Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Asemakaavan muutos Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Saksalan aukio

MliDno-2019-863

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 24. päivänä maaliskuuta 2020 päivätyt asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue

Muutos koskee Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita.

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lähemäen kaupunginosassa Saksalan asuinalueella. Kohde sijaitsee kilometrin etäisyydellä hallitustorista. Suunnittelualueeseen kuuluu keskusaukion lähellä sijaitsevat korttelit 97 ja 103. Kaava-alueeseen kuuluu myös katu- ja pysäköintialueita.

Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on 7 544 m².

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus muuttaa alueen käyttötarkoitus joko puistoalueeksi tai rakentamiseen soveltuvaksi. Suunnittelun pohjalta määritellään mahdollisen täydennysrakentamisen mitoitus, korkeudet ja sijainti. Kohteella on erityinen merkitys sen sijaitessa Saksalan keskusaukiolla rakentamattomalla koulun tontilla.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat vaihtoehto 1 (Ve1) puistomainen, vaihtoehto 2 (Ve2) rakentamiseen osoitettu korttelialue.

Päätöksentekovaiheessa muutosluonnosvaihtoehdoista valitaan toinen asemakaavaehdotuksen perustaksi. Kaupunkiympäristölautakunnalle on annettu tehtäväksi määritellä alueen maankäytön tavoitteet.

Mikkelin kaupunki omistaa suunnittelualueen kiinteistöt.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupunginhallituksen periaatepäätöksellä 15.4.2019 § 179

Asemakaavan muutos on tullut vireille 29.7.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.8.2019 asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 14 mielipidettä, kaksi lausuntoa ja yksi adressi (288 nimeä). Kaupunginhallitukselle on myös luovutettu adressi ennen kaavan vireille tuloa 15.4.2019. Mielipiteet ja lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 5. 

Kaavaratkaisun sisältö

Kaavahankkeesta tulleen runsaan palautteen perusteella on laadittu kaksi toisistaan eroavaa kaavaluonnosratkaisua.

Vaihtoehto 1 Asemakaavan muutosluonnoksen tavoitteena on muuttaa alueen kaava puistoksi, jolloin mahdollistetaan viihtyisän asuinympäristön muodostuminen. Kohteeseen voidaan osoittaa puistoa palvelevia toimintoja. Tavoitteena on kaavaratkaisu, jossa alue säilyy rakentamattomana.

Vaihtoehto 2 on rakentamiseen tähtäävä muutos, joka mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin Saksalassa olevan infrastruktuurin ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alueelle voidaan muodostaa keskustatoimintojen korttelialue (C), johon osoitetaan rakennusoikeutta n. 1 800 k-m², joka vastaa kohtuullista rakentamistehokkuutta luvulla e=0,40.  . Kokonaisrakennusoikeuden määrää kasvaa voimassa olevaan asemakaavan nähden 800 kerrosalaneliömetriä. Kerrosluvuksi osoitetaan neljä (IV). Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen. AL- korttelialue osoitetaan puistoksi. Yleinen pysäköintialue LP osoitetaan (C) korttelia palvelevaksi LPA pysäköintialueeksi. Tavoitteena on sovittaa rakentaminen laajuudeltaan niin, että turvataan alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Tavoitteena on kaavaratkaisu, jossa mahdollistetaan täydennysrakentaminen siten, että alueelle muodostuu tasapainoinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Pysäköintimitoitus

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:

- Asunnot 1 ap / 130 k-m2

- Palveluasunnot 1 ap / 400 k-m2

- Liikehuoneistot 1 ap / 50 k-m2

- Toimistot, ravintolat, ja kokoustilat 1 ap / 70 k-m2

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita koskevat asemakaavan muutosluonnokset sekä asettaa ne julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Saksalan kaupunginosaseura ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että vain vaihtoehto 1 viedään kaupunginhallitukselle, ei vaihtoehtoa 2 ollenkaan. Marita Hokkanen kannatti Hannu Tullisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hannu Tullisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jaana Strandman, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen, Paavo Puhakka, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Pekka Heikkilä, Marja Kauppi, Vesa Rouhiainen) ja 5 ei ääntä (Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Hannu Tullinen, Vesa Himanen, Markku Himanen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että myös vanhusneuvostolta pyydetään lausunto.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen saapui kokoukseen tämän pykälän alussa ja selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita koskevat asemakaavan muutosluonnokset sekä asettaa ne julkisesti nähtäville, sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkelin kaupungin museot, Saksalan kaupunginosaseura ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä sekä kaupungin vanhusneuvostolta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen kannattana, että kaupunginhallitus hyväksyy vain vaihtoehdon 1 ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi. Vaihtoehdossa 1 asemakaavan muutosluonnoksen tavoitteena on muuttaa alueen kaava puistoksi, jolla mahdollistetaan viihtyisän asuinympäristön muodostuminen. Alueen lähiasukkaat ja yleinen mielipide on vaihtoehdon 1 kannalla eikä vaihtoehdon 2 Saksalan aukion täydennysrakentamista ole tämän enempää tarvetta selvittää. Vaihtoehdon 2 jatkoselvitys aiheuttaa turhaa mainehaittaa ja sekavaa kuvaa kaupungin päätöksenteosta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Jaa-ääntä (Petri Pekonen, Nina Jussi-Pekka, Kirsi Olkkonen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Juha Vuori, Pekka Pöyry, Jukka Pöyry) ja 3 Ei-ääntä (Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Arto Seppälä).

Puheenjohtaja totesi, ewttä esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä. 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat