Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa (Kaukola) / Pankalampi I

MliDno-2018-806

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen aupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 23 sekä katu- ja puistoalueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.5-7.6.2018, siitä saatiin neljä lausuntoa. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa, että esitetty rakentaminen soveltuu hyvin kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle. Museovirasto toteaa, että Kaavahankkeessa tulee tutkia alueen kulttuurihistoriallisesti huomionarvoisen rakennuskannan hyödyntämistä alueen kehittämisessä. Telian kanssa sovitaan erikseen alueen kaapeleista ja niiden siirtämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista.

Alue on kaupungin omistuksessa. Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 2 770 k-m2 ja aluetehokkuus on noin 0,11 Kaavamuutosalue on merkitty kokonaisuudessaan Asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Alueelle sijoitetaan yhteensä 29 uutta pientalotonttia uudisrakentamista varten sekä näiden lisäksi ranta-alueen läheisyyteen sijoittuu pientalotontti, jolle sijoittuu nykyinen säästettävä ja asukkaiden yhteiskäyttöön osoitettava saunarakennus. Tontille osoitetaan lisäksi 30 kem2 rakennusoikeus uudelle talousrakennukselle.

Uusien pientalotonttien koko vaihtelee n. 300-500 m2:n välillä ja rakennusoikeus on enintään 80 kem2. Asukkaiden pysäköinti sijoitetaan kootusti pysäköintialueelle, joka sijaitsee alueen sisääntulokohdan yhteydessä. Pysäköintialueelle mahtuu noin 32 ap. Lisäksi pysäköintialueen viereen on varattu 7 autopaikkaa käsittävä pysäköintialue vieraspysäköinnille.

Alueelle on osoitettu 300 kem2 kokoinen maakellari.

AP-alueen uusilla pientalotonteilla sallitaan puolitoistakerroksiset pientalot, joiden koko on enintään 80 kem2. Rakennuksissa on harjakatot ja niiden julkisivut ovat puurakenteiset. Katot ovat harmaata konesaumattua peltiä ja kattokulma on 1: 1.5. Rakennusten väritystä ohjataan siten, että rakennukset ovat keskenään eri värisävyillä maalattuja. Tontit aidataan yleisten alueiden suuntaan betonimuurikivillä ja pensasaidoilla ja pientalotonttien suuntaan valkoisilla lauta-aidoilla, jotka varustetaan keskenään erilaisilla ja erivärisillä porteilla.

Rantaan sijoittuu jalankulun ja pyöräilyn reitti, jota reunustaa myös hulevesialue. Alueen poikki syntyy myös sisäinen jalankulun ja pyöräilyn reitti pihakatua pitkin. Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä alueen kaakkoisosassa säilytetään. Näiden välissä olevat uudet jalankulun ja pyöräilyn poikittaiset yhteydet yhdessä pihakatualueen kanssa luovat jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä koko alueen kattavan verkoston.

Kaavan myötä alueelle muodostuu uusi, tiivis ja yhteisöllinen asuinalue, jonka asukkaat käyttävät luontevasti hyväkseen läheisiä Pankalammen ympäristön ranta- ja viheralueita sekä alueen monipuolisia kulttuuripalveluita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelia 23 koskevan ja siihen liittyvien katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen (Pankalampi I), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelia 23 koskevan ja siihen liittyvien katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen (Pankalampi I), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat