannu Toivosen kannattamana esitti lautakunnan lausunnoksi "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset on turvattava"

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Laura Hämäläinen teki puheenjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen lautakunnan lausunnoksi, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan tekemää esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Laura Hämäläisen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "kyllä" ääntä (Jatta Juhola, Nina Jussi-Pekka, Hannu Toivonen, Juhani Sihvonen, Reijo Hämäläinen, Erja Haukijärvi, Aleksi Nieminen) ja 4 "ei" ääntä (Laura Hämäläinen, Jari Sihvonen, Liisa Pulliainen ja Heino Lipsanen)

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on äänestetty lautakunnan lausunnoksi seuraavalla lisäyksellä, jonka lautakunta yhteisesti hyväksyi. "Myös muiden vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuudet on turvattava."

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Eriävä mielipide

Jari Sihvonen, Heino Lipsanen, Liisa Pulliainen ja Laura Hämäläinen jättivät seuraavan eriävän mielipiteen: "Lautakunta evästää, että alue- ja lähidemokratian ja alueiden osallisuuden vahvat edellytykset (nyk. aluejohtokunnat) on turvattava ja aluejohtokunnat on palautettava kaupunginhallituksen alaisuuteen. Aluejohtokuntien toiveet huomioitava mallin uudistamisessa."

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 19 hyväksynyt joulukuussa 2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen. Tavoiteorganisaation valmistelun yhteydessä ja yhteistoimintaneuvotteluissa nousi esille tarve uudistaa palvelualueiden hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sekä asumisen ja toimintaympäristön että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella olisi tarkoituksenmukaista muuttaa tulosaluejakoa ja keventää hallinnon moniportaisuutta.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena tulee olla johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.

Sivistysjohtaja esittelee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatioluonnoksen, joka on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 14.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen Asumisen ja toimintaympäristön sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja missä esimiesportaita voidaan vähentää.

Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen, henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta. Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee esityksen 11.5.2020 kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ennen ko. kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualuiden lautakunnissa sekä yt-neuvottelukunnassa. 

Asiaa selostetaan kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, että asia jää tässä vaiheessa pöydälle ja asiaan palataan vuoden 2021 talousarvion käsittleyn yhteydessä. Taloudellisten ja toiminnallisten vaikuttavuuksien selvitykset on oltava kattavammat ja lautakuntien lausunnot on oltava tiedossa päätöstä tehtäessä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa,​ äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä asian jättämisestä pöydälle,​ äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen, Soile Kuitunen, Mali Soininen, Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko, Arto Seppälä, Jarno Strengell) ja 3 ei ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja toesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen ja Petri Pekonen jättivät asiasta eriävät mielipiteet, jotka ovat samansisältöiset kuin Pekka Pöyryn esitys.

Merkittiin tiedoksi.

 

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja missä esimiesportaita voidaan vähentää.

Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen, henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta. Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee esityksen 11.5.2020 kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ennen ko. kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualuiden lautakunnissa sekä yt-neuvottelukunnassa. 

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käy keskustelun asiasta.

Päätös

Yt-neuvottelukunta kävi asiasta yleiskeskustelua.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esittivät palvelualueiden luonnokset uudeksi johtamisjärjestelmäksi. Muutos johtamisjärjestelmän aikatauluksi on sovittu seuraavanlaiseksi: johtamisjärjestelmän käsittely YT-neuvottelukunnassa 22.4.2020. Lisäksi johtamisjärjestelmää on esitetty palvelualueiden johtoryhmissä. Kaupunginhallitus käsittelee johtamisjärjestelmää kokouksessaan 11.5.2020 ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi 18.5.2020 kokoukseen. Uusi johtamisjärjestelmä olisi voimassa 1.7.2020 lukien. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta voimassa olevaan hallintosääntöön.

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.

Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen, henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta. Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee asiasta esityksen 11.5.2020 kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ennen ko. kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualuiden lautakunnissa sekä yt-neuvottelukunnassa.

Tekninen johtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020 § 19 yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen yhteydessä käynnistää johtamisjärjestelmän uudistamisen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Tavoitteena on johtamisjärjestelmä, jossa tulosyksiköt/tulosalueet muodostuvat tarkoituksenmukaisista kokonaisuuksista ja jossa esimiesportaita voidaan vähentää.

Valmistelutyötä on tehty tekninen johtaja Jouni Riihelän, sivistysjohtaja Virpi Siekkisen, henkilöstöjohtaja Maria Närhisen ja hallintojohtaja Ari Liikasen toimesta. Suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kaupunginhallitus tekee asiasta esityksen 11.5.2020 kokouksessaan 18.5.2020 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ennen ko. kaupunginhallituksen kokousta asiaa käsitellään palvelualueiden lautakunnissa sekä yt- neuvottelukunnassa.

Sivistysjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Strengell esitti puheenjohtajan kannattamana lautakunnan lausunnoksi, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta siirtää organisaatiouudistus seuraavan valtuustokauden alkuun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esitteiljän esitystä äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Janne Strengellin esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 "kyllä" ääntä (Petri Tikkanen, Juha Hakkarainen, Eero Aho, Jenni Kolmisoppi, Ville Tapio Ronkanen, Ulla Yli-Karro) ja 4 "ei" ääntä (Janne Strengell, Vesa Nessling, Taina Harmoinen, Hanne Vainio)

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi. 

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Janne Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosäännön 17 §:ssä Henkilöstöorganisaatio todetaan seuraavaa:

"Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.

Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin. Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion.

Tulosalueet voidaan jakaa toimielimen omalla päätöksellä eritasoisiin tulosyksiköihin."

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta ja määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion. Tämän jälkeen tulosalueet voidaan jakaa toimielimen omalla päätöksellä (toimintasääntö) eritasoisiin tulosyksiköihin. Tässä muutostilanteessa on kuitenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi päättää tulosaluejaosta jo tässä vaiheessa ennen talousarviokäsittelyä. Nykyinen ja uusien palvelualueiden mukainen organisaatiorakenne liitteenä. 

Muutoksien johdosta ei tarvitse tehdä päivityksiä kaupungin hallintosääntöön. Muutokset vaikuttavat ko. palvelualueiden toimintasääntöihin, mitkä tehdään lautakunnissa kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. 

Johtamisjärjestelmän muutosta on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa (16.4.2020 ja 5.5.2020), kaupunkiympäristölautakunnassa (21.4.2020), hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa (22.4.2020) ja yhteistoimintaneuvottelukunnassa (22.4.2020). Toimielimet eivät ole esittäneet muutoksia suunnitelmaan.

Hallintosäännön 53 §:ssä 2 momentissa Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen todetaan seuraavaa: "Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus."

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden muutoksilla tulee olemaan vaikutusta tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten virkoihin. Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen päätettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen muutoksista johtuvat virkojen perustamiset ja lakkauttamiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelueilla tulosaluejako toteutetaan liitetiedostoissa esitettyjen mallien mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2020.  

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että uudistuksen arvioidaan tuovan 100.000 euron välittömät säästöt. 

Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen ja Petri Pekosen kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja jätetään seuraavan valtuuston päätettäväksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Jaa-ääntä (Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Minna Pöntinen, Juha Vuori, Arto Seppälä, Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Jukka Pöyry) ja 3 Ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen).  

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Pekka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä. 

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat