Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä

MliDno-2018-2072

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Lain tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa sekä nostaa henkilöstön osaamistasoa. Laissa säädetään mm. kelpoisuusvaatimuksista, henkilöstön uusista nimikkeistä sekä henkilöstörakenteesta. Tällä hetkellä muutettavia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja (ent. lastentarhanopettaja), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lastenhoitaja) sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettaja). Laissa on myös uusi koulutukseen perustuva nimike varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta heitä valmistuu vasta vuoden 2023 jälkeen.

Uutta päiväkotien henkilöstörakennetta on sovellettava täysimääräisesti siirtymäkauden jälkeen vuoden 2030 alusta lähtien. Tällöin vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja yhdellä kolmasosalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Me allekirjoittaneet esitämme, että päiväkotien henkilöstön tämän hetkiset nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi esitämme, että kunnassa valmistaudutaan vuoden 2030 henkilöstörakenteen muutokseen ennakoivasti tekemällä henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Mikkelissä 8.10.2018

Jaana Vartiainen
Petri Tikkanen, Ulla Leskinen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen,
Raine Lehkonen, Jarno Strengell, Marita Hokkanen,
Paavo Barck, Jatta Juhola, Arto Seppälä,
Nina Jussi-Pekka"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 10.12.2018 § 154 mukaan varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 37 §). Varhaiskasvatuslain 37 §:n mukainen henkilöstörakenne tulee voimaan 1.1.2030. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän käyttö on työnantajan harkinnassa.

Kuntatyönantajat (KT) painottaa, ettei rekrytoinneilla varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin ole kiire.  Koulutukseen liittyvien osaamisvaateiden muutosten johdosta on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto kutsunut koolle ja sopinut jatkotyöstä keväälle 2019 reilun 20 työelämän, koulutuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen sosionomin osalta puuttuu valtakunnalliset linjaukset. Kvtes –asiat ovat työehtosopimusneuvotteluihin kuuluvia asioita, joista ei ole vielä käsitystä. Tehtävä on tällä hetkellä hinnoittelematon. Tehtävänkuvan määrittelee työnantaja paikallisesti.

Varhaiskasvatuksen sosionomin nimikettä ei voida ottaa vielä käyttöön elokuussa 2019 edellä kerrotuista syistä. Nimikkeen käyttöönotto on ajankohtainen, kun valtakunnalliset linjaukset ovat selvillä ja lisäksi tehtävänkuva on tehty.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattinimike on otettu käyttöön jo 1.9.2016 alkaen.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa on vanhentuneita päivähoito-etuliitteellä olevia nimikkeitä. Tällaisia nimikkeitä ovat päivähoidon avustaja ja päivähoidon palvelukoordinaattori. Nämä nimikkeet on syytä päivittää ja yhdenmukaistaa siten, että päivähoidon avustaja muutetaan varhaiskasvatuksen avustajaksi ja päivähoidon palvelukoordinaattori varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattoriksi.

Nimike-asiat on käyty pääluottamusmiesten kanssa läpi 30.4.2019 tapaamisessa. Esimiesten kautta on informoitu henkilöstöä alustavasti tulevista nimikemuutoksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uusista nimikkeistä varhaiskasvatuksen sosionomin nimikettä ei oteta käyttöön elokuussa 2019 tilanteen keskeneräisyyden vuoksi. Nimike otetaan käyttöön, kun valtakunnalliset linjaukset ovat valmiit ja tehtävänkuva on tehty. Lisäksi viimeistään elokuussa 2019 yhdenmukaistetaan sekä päivähoidon avustajan nimike, joka muutetaan varhaiskasvatuksen avustajaksi, että päivähoidon palvelukoordinaattorin nimike, joka muutetaan varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattoriksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat