Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Talouden seuranta 4/2019 ja määrärahaesitykset

MliDno-2019-1228

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2019 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (KV 10.12.2018 § 153). Talousarviokirjan mukaan ensimmäinen talouden seuranta oli tarkoitus tehdä aiempinakin vuosina noudatetun aikataulun mukaisesti maaliskuun lopun toteumasta. Meidän IT ja talous Oy:n taloushallinnon järjestelmien käyttöönoton viimeistelyjen vuoksi talouden seurantaraportoinnin toteutus oli kuitenkin tarkoituksenmukaista siirtää huhtikuulle taloustiedon paremman laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Vuoden ensimmäisessä talouden seurannassa raportoidaan talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa, henkilöstön määrän kehitys, tiedot muista mahdollisista poikkeamista lautakuntien ja johtokuntien toiminnassa sekä strategisten ohjelmien toteutuminen. Raportointiformaattia on uudistettu siten, että koko kaupungin seurantaraportin loppuun on liitetty lauta- ja johtokuntien omilta seurantaraporteilta poimitut johdon analyysitekstit. Muutoinkin raportointimallia on pyritty selkeyttämään aiemmasta. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät omat seurantaraporttinsa, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tuodaan kaupunginvaltuustolle vietävän koko kaupungin seurantaraportin lisäksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden raportti.

Heinäkuun seuranta (7/2019) toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja sen yhteydessä raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut sekä keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurannassa (10/2019) raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstömäärän kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Seurantaraportointiprosessin ketteröittämiseksi ja nopeuttamiseksi vain lokakuun seurantaraportit on jatkossa käsiteltävä lauta- ja johtokunnissa ennen kuin kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin talouden seurantaa. Mahdolliset muutokset tuodaan tarvittaessa kaupunginhallitukselle myöhemmin tiedoksi erikseen.

Talouden sopeuttamistoimenpiteistä (kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma) raportoidaan kaupunginhallitukselle erikseen kuukausittain.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.-30.4.2019 (johdon tuloslaskelmaennuste) on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kuukausittaisen toteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2018 toteutumien pohjalta. Johdon ennuste -sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien perusteella.

Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 11,6 miljoonan euron alijäämään, josta 10 miljoonaa muodostuu ennakoidusta Essoten laskutuksen talousarvion (183,2 milj. euroa) ylityksestä.

Määrärahaesitykset:

Etelä-Savon pelastuslaitos esittää 171 948 euron lisämäärärahaa investointeihin käyttöomaisuuden hankintaan sammutusauton korityöhön, jota ei ehditty saada valmiiksi vuonna 2018. Vuoden 2018 käyttöomaisuuden määräraha jäi korityön osalta käyttämättä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 30.4.2019 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan 171 948 euroa investointeihin Etelä-Savon pelastuslaitokselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jarno Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen kokouksen loppuajaksi valittiin Jyrki Koivikko.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat