Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Asemakaavan muutos 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tontti 16 / Pihlajatie 12

MliDno-2020-490

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaava-alue käsittää Mikkelin kaupungin 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelin 15 tontin 16.

Lehmuskylä on perinteistä, ilmeeltään siistiä ja vehreää pientalovaltaista asuinaluetta. Pihlajatien ja Jalavakadun varteen on noussut 3 – 4-kerroksisia lamellikerrostaloja sekä muutamia rivitaloja. Tontilla 16 sijainnut kauppa on lopettanut toimintansa muutama vuosi sitten. Kaavamuutos sijoittuu katujen kulmaukseen, kerrostalokorttelin ja pientaloalueen rajakohtaan. Kolmessa viereisessä kerrostalossa on neljä kerrosta, joista yksi on ns. maanpäällinen kellarikerros ja kolme asuinkerrosta. Rakennusoikeutta yksittäiselle kerrostalotontille on osoitettu 1700 k-m2.

Kaavamuutosalueen etelä- ja länsipuolella sijaitsevat Lehmuskatu ja Poppelitie on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Ne ovat ilmeeltään yhtenäistä pientaloaluetta jälleenrakennuskaudelta, mutta mukana on uudempaa täydennysrakentamista.

Kaavamuutoksen tavoitteena on korvata toimintansa lopettanut asuin/liikerakennus viisikerroksisella asuinkerrostalolla. Uudisrakennus täydentää Pihlajatien ja Koivukadun varressa olevaa kerrostaloaluetta.  Voimassa olevassa asemakaavassa on rakennusoikeutta 600 k-m2 yksikerroksisena ja kaavamuutoksella tavoitellaan noin 1700 k-m2:n rakennusoikeutta. Tontille ajo tapahtuu Koivukadulta, jalankulku Pihlajatieltä. Leikki- ja oleskelualueet on osoitettu tontin kaakkoisosaan, Leppäpolun viereen.

Kaavamuutos on tullut vireille 18.2.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 18.2–20.3.2020, siitä saatiin kaksi lausuntoa ja viisi mielipidettä. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista. Lehmuskylä-seuran lausunnossa ja muissa mielipiteissä vastustettiin rakennuksen korkeaa kerroslukua ja tuotiin esille rakentamisen haittavaikutuksia mm. liikenteen osalta ja todettiin, että ehdotettu kuusikerroksinen kerrostalo ei sovellu ympäristönsä. Saadun palautteen perusteella kerrosluku on laskettu viiteen ja rakennusoikeus on sama kuin alueen muilla kerrostaloilla. Tarkemmat vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteessä 5.

Tontti on yksityisessä omistuksessa. Kaavassa pysäköintipaikkanormi on 1 ap/90 k-m2, joka edellyttää vähintään 19 autopaikkaa. Piha- ja leikkialueet on sijoitettu tontin rauhalliseen kaakkoisnurkkaan. Kaavamuutoksessa käyttötarkoitusmerkintä vaihtuu liikerakennusten (AL) käyttötarkoitusmerkinnästä, jolle saa enintään 25% rakennettavasta kerrosalasta asuntoja, asuinkerrostalojen (AK) käyttötarkoitukseen.

Kaavamuutoksen seurauksena lamellitaloympäristö täydentyy pistetalolla, joka kerrosta korkeampana muodostaa maltillisen maamerkin katujen risteyskohtaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tonttia 16 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Pihlajatie 12), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tonttia 16 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Pihlajatie 12), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, rakennusvalvonta sekä infra-aluepalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat