Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Otto-oikeus / Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella/Suomenniemen aluejohtokunta

MliDno-2019-689

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

"Someen seudun kyläseura esittää Ristiinan aluejohtokunnalle, että se vetoaisi Mikkelin kaupungin päättäjiin Suurlahden suunnan palvelukyydin palauttamiseksi. Palvelukyyti lakkautettiin v.2019, saamamme tiedon mukaan Ristiinan muiden kylien palvelutaksit kuitenkin edelleen kulkevat.

Kaupungin taholta on palvelukyydin tarvitsijoille esitetty, että he voisivat käyttää koulukyytejä. Koulutaksit eivät kuitenkaan hae asiakkaita kotoa ja matka Suurlahdentien varteen on monellekin useita kilometrejä. Samoin kauppaostosten kantaminen pois tullessa on suorastaan mahdotonta.

Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Vetoamme kaupungin päättäjiin, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan.

Ristiinassa 26.8.2019

SOMEEN SEUDUN KYLÄSEURA

Aija Rasimus, yhdistyksen sihteeri"

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Ristiinan Suurlahden alueelle palautetaan asiointiliikenne sen aikaisemmassa muodossaan yhdenvertaisuuden ja ikäihmisten pidemmän kotona asumisen mahdollisuuden säilyttämiseksi.

Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Valmistelija

Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin työ-, asiointi- ja koululaisvuorojen kilpailutuksessa sopimuskaudelle 1.11.2018 – 31.10.2021 avattiin Suurlahdentien alueen koulukuljetukset avoimeksi joukkoliikenteeksi. Tällöin katsottiin, että aiemmin kutsujoukkoliikenteenä järjestetty Suurlahdentien asiointiliikenne yhdistetään koulupäivinä ajettavaan joukkoliikennevuoroon. Suurlahdentien alueella on siis koulupäivinä useampi vuoro, joita voi käyttää Ristiinan keskustassa asiointiin.

Joukkoliikennevuoron käyttö edellyttää asiakkaan nouto/jättöpaikkana Suurlahdentietä, poikkeamisia pienemmille yksityisteille joukkoliikenteen koululaisvuoro ei voi tehdä esimerkiksi auton koosta johtuen. Koulujen loma-aikoina, jolloin koululaisvuorot eivät kulje, Ristiinan kutsuasiointiliikenne palvelee myös Suurlahdentien alueella kerran viikossa torstaisin.

Lähtökohtana koulukuljetusreitin avaamisessa avoimeksi joukkoliikenteeksi oli, että koulukuljetuksiin yhdistyvät muutkin kyseisen alueen asiointimatkat. Tällöin luovuttiin erillisistä kutsuperusteisista liikennepalveluista. Yleinen suuntaus ympäristöystävällisyyden ja kustannustehokkuuden nimissä on, että kuljetuksia tulisi pyrkiä yhdistelemään samaan autoon, ja näin välttyä päällekkäisiltä saman suunnan kuljetuspalveluilta. Ristiinan alueella kutsutaksikustannus kokonaisuudessaan on noin 16 000 €/v. Jos Suurlahdentie liikennöidään erikseen koko vuoden, on kustannuslisäys n. 4000 €/v.

Suurlahdentien ympäristössä arvioidaan olevan muutama potentiaalinen kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3 km. Joukkoliikennepalveluiden tuottaminen muutamien henkilöiden erityistarpeisiin ei ole tarkoituksenmukaista. Asiassa on huomioitava myös, että Mikkelin alueella on monia muitakin harvaan asuttuja alueita, joilla palvelee säännöllinen joukkoliikenne. Jos kutsuasiointiliikenne tarjotaan yhdelle alueelle muun joukkoliikenteen lisäksi, olisi se tasavertaisuuden mukaisesti tarjottava myös muille samankaltaisille alueille. Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Tällaisissa tilanteissa yksittäisten asukkaiden onkin suositeltavaa selvittää mahdollisuutensa erillisiin sosiaalitoimen kuljetusetuuksiin.

Mikkelin kaupungin joukkoliikenne esittää, että Suurlahdentien alueelle ei avata koulupäivinä ajettavaa erillistä kutsujoukkoliikennettä muiden joukkoliikennevuorojen lisäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Suurlahdentielle ei avata koulupäivinä ajettavaa erillistä kutsujoukkoliikennettä muiden joukkoliikennevuorojen lisäksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaakko Väänäsen esitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Pekka Heikkilä ja Kerttu Hakala), 10 ei ääntä (Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Jaana Strandman, Jaana Vartiainen, Jaakko Väänänen ja Raimo Ruotsalainen) ja Hannu Tullinen oli poissa.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi oli tullut Jaakko Väänäsen esitys.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös on ongelmallinen yhdenvertaisuuden kannalta. Mikkelin alueella on monia muita vastaavia harvaan asuttuja alueita, joilla palvelee säännöllinen joukkoliikenne. Jos kutsuasiointiliikenne tarjotaan yhdelle alueelle muun joukkoliikenteen lisäksi, olisi se päätöksenteon yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tarjottava myös muille samankaltaisille alueille. Järjestelyjä ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista toteuttaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 28.1.2020 § 6. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeutta, vaan hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän äänestyspäätöksen 10 – 2, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Perusteluina Strengell esitti  "Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien ympäristössä on potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjiä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2-3 km. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle on vuodessa noin 4000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste voidaan harkita uudestaan tarjouskilpailuiden yhteydessä." 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Olli Miettinen, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Jukka Pöyry) ja 5 ei-ääntä (Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Eriävät mielipiteet muutosesityksen mukaisilla perusteilla jättivät Jarno Strengell ja Kirsi Olkkonen. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.