Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Eteläisen aluekoulun korvaavan piha-alueen ja kaukalon uudistamiseen, urakkatarjouksen hyväksyminen, aloituslupa ja lisämäärärahan esittäminen

MliDno-2020-860

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman (9.12.2019), jossa Eteläisen aluekoulun korvaavan piha-alueen ja kaukalon uudistamiseen on varattu 300 000 euroa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue yhdessä liikuntatoimen kanssa on pyytänyt tarjousta avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouspyyntöllä Urpolan tekojääradan rakentamisesta.

Tarjouspyynnön mukaan kaukalon rakentamisen saa aloittaa aikaisintaan 11.5.2020 ja töiden tulee valmistua 30.9.2020 mennessä. Arvioitu urakan työaika on noin 2 kk.

Korvaava kaukalo on tarkoitus rakentaa nykyisen kaukalon kohdalle hyödyntäen kaukalon olemassa olevia rakennekerroksia ja kuivatusjärjestelmää. Hanke sisältää valettavan betonilaattan asennetun jäädytysputkiston, jossa kiertävä kylmäaine jäähdytetään erilliseeen kylmälaitekonttiin sijoitetun kylmalaitteiston avulla. Nykyinen kaukalon valaistus jää paikoilleen.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 15.4.2020.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta.  Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen, että käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 15.4.2020 klo 12:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ja Unisport Infra Oy.

Eteläisen aluekoulun korvaavan kaukalon uudistamiselle on varattu investointiohjelmassa 300 000 euroa vuodelle 2020, Eteläinen aluekoulu, korvaava piha-alueen ja kaukalon uudistaminen.

Hankkeelle on haettu valtion liikuntapaikka-avustusta 84 000 euroa. Päätös avustuksesta saadaan toukokuun puolivälissä.

Tarjousten jälkeen päivitetty kustannusarvio on 380 000 euroa.

halvin tarjous    

345 000 €

rakennuttaminen, valvonta ja luvat

17 750 €

lisätyövaraus 5 %

17 250 €

yhteensä

380 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamisen edullisimman urakkatarjouksen Unisport Infra Oy, 345 000,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta myöntää hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Lisämääräraha katetaan investointinohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla (Eteläisen aluekoulun rakentaminen).

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat