Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Mikkelin kaupungin päätös kasvo -pilottiin osallistumisesta

MliDno-2018-1165

Valmistelija

  • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvo-pilotti, Etelä-Savo  

Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus pyytävät Kasvo-pilotin valmistelun tässä vaiheessa Etelä-Savon kunnilta, Kelalta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä päätöstä Kasvo-pilotin kumppanuudesta

Tuleville kumppaneille sopimus tullaan toimittamaan allekirjoitettavaksi päätösten jälkeen elo-syyskuussa 2019. Kasvo-pilotin asiakastyö alkaa syyskuussa 2019, ja pilotti jatkuu 31.12.2021 saakka.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää palveluiden tuottamisen toimintamallia ja yhdessä tekemistä siten, että se on mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä kaikille osapuolille. Kasvo-pilotti on ensisijaisesti työllistämistä edistävien palveluiden kehittämispilotti. Yhteisten asiakkaiden asiakaspoluista ja niihin liittyvistä käytännön asioista sovitaan kumppanien kanssa yhdessä kumppanien päätösten jälkeen elo-syyskuussa.

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää eteläsavolaisten työnhakijoiden palvelua ja prosessia sekä täsmentää eri toimijoiden roolit. Palvelun tehostuminen pitäisi näkyä varhaisempana ja parempana asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisena ja suurempana aktivointiasteena kohderyhmässä sekä siirtyminä avoimille työmarkkinoille,oikeiden palveluiden piiriin tai osallisuutena kumppaneiden palveluissa. Palvelua tuottavien organisaatioiden yhteistyö ja toiminnan vaikuttavuus kehittyvät. Sopimuksen kautta varmistutaan siitä, että eteläsavolaiset työttömät, joilla on vaikeuksia työllistymisessä, saavat tarvitsemansa palvelut sekä henkilökohtaisen tuen monialaiselta ja -toimijaiselta verkostolta asiantuntevasti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Osapuolet myötävaikuttavat osaltaan tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumisessa. Osapuolet pyrkivät toimimaan hyvässä yhteistyössä Kasvo-pilotin toteuttamiseksi.

Positiivista; Yhteistyön lisääminen on aina hieno ja toivottava asia ja lähtökohtaisesti siihen suhtaudutaan positiivisesti. Jos yhteistyön avulla saadaan asiakkaille parempaa ja tehokkaampaa palvelua niin varmasti kaikki voittaa ja jossain vaiheessa se näkyy myös työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun positiivisena kehittymisenä eli maksun pienentymisenä. Lisäksi on mahdollista, että pystymme yhteistyöllä parantamaan prosessejamme niin, että yritykset saavat entistä tehokkaammin tarpeisiinsa osaavaa työvoimaa, jolla on suora vaikutus elinvoimaan.

Haasteet; Tämä sopimus on yleisellä tasolla tehty ja siitä syystä kovin paljon konkretiaa ei ole. Esimerkiksi se, mitä yhdessä konkreettisesti tavoitellaan ei käy sopimuksesta ilmi. Sopimuksessa kerrotaan , että "kunnalta ei edellytetä erillistä rahallista resurssia pilotin toteuttamiselle." Lisäksi mainitaan, että kunnan osalta pyritään hyödyntämään olemassa olevia työllisyydenhoidon palveluja". Sopimus muuttanee oleellisesti kuntien muita vastuita tai vähintään vaikuttaa niihin, tässä mielessä sopimus on todennäköisesti laajempi, kuin vain Kasvopilotti. Onko siis mahdollista, että kuitenkin tarvitaan lisää resursseja? Asiakasmäärä on suuri ja jos työllisyyspalveluille tulee tehtäviä tähän liittyen niin emme pysty takaamaan sitä, että se nykyresursseilla onnistuu. Tämä on alustava sopimus ja yksityiskohdista sovitaan tarkemmin myöhemmin ja se onkin erittäin tärkeää seuraavassa vaiheessa. Sovittavia asioita tulee olemaan kohtuullisen paljon. Sovittava olisi esimerkiksi, miten raha käytetään tehokkaasti ja miten siitä myös hyöty saataisiin valumaan meille kuntiin. Esimerkkinä palkkatuen käyttö, joidenkin ammattilaisten mukaan momenttirahan käyttäminen mm. palkkatukiin olisi kannattavinta ja vähinten järkevää erilaiset valmennuspalvelut, jotka eivät oikeastaan hyödytä muita kuin niiden tarjoajia. on tärkeää, että aidosti yhdessä sovitaan mihin rahoja kohdennetaan.

On tärkeää, että tällä sopimuksella ei sivuuteta jotain toista asiaa, jolla on vaikutuksensa : esim. työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuvastuut ja Typ-toiminta (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) ,jossa jo sopimus ja on lakisääteinen. Typ on oleellinen siksi, että kaupunki välillisesti resurssoi tähän toimintaan ja Typissä annetaan jo tällä hetkellä monialaista palvelua, toki vasta 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta. Tähän kumppanuuteen on pyydetty suoraan päätöstä, ei lausuntoa kuten yleensä vastaavanlaisissa tilanteissa on tehty. Asiaan liittyen on järjestetty yksi keskustelutilaisuus.

Lisäksi tulee vielä erikseen selvittää, että hallitusohjelmassa kunnille esitetyt lisävastuut työllisyydenhoidossa ovat tämän Kasvo -sopimuksen kanssa linjassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupuginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki on mukana Kasvo -pilotin kumppanuudessa. Ehtona sopimuksen tekemiselle on, että kaikki muut Etelä-Savon kunnat, Kela sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät tekevät myös myönteisen päätöksen kumppanuudesta. Sopimuksella ei saa sivuuttaa asioita, joilla on vaikutuksia Mikkelin kaupungin työllisyydenhoitoon tai kaupungin resursseihin: esim. työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuvastuisiin sekä Typ-toimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat