Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2019

MliDno-2019-471

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 4.3.2019 § 103 sisäisen tarkastuksen toteuttamisen ostopalveluna 31.3.2020 asti yhdellä optiovuodella. Sisäisen tarkastuksen palvelut kilpailutettiin kaupungin hankintaohjeistuksen mukaisesti ja kilpailutuksen voitti KPMG Oy Ab. Talousjohtaja on tehnyt asiasta hankintapäätöksen 20.3.2019. KPMG:n Mikkelin kaupungille nimeämien päävastuullisen tarkastajan, päävastuullisen tarkastajan varahenkilön ja tarkastustiimin jäsenen esittelyt ovat esityslistan oheismateriaalina.

KPMG:n laatima sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2019 on esityslistan oheismateriaalina. Vuoden 2019 ostopalveluresurssi (tarjouspyynnön mukaisesti noin 25 henkilötyöpäivää) esitetään käytettäväksi kokonaisvaltaiseen riskienhallinnan sisäiseen tarkastukseen. Tarkemmat tarkastussuunnitelman sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 2.5.2016 § 148) 4 § mahdollistaa ulkopuolisten ostopalveluiden käytön sisäisessä tarkastuksessa. Koska konsernitarkastajan virka on edelleen olemassa, ei tässä vaiheessa ole perusteltua muuttaa sisäistä tarkastusta koskevia ohjeistuksia toimintaohjeen mahdollistaessa joka tapauksessa myös ostopalveluiden käyttämisen.

KPMG Oy Ab on ostanut Mikkelin kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimivan PWC Julkistarkastus Oy:n 31.5.2019. KPMG:ltä saadun selvityksen mukaan kaupasta ei aiheudu sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen laatuun, sisältöön tai tuloksiin vaikuttavia riskejä eikä haittoja. Kaupan vuoksi tarkastustiimin kokoonpanoa vaihdettiin kilpailutusvaiheessa esitetystä, jotta Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen parissa työskentelevät tarkastustiimin jäsenet eivät toimisi liian lähellä ulkoisen tarkastuksen rajapintaa. PWC Julkistarkastus Oy jatkaa kaupan jälkeen toimintaansa erillisenä yhtiönä KPMG Julkistarkastus Oy:n nimellä, ja Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen parissa työskentelevät henkilöt toimivat KPMG Oy Ab:n työntekijöinä, erillään julkistarkastuksen toimijoista. Myös tehtävät poikkeavat sisällöllisesti toisistaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2019.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kutsua KPMG:n päävastuullisen sisäisen tarkastajan raportoimaan tarkastusten tuloksista kaupunginhallituksen 20.1.2020 kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. taloussunnittelupäällikkö Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Talouspalvelut, KPMG/*********

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat